Επιτροπή Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Επιτροπή Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 737910/07.12.2022 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (B’ 6238), στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το άρθρο 29 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων του Τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως έργο τη στήριξη της εφαρμογής των Προγραμμάτων TA.M.E.Y., την παρακολούθηση της προόδου τους και την επίτευξη των στόχων τους καθώς και το συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και συμπληρωματικότητά τους και με άλλα εθνικά ή ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, για την επίτευξη των ειδικών και κοινών στόχων αυτών και των ειδικών κανονισμών.
2. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για και εξετάζει:
α) την πορεία προς την υλοποίηση των Προγραμμάτων και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων αυτών,
β) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση των Προγραμμάτων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων,
γ) τη συμβολή των Προγραμμάτων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις προς την Ελλάδα οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση των Προγραμμάτων,
δ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης και του εγγράφου στρατηγικής που περιγράφονται αντίστοιχα στα άρθρα 58 παρ. 3 και 59 παρ. 1 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων,
ε) την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα,
στ) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής,
ζ) την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των πράξεων στρατηγικής σημασίας,
η) την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, ιδίως μέσω εκθέσεων που της υποβάλλονται όσον αφορά καταγγελίες και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,
θ) την εξέλιξη του προγραμματισμού των προσκλήσεων του Προγράμματος και τον βαθμό επίτευξης της εφαρμογής του σε κάθε συνεδρίασή της.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει:
α) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών,
β) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων,
γ) το σχέδιο αξιολόγησης του άρθρου 44 παρ. 5 του Κοινού Κανονισμού Διατάξεων και κάθε τροποποίησή του,
δ) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για τροποποίηση των προγραμμάτων ή μεταφορές πόρων, μεταξύ άλλων για μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 και το άρθρο 26 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων,
4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς τη διαχειριστική αρχή, μεταξύ άλλων σχετικά με μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους Δικαιούχους.
5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις των Προγραμμάτων. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Διασφάλιση συμμόρφωσης των Προγραμμάτων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή προτείνει και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Προγραμμάτων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτών.
2. Στο πλαίσιο της παρούσας αρμοδιότητάς της η Επιτροπή Παρακολούθησης, βάσει των διαδικασιών που ορίζει στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του άρθρου 49 ν. 4960/2022, ο οποίος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης αναφορά σε τριμηνιαία βάση.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, βάσει των διαδικασιών που ορίζει στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, παρακολουθεί το έργο της Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δυνάμει του άρθρου 50 ν. 4960/2022, η οποία παρέχει αναφορά προς την Επιτροπή Παρακολούθησης τουλάχιστον ετησίως. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται πάραυτα από την Ειδική Επιτροπή για καταγγελίες παρατυπίες και περιπτώσεις παραβίασης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή ενημερώνεται για τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων στις ανωτέρω περιπτώσεις.
4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή τουλάχιστον ετήσια, για μη συμμορφώσεις με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ που εντοπίζονται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή τις Αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και για καταγγελίες για παραβιάσεις ως προς την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ με σχετική αναφορά για αριθμό & πορεία εξέτασης υποθέσεων, καθώς και τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους και τυχόν διορθωτικές ενέργειες στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου σε συνέχεια των οριστικών αποτελεσμάτων εξέτασης της υπόθεσης.

Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης –των Εθνικών Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, κατόπιν εισήγησης της Υπεύθυνης Αρχής. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο κατάλογος μελών της καθώς και οι πληροφορίες και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται με την Επιτροπή Παρακολούθησης δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ., εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο αποκλείει τη δημοσίευση για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, ποινικής έρευνας ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο των Προγραμμάτων προς την επίτευξη των στόχων αυτών.
3. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης των Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.) είναι αρμόδια για κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την προετοιμασία και υποστήριξη των Συνεδριάσεων ή γραπτών διαδικασιών της επιτροπής παρακολούθησης, παρέχει εγκαίρως στην Επιτροπή Παρακολούθησης όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της και διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.
4. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας των Προγραμμάτων του Τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο