Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου μέσω της συλλογής δεδομένων ανοιχτών πηγών

Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου μέσω της συλλογής δεδομένων ανοιχτών πηγών

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_024

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

4531

Προϋπολογισμός:

6820000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού συλλογής δεδομένων ανοιχτών πηγών για την Υπηρεσία Ασύλου.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 6.820.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο