Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2021-2027

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Το παρόν Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) που σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς, είναι κοινό για τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (εφεξής Προγράμματα ΤΑΜΕΥ), ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) (εφεξής ΤΑΜΕΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Το Σύστημα αυτό έλαβε υπόψη του την αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ και ενσωμάτωσε τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Δεδομένου ότι το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών Αρχών που έχουν οριστεί ως αρμόδιες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Προγραμμάτων οι οποίες βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, καθώς και το πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων και την υλοποίηση των πράξεων, το παρόν ΣΔΕ περιλαμβάνει:
  • το σύνολο των Αρχών που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, λογιστικής λειτουργίας, ελέγχου και συντονισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060.
  • την οργανωτική δομή και τις επιμέρους αρμοδιότητές τους,
  • τη λειτουργική συσχέτιση των Αρχών/φορέων και τη συμμόρφωση προς την αρχή διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων,
  • τις γραπτές Διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται, καθώς και
  • όλες τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για τον ορισμό των Αρχών/φορέων και την εφαρμογή των Προγραμμάτων.
Λειτουργικές Περιοχές Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2021-2027
01. Διαδικασία ΔΙ_1 : Έκδοση πρόσκλησης
02. Διαδικασία ΔΙ_2 : Επιλογή και έγκριση Πράξης
03. Διαδικασία ΔΙΙ_1: Παρακολούθηση Πράξεων
04. Διαδικασία ΔΙΙ_2: Έγκριση Διακήρυξης
05. Διαδικασία ΔΙΙ_3: Έγκριση Σύμβασης
06. Διαδικασία ΔΙΙ_4 Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης
07. Διαδικασία ΔΙΙ_5: Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης
08. Διαδικασία ΔΙΙ_6: Διοικητική Επαλήθευση Επίτευξης Δεικτών
09. Διαδικασία ΔΙΙ_7: Προγραμματισμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων
10. Διαδικασία ΔΙΙ_8: Επιτόπια Επαλήθευση
11. Διαδικασία ΔΙΙ_9: Παρακολούθηση Συμμόρφωσης Δικαιούχων σε Συστάσεις
12. Διαδικασία ΔΙΙ_10: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
13. Διαδικασία ΔΙΙ_11: Ολοκλήρωση Πράξης
14. Διαδικασία ΔΙΙ_12: Επαλήθευση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
15. Διαδικασία ΔΙΙ_13: Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης
16. Διαδικασία ΔΙΙΙ_1: Δημοσιονομικές Διορθώσεις από ελεγκτικές αρχές/Όργανα
17. Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: Ανάκτηση Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών
18. Διαδικασία ΔΙΙΙ_3: Αναφορά Παρατυπιών στην ΕΕ
19. Διαδικασία ΔIV_1: Χρηματοδότηση Πράξεων και Πληρωμών
20. Διαδικασία ΔIV_2: Απόδοση Συνεισφοράς της Ένωσης
21. Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός & Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα
22. Διαδικασία ΔVI_1 : Υποστήριξη του Έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης
23. Διαδικασία ΔVII_1: Κατάρτιση και Υποβολή Αίτησης Πληρωμής
24. Διαδικασία ΔVII_2: Κατάρτιση και υποβολή λογαριασμών και διαχειριστικής δήλωσης
25. Διαδικασία ΔVΙΙΙ_1: Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης
26. Διαδικασία ΔVIII_2 : Εξέταση Ενδείξεων Απάτης και Αναφορά Υπονοιών Απάτης
27. Διαδικασία ΔVIII_3: Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών
28. Διαδικασία ΔVIII_4: Διαχείριση Κινδύνων
Μετάβαση στο περιεχόμενο