Διαδικασία ΔΙ_2 : Επιλογή και έγκριση Πράξης

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στην επιλογή για χρηματοδότηση πράξεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής πράξεων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ.

2. Θεσμικό Πλαίσιο

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060:
 • άρθρο 40, παρ 2, περ. α),
 • άρθρο 49,
 • άρθρο 63,
 • άρθρο 72, παρ. 1, περ. α) και
 • άρθρο 73.
 • Νόμος 4914/2022, όπως ισχύει:
 • άρθρο 7,
 • άρθρο 8, παρ. 1,
 • άρθρο 34 και
 • άρθρο 36.
 • Νόμος 4375/2016 όπως ισχύει:
 • άρθρο 76, 78, και
 • Νόμος 4825/2021
 • άρθρο 44
 • Υπ’ αρ. 269397/2023 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου “Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027” (Β’ 3400), Άρθρο 5, 6 και 9

3. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης) και την επιλογή και ένταξη των προς συγχρηματοδότηση πράξεων.

4. Περιγραφή Διαδικασίας

4.1 Υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις [ΤΔΠ (έντυπο Ε.Ι.1 2) με συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην Πρόσκληση] υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από τους δυνητικούς δικαιούχους, εντός της προθεσμίας που προσδιορίζεται από τη ΔΑ / ΕΦ στην Πρόσκληση. Κατά την κρίση της ΔΑ/ΕΦ και για διευκόλυνση του έργου της, δύναται να ζητηθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η υποβολή συγκεκριμένων εγγράφων και σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, όσα συνημμένα της πρότασης δεν είναι τεχνικά εφικτό να υποβληθούν/ επισυναφθούν ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ, αποστέλλονται στη ΔΑ/ΕΦ μόνο σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας που προσδιορίζεται από τη ΔΑ/ΕΦ στην Πρόσκληση.

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να υφίσταται ατομικός λογαριασμός χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ, αφενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή προτάσεων, ή άλλος χρήστης του συστήματος που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου για την υποβολή. Αποκλειστικά αρμόδιος για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο ΟΠΣ είναι ο εκάστοτε φορέας.

Ο δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ.

Όλες οι προτάσεις [ΤΔΠ με συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα] αρχειοθετούνται/ τηρούνται στο ΟΠΣ.

4.2 Αξιολόγηση προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων ολοκληρώνεται σε δύο διαδοχικά και διακριτά στάδια και πραγματοποιείται με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ και περιλαμβάνονται στην εκάστοτε Πρόσκληση:

α) Στάδιο Α΄: Έλεγχος πληρότητας & επιλεξιμότητας πρότασης και

β) Στάδιο Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση δύναται να είναι άμεση ή συγκριτική σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις «Οδηγίες για την αξιολόγηση των προτάσεων» (Ο.Ι.1_1).

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΔΑ/ΕΦ και, εφόσον προκύπτει ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή στελεχών ανεξάρτητων αρχών ή άλλων φορέων ή συμβούλων που συμμετέχουν σε ομάδα έργου οικονομικού φορέα, ο οποίος έχει συνάψει δημόσια σύμβαση τεχνικής υποστήριξης με την ΔΑ/ΕΦ, μετά από σχετική απόφαση της ΔΑ.

Για το προσωπικό των ΔΑ, τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, τα στελέχη ανεξάρτητων αρχών ή άλλων φορέων ή τους συμβούλους που συμμετέχουν σε ομάδα έργου οικονομικού φορέα, ο οποίος έχει συνάψει δημόσια σύμβαση τεχνικής υποστήριξης με την ΔΑ/ΕΦ, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αφορούν σε αξιολόγηση πράξεων, διασφαλίζεται ότι:

 • διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Το στέλεχος/ στελέχη της ΔΑ/ΕΦ ή οι εξωτερικοί αξιολογητές ή τα στελέχη ανεξάρτητων αρχών ή άλλων φορέων ή οι σύμβουλοι που συμμετέχουν σε ομάδα έργου οικονομικού φορέα, ο οποίος έχει συνάψει δημόσια σύμβαση τεχνικής υποστήριξης με την ΔΑ/ΕΦ, πριν διενεργήσουν την αξιολόγηση μιας υποβληθείσας πρότασης, οφείλουν να επιβεβαιώσουν σε σχετικό πεδίο στο ΟΠΣ ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση της αρμοδιότητας της αξιολόγησης της εν λόγω πρότασης.
 • διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, όπως αυτά αποτυπώνονται στις Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ). Στην περίπτωση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων που συμμετέχουν σε ομάδα έργου οικονομικού φορέα, ο οποίος έχει συνάψει δημόσια σύμβαση τεχνικής υποστήριξης με την ΔΑ/ΕΦ, η απαίτηση αυτή καλύπτεται μέσω της διαδικασίας επιλογής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε αξιολόγησης.

 

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης (άμεση ή συγκριτική), η ΔΑ/ΕΦ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων.

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της πρότασης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/τες με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.

Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, η ΔΑ/ΕΦ ενημερώνει τον δυνητικό δικαιούχο, με τη χρήση του Εντύπου Ε.Ι.2_1 Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της πρότασης. Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται από τη ΔΑ/ΕΦ. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται. Στην περίπτωση άμεσης αξιολόγησης, η πρόταση αξιολογείται με βάση την ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι, το αίτημα για υποβολή διευκρινίσεων δεν επηρεάζει τη σειρά με την οποία αξιολογείται η πρόταση (στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης). Επιπλέον η μη υποβολή των αιτούμενων διευκρινίσεων από την πλευρά του δικαιούχου δεν αποτελεί αποκλειστικό λόγο απόρριψης της πρότασης αλλά, ανάλογα με τη φύση της διευκρίνισης, δύναται να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πρότασης (π.χ. στη βαθμολόγηση της 1ης ομάδας κριτηρίων που αφορούν την πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης).

Η επικοινωνία με το δικαιούχο για τα παραπάνω θέματα (συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις) πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ.

Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου της αξιολόγησης και η σχετική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας και της αξιολόγησης της πρότασης ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων καταγράφονται αναλυτικά σε Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής πράξεων όπως αυτά διαμορφώνονται ανά πρόσκληση/δράση και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ.

 

Κατά την επιλογή και έγκριση των πράξεων λαμβάνεται υπόψη η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού, την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα. Επίσης, επιβεβαιώνεται η αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις «Οδηγίες για την αξιολόγηση και την επιλογή πράξεων» (Ο.Ι.1_1). Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται  ιδιαίτερη προσοχή στα σχετικά δικαιώματα/ αρχές του Χάρτη όπως προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα ασύλου, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ισότητα απέναντι στον νόμο, απαγόρευση των διακρίσεων, ισότητα ανδρών και γυναικών, ένταξη ατόμων με αναπηρίες.

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων, στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, θα πρέπει να ολοκληρώνεται κατά κανόνα εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής στη ΔΑ ή ΕΦ της σχετικής πρότασης. Στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση των προτάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται στις ενενήντα (90) μέρες μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Οι προθεσμίες αυτές είναι δυνατόν να προσαρμόζονται και να προσαυξάνονται σε ειδικές περιπτώσεις όπως σύνθετων προτάσεων ή όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός προτάσεων που υποβάλλονται στο ίδιο χρονικό διάστημα ή καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στη ΔΑ/ΕΦ. Επίσης, το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΔΑ/ΕΦ στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση.

Ειδικότερα για τα επιμέρους στάδια αξιολόγησης επισημαίνονται τα ακόλουθα.

α) Στάδιο Α΄: Έλεγχος πληρότητας & επιλεξιμότητας πρότασης

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστημα (ΟΠΣ) ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης, με τον οποίο ελέγχονται στοιχεία όπως η ημερομηνία υποβολής της πρότασης, η επαρκής συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης κλπ, προκειμένου να επιτραπεί ή όχι η υποβολή της πρότασης.

 

Στη συνέχεια εξετάζεται η πληρότητα και επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα κριτήρια του Σταδίου Α’ βάσει της Λίστας ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης, που συμπληρώνεται στο ΟΠΣ από την ΔΑ/ΕΦ.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης του Σταδίου Α’, η ΔΑ/ΕΦ είτε προχωρά στην περαιτέρω αξιολόγηση της πρότασης (Στάδιο Β’), είτε η πρόταση απορρίπτεται. Στην περίπτωση απόρριψης, η ΔΑ/ΕΦ συντάσσει το έντυπο Ε.Ι.2_3 Απόφαση Απόρριψης Πρότασης, στο οποίο τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης. Ο Προϊστάμενος της ΔΑ/ΕΦ εισηγείται την Απόφαση Απόρριψης Πρότασης και ο Γενικός Γραμματέας που εποπτεύει την ΔΑ ή το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει τον ΕΦ την εκδίδει. Ο δικαιούχος ενημερώνεται  για την Απόφαση Απόρριψης Πρότασης εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με κάθε οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κοινοποίησής της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ, ή άλλο κατάλληλο μέσο). Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 της παρούσας διαδικασίας.

β) Στάδιο Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση των προτάσεων σε αυτό το στάδιο από την ΔΑ/ΕΦ περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις που έχουν κριθεί θετικά ως προς την πληρότητα και επιλεξιμότητά τους (Στάδιο Α’), με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής δράσεων. Για την αξιολόγηση, χρησιμοποιείται το Φύλλο Αξιολόγησης δράσης, που συμπληρώνεται στο ΟΠΣ από την ΔΑ/ΕΦ.

Επιλέγονται από τη ΔΑ/ΕΦ για χρηματοδότηση πράξεις έως το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Η ΔΑ/ΕΦ, στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του Προγράμματος, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος, την εξειδίκευση του Προγράμματος, καθώς και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το προκαθορισμένο ποσοστό, το οποίο έχει καθοριστεί στην Πρόσκληση.

 

Στην περίπτωση άμεσης αξιολόγησης κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς, με σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της στην ΔΑ/ΕΦ, ως προς τη συμμόρφωσή της ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης.

 

Στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση των προτάσεων από τη ΔA/ ΕΦ αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων (όπως ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση) και οι προτάσεις αξιολογούνται προς τη συμμόρφωσή τους ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων επιλογής πράξεων και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους. Στη συνέχεια, παράγεται από το ΟΠΣ Πίνακας κατάταξης των προτάσεων που αξιολογήθηκαν [έντυπο Ε.Ι.2_5 Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων], ο οποίος εγκρίνεται από τον προϊστάμενο της ΔΑ/ΕΦ. Ανάλογα με το είδος των προτάσεων δίνεται η δυνατότητα στη ΔΑ/ΕΦ να εκτυπώσει τον Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων  ανά κατηγορία περιφέρειας. Ο Πίνακας αυτός είναι η βάση για την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης και των Αποφάσεων Απόρριψης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (άμεση ή συγκριτική) και εφόσον:

 • Η αξιολόγηση αποβεί θετική, η ΔΑ/ΕΦ οριστικοποιεί στο ΟΠΣ τα εγκεκριμένα στοιχεία της κάθε πράξης και εκδίδονται κατά σειρά τα εξής έγγραφα:
 • η Εισήγηση Ένταξης Πράξης (έντυπο Ε.Ι.2_2: Εισήγηση Ένταξης/ Απόρριψης Πράξης)
 • η Απόφαση Ένταξης Πράξης (έντυπο Ε.Ι.2_4: Απόφαση Ένταξης, παράγεται μέσω ΟΠΣ).
 • το οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (έντυπο Ε.Ι.1_2: Τεχνικό Δελτίο Πράξης, παράγεται μέσω ΟΠΣ)

Ο Προϊστάμενος της ΔΑ/ΕΦ εισηγείται την Απόφαση Ένταξης Πρότασης και ο Γενικός Γραμματέας που εποπτεύει την ΔΑ ή το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει τον ΕΦ την εκδίδει. Ο δικαιούχος ενημερώνεται για την έκδοση της απόφασης ένταξης εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κοινοποίησής της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ, ή άλλο κατάλληλο μέσο).

Η απόφαση ένταξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο Φορέας Χρηματοδότησης ενημερώνεται σχετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία ΔΙV_1: Χρηματοδότηση Πράξεων και πληρωμές. Η εγγραφή της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

 • Η αξιολόγηση αποβεί αρνητική, ή η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης, η πρόταση απορρίπτεται και εκδίδονται κατά σειρά τα ακόλουθα έγγραφα:
 • η Εισήγηση απόρριψης πράξης [έντυπο Ε.Ι.2_2 Εισήγηση Ένταξης/ Απόρριψης Πράξης].
 • η Απόφαση Απόρριψης Πρότασης [έντυπο Ε.Ι.2_3: Απόφαση Απόρριψης Πρότασης] η οποία παράγεται από το ΟΠΣ και στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

 

Ο Προϊστάμενος της ΔΑ/ΕΦ εισηγείται την Απόφαση Απόρριψης Πρότασης και ο Γενικός Γραμματέας που εποπτεύει την ΔΑ ή το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει τον ΕΦ την εκδίδει. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κοινοποίησής της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ, ή άλλο κατάλληλο μέσο) για την Απόφαση Απόρριψης Πρότασης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση επί αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 της παρούσας διαδικασίας.

 

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των προτάσεων περιλαμβάνει και όλα τα Σχέδια Τεχνικών Παραρτημάτων Υλοποίησης Έργου με ίδια μέσα (Ε Ι_1.2) που υποβάλλονται συνημμένα στο ΤΔΠ και διενεργείται στη βάση των κριτηρίων επιλογής.

Για τις δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική προκήρυξη ή/ και έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση, η εξέταση   των σταδίων δημοσίων συμβάσεων διενεργείται κατά την αξιολόγηση της πρότασης με την επισύναψη από τον δυνητικό δικαιούχο των σχετικών λιστών ελέγχου.

 

Αν στο πλαίσιο της εξέτασης της διαδικασίας διακήρυξης (βλ. ΔΙΙ_2) και της διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης (βλ. ΔΙΙ_3) εντοπιστεί παρατυπία, η ΔΑ προτείνει κατά περίπτωση διορθωτικά μέτρα ή την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης στο Υποέργο, λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση C(2019) 3452 final/14.5.2019 (κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για δημοσιονομικές διορθώσεις σε δημόσιες συμβάσεις) και την ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Η σχετική περικοπή απομειώνει την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που περιλαμβάνεται στην απόφαση ένταξης. Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 της παρούσας διαδικασίας. Εάν στο πλαίσιο της εξέτασης, εντοπιστούν παρατυπίες που καθιστούν μη αποδεκτή την εν λόγω νομική δέσμευση, η πρόταση δύναται να απορριφθεί.

 

Για τις δημόσιες συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούνται κατά φάσεις στις περιόδους προγραμματισμού 2014-2020 και 2021-2027 (phased), η ΔΑ δύνανται να μην επαναλαμβάνει τον έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού που προηγήθηκε. Η εγκριτική γνώμη της/του αρμόδιας ΔΑ της αρχικής προγραμματικής περιόδου, όπως αυτή είχε αποτυπωθεί, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ. Σε περίπτωση που είχαν τεθεί και ειδικές προϋποθέσεις έγκρισης, εξετάζεται από την ΔΑ κατά την ένταξη της πράξης στη νέα προγραμματική περίοδο, εάν αυτές έχουν πληρωθεί.

 

Η ΔΑ/ΕΦ, κατά την ένταξη των πράξεων, δύναται να ορίζει τη μέγιστη προθεσμία ενεργοποίησης του/των υποέργου/ων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την υλοποίηση της πράξης λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως:

 • το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης σε συνδυασμό με τη φύση της,
 • τον τρόπο υλοποίησής της,
 • τα αναμενόμενα αποτελέσματα (δείκτες της πράξης), καθώς και
 • τα γενικότερα στοιχεία υλοποίησης του εκάστοτε Προγράμματος.

 

4.3 Έκδοση Απόφασης Ένταξης

Η Απόφαση Ένταξης συνοδεύεται από συνημμένο παράρτημα με τους Όρους Χρηματοδότησης Πράξης/Υποχρεώσεις Δικαιούχου για τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από το/α Πρόγραμμα/τα με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεών τους.

Σε περίπτωση που Δικαιούχος είναι Διεθνής Οργανισμός στην απόφαση ένταξης δύναται να παρατίθεται το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που υπαγορεύεται από και είναι σύμφωνο με τη νομική φύση, το ειδικό καθεστώς, τους εσωτερικούς κανονισμούς, οδηγίες, πολιτικές και διαδικασίες του Δικαιούχου Διεθνούς Οργανισμού.

4.4 Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης

Οι αποφάσεις ένταξης δημοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα της ΔΑ/ΕΦ, αντίστοιχα και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Αποφάσεις ένταξης που εκδίδονται από τους ΕΦ αναρτώνται και στη σελίδα της ΔΑ. Ο Προϊστάμενος του ΕΦ ενημερώνει τη ΔΑ αμελλητί για την έκδοση απόφασης ένταξης αρμοδιότητας της υπηρεσίας του έτσι ώστε να ενημερώνεται η σελίδα της ΔΑ. Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης ενημερώνονται τα πεδία του καταλόγου πράξεων [σύμφωνα με το άρθρο 49 του Καν. (ΕE) 2021/1060 και το άρθρο 8 του ν. 4914/2022].

4.5 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ/ΕΦ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 269397/2023 ΚΥΑ (Β’ 3400). Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για την ένταξη των πράξεων στα Προγράμματα, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις σε κάθε στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:

α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης

β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης

γ) της Απόφασης Ένταξης.

Η ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κατάθεσής της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ ή άλλο κατάλληλο μέσο).

Η ένσταση αναφέρει απαραιτήτως την πράξη (Απόφαση Απόρριψης Πρότασης ή Απόφαση Ένταξης) κατά της οποίας στρέφεται και θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή να περιέχει τους ειδικότερους λόγους για τους οποίους η Απόφαση Απόρριψης Πρότασης ή η Απόφαση Ένταξης οφείλει κατά τη γνώμη του ενιστάμενου να αναμορφωθεί, είτε λόγω έλλειψης νομιμότητάς της είτε για λόγους ουσίας. Επίσης η ένσταση περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημα και είναι ενυπόγραφη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του κύριου δικαιούχου ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο (στην περίπτωση πολλαπλών δικαιούχων).

Η ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κατάθεσής της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ ή άλλο κατάλληλο μέσο).

Η ΔΑ/ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης είναι το όργανο που έχει κάθε φορά εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής/Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, ή της τυχόν Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό ή που έχει σχετική αρμοδιότητα. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται και κοινοποιούνται αμελλητί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης στους δυνητικούς δικαιούχους εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κοινοποίησης της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ ή άλλο κατάλληλο μέσο).

Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΑ/του ΕΦ. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΔΑ/ΕΦ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων και της επιβεβαίωσης σε σχετικό πεδίο στο ΟΠΣ ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση της αρμοδιότητας της εξέτασης της ένστασης.

Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ (άμεση ή συγκριτική αξιολόγηση) γίνει αποδεκτή, η ΔΑ/ΕΦ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.

Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης:

 • Στην περίπτωση εφαρμογής άμεσης αξιολόγησης, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση, η πρόταση επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και η ΔΑ/ΕΦ εισηγείται την έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης.
 • Στην περίπτωση εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων επικαιροποιείται ο πίνακας κατάταξης με τη συμπερίληψη των προτάσεων, για τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένσταση, στη σειρά που τις κατατάσσει η βαθμολογία τους. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή η ένταξη πράξεων με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης (με την επιφύλαξη της παρ. 9, του άρθρου 36 του ν. 4914/2022). Στη συνέχεια η ΔΑ/ΕΦΔ εισηγείται την έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης.

Λόγο απόρριψης της ένστασης δύναται να αποτελεί και η εξάντληση της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ή του Προγράμματος.

Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά την απόφαση ένταξης και γίνει αποδεκτή, η εν λόγω απόφαση ένταξης τροποποιείται.

4.6 Συμπλήρωση και υποβολή ΤΔΥ

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης ο δικαιούχος συμπληρώνει και υποβάλει για κάθε υποέργο το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ), σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο E.Ι.2_7 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και τις Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΥ (Ο_E.Ι.2_7).

Το ΤΔΥ υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της πράξης και για ορισμένα είδη υποέργων, μετά από ένα συγκεκριμένο ορόσημο που έπεται της Απόφασης Ένταξης (όπως η υπογραφή μίας δημόσιας σύμβασης).

Το οριστικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης με ίδια Μέσα θα πρέπει να εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εκάστοτε Δικαιούχου και υποβάλλεται ως αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Με τον τρόπο αυτό, το εν λόγω Τεχνικό Παράρτημα είναι ισοδύναμο ανάληψης νομικής δέσμευσης του δικαιούχου για την υλοποίησης της πράξης.

 

Σχετικά έντυπα

Στη Διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται και τυποποιημένα έντυπα – οδηγίες:

 

Κωδικός Περιγραφή
Ε.Ι.2_1 Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
Ε.Ι.2_2 Εισήγηση Ένταξης/Απόρριψης
Ε.Ι.2_3 Απόφαση Απόρριψης Πρότασης
Ε.Ι.2_4 Απόφαση Ένταξης
Ε.Ι.2_5 Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων
Ε.Ι.2_6 Δελτίο Διαχείρισης Δείκτη
Ε.Ι.2_7 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Ο_Ε.Ι.2_7 Οδηγίες Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

 

Στη Διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται και τυποποιημένα έντυπα- οδηγός της Διαδικασίας ΔΙ_1:

Κωδικός Περιγραφή
Ε.Ι.1_2 Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Ο.Ι.1_1 Οδηγός Αξιολόγησης