Αρχή Ελέγχου

Αρχή Ελέγχου

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) είναι η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου με βάση τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), με αποστολή τον έλεγχο της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων/Ταμείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με τα αρθ. 11 και 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α265/23-12-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) είναι η αρμόδια Αρχή Ελέγχου για:

 • τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Στόχος «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση»,
 • το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020,
 • τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021,
 • τα ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020,
 • τα προγράμματα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης,
 • τα Εθνικά Προγράμματα των Ταμείων «Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» και «Εσωτερικής Ασφάλειας»,
 • το ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), και
 • τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης (ΤΑΕΕ).

Επίσης, σε ότι αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ε.Δ.ΕΛ. είχε οριστεί ως Αρχή Ελέγχου για:

 • τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 – Στόχοι 1 και 2,
 • το ΕΠ. Αλιεία 2007-2013,
 • τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014,
 • τα ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013,
 • το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύη και Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιόδου 2008-2013 και
 • τα προγράμματα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης.

Η Ε.Δ.ΕΛ. αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η Ε.Δ.ΕΛ. αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων,

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,

δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,

ε) τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και

στ) δύο (2) εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα εφαρμογής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή δημοσίων έργων ή κρατικών ενισχύσεων.

Στην Ε.Δ.ΕΛ. δύναται να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Η Ε.Δ.ΕΛ. ασκεί το έργο της σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν προσδιορισθεί στο Π.Δ. 142/2017 και στο Ν. 4314/2014 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Καταρτίζει στρατηγικές ελέγχου με βάση τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις απαιτήσεις των οικείων Κανονισμών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί και τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων/ ενεργειών/ δράσεων.
 • Διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων/ ενεργειών/ δράσεων πραγματοποιούνται σε κατάλληλο δείγμα για την επαλήθευση των δηλωθεισών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Καταρτίζει τον προγραμματισμό και διασφαλίζει τη διενέργεια των ελέγχων συστημάτων, των ελέγχων πράξεων/ ενεργειών/ δράσεων και των ελέγχων λογαριασμών για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί τα μέτρα και τις διορθωτικές ενέργειες, που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σε συνέχεια των ελέγχων.
 • Συντάσσει ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και ετήσιες γνωμοδοτήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
 • Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισμό των ελέγχων και των μεθόδων διενέργειας αυτών και ανταλλάσσει απόψεις για τα αποτελέσματα των ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου καθώς και για άλλα θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.edel.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο