Σκοπός και Αρμοδιότητες

Σκοπός και Αρμοδιότητες

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του ν.4375/2016 και στο άρθρο 44 του ν.4825/2021, λειτουργώντας ως:

 1. Υπεύθυνη Αρχή για την περίοδο 2014-2020 για τη διαχείριση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των  Κανονισμών (ΕΕ) 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας,
 2. Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και συντονιστικός φορέας σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, για τα προγράμματα των Ειδικών Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας κι εφεξής Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027,
 3. Υπηρεσία Διαχείρισης για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την περίοδο 2021-2025.
 4. Διαχειριστική Αρχή για προγράμματα άμεσης διαχείρισης των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων που της ανατίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

H Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας, η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.:
 1. Ασκεί τα καθήκοντα της Υπεύθυνης Αρχής όπως αυτά περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 513/20214, 514/2014, 515/2014, 516,2014 και στους εκτελεστικούς και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς αυτών για τα Εθνικά Προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
 2. Ασκεί τα Καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και του Συντονιστικού Φορέα όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 για τα Προγράμματα των Ταμείων των ειδικών Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 (ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
 3. Επεξεργάζεται και συντονίζει τη διατύπωση των εθνικών θέσεων επί των θεμάτων που σχετίζονται με τα Ταμεία των Κανονισμών (ΕΕ) 513/20214, 514/2014, 515/2014, 516,2014, 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 και των υπολοίπων χρηματοδοτήσεων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται.
 4. Συντονίζει και παρακολουθεί τις προτάσεις που φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε είδους χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΕ) 513/20214, 514/2014, 515/2014, 516,2014, 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149. Για το σκοπό αυτό οι φορείς του Δημοσίου γνωστοποιούν τις προτάσεις τους στην Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. και να της παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων της.
 5. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές των ειδικών στόχων των Ταμείων των Κανονισμών (ΕΕ) 513/20214, 514/2014, 515/2014, 516,2014, 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 και των υπολοίπων χρηματοδοτήσεων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται.
 6. Είναι φορέας εκπροσώπησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που σχετίζονται με τη Διαχείριση των Ταμείων των Κανονισμών (ΕΕ) 513/20214, 514/2014, 515/2014, 516,2014, 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 και των υπολοίπων χρηματοδοτήσεων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται.
 7. Είναι επικεφαλής φορέας εκπροσώπησης στην Επιτροπή Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Committee for the Home Affairs Funds) και ορίζει τους υπόλοιπους εκπροσώπους σε αυτήν και σε κάθε άλλη σχετική επιτροπή ή ομάδα εργασίας.
 8. Συμμετέχει κατόπιν συνεννόησης με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις επιτροπές “Committee for the Common Provisions Regulation Funds (CPR Committee)”, “Expert group on the Common Provisions Regulation Funds (CPR Expert Group)” και σε κάθε άλλη σχετική επιτροπή.
 9. Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής όπου απαιτείται για τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
 10. Συντονίζει το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προετοιμασία και υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης προς άλλες Διαχειριστικές Αρχές, για την ένταξη Πράξεων/ Δράσεων σε άλλα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και σε λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή άλλες πηγές χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό η παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης.
 11. Παρακολουθεί με τη συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων, τις προτάσεις που υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλοι φορείς (Διεθνείς Οργανισμοί, Οργανισμοί της Ένωσης, κλπ) για έκτακτη χρηματοδότηση.
 12. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ύψος των επιπλέον χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει η χώρα από ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή την υλοποίηση ειδικών δράσεων που σχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική, τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια.
 13. Διαβουλεύεται με τους εταίρους που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση/εταιρική σύμπραξη και εμπλέκονται στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχετικών Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων των Κανονισμών (ΕΕ) 513/20214, 514/2014, 515/2014, 516,2014, 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 και των υπολοίπων χρηματοδοτήσεων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται.
 14. Υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και παρέχει σε αυτήν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πρόοδο των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων των Κανονισμών (ΕΕ) 513/20214, 514/2014, 515/2014, 516,2014, 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 και εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της.
 15. Καταρτίζει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση για τα Εθνικά Προγράμματα των Ταμείων των Κανονισμών (ΕΕ) 513/20214, 514/2014, 515/2014, 516,2014, 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 και κάθε άλλη έκτακτη χρηματοδότηση ή ειδική δράση που σχετίζεται με τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητα με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως προς τα Προγράμματα για τα οποία η ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ έχει οριστεί Διαχειριστική Αρχή/Υπεύθυνη Αρχή, η ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ:
 1. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και συντάσσει προτάσεις για την τροποποίησή του, όποτε αυτό απαιτείται.
 2. Πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις του Προγράμματος που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, βάσει σχεδίου αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 που οργανώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  αποστέλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων για την υλοποίηση του οικείου Προγράμματος και την ενημερώνει εντός τριών (3) μηνών για τα μέτρα που λαμβάνονται σε συνέχεια των ζητημάτων που τίθενται κατά τις συνεδριάσεις.
 4. Υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο Κανονισμούς, μετά από έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με την παρ. 2.β, του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
 5. Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης κατ’ άρθρο 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, παρέχοντας έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και διασφαλίζοντας ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της. Την ενημερώνει για την εξέλιξη διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που αφορούν σε πράξεις του Προγράμματος.
 6. Καταρτίζει, υπό την ευθύνη της, την εκ των προτέρων αξιολόγηση της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
 7. Ορίζει τον υπεύθυνο επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
 8. Προβαίνει στην εξειδίκευση του οικείου Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4914/2022.
 9. Συντάσσει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους.
 10. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις διαφάνειας και επικοινωνίας που ορίζονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ:
 • εξασφαλίζει ότι, εντός έξι (6) μηνών από την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων,
 • εξασφαλίζει τη δημοσίευση στον ως άνω ιστότοπο ή στην ενιαία δικτυακή πύλη του στοιχείου β) του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος με τα ακόλουθα ενδεικτικά δεδομένα:

βα) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων·

ββ) τον σχετικό στόχο πολιτικής ή τον σχετικό ειδικό στόχο·

βγ) το είδος των επιλέξιμων αιτούντων·

βδ) το συνολικό ποσό της στήριξης για την πρόσκληση·

βε) την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρόσκλησης,

 • δημοσιεύει στον ως άνω ιστότοπο κατάλογο των πράξεων που έχουν επιλεγεί για στήριξη από τα Ταμεία σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο τουλάχιστον κάθε τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 ,
 • ενημερώνει, πριν από τη σχετική δημοσίευση, τους Δικαιούχους ότι τα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060,
 • εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβολής, μεταξύ άλλων στο επίπεδο των Δικαιούχων, διατίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε θεσμικά όργανα, φορείς ή οργανισμούς της Ένωσης και ότι παρέχεται στην Ένωση ατελώς μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού, καθώς και όλα τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρου 49 και το παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
 1. Για την επιλογή των πράξεων, καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 73 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το σχετικό πλαίσιο εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 29 αυτού.
 2. Κατά την επιλογή των Πράξεων, επαληθεύει ότι ο Δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει την οικονομική τους βιωσιμότητα.
 3. Διασφαλίζει την παροχή στον δικαιούχο εγγράφου (απόφαση ένταξης, συμφωνία χρηματοδότησης κ.ο.κ.) όπου καθορίζονται όλοι οι όροι για τη στήριξη κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το χρηματοδοτικό σχήμα της, την προθεσμία για την εκτέλεσή της και, ανάλογα με την περίπτωση, την εφαρμοστέα μέθοδο για τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και των όρων για την καταβολή της στήριξης.
 4. Ενημερώνει την Επιτροπή εντός ενός (1) μηνός από την επιλογή πράξης στρατηγικής σημασίας και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πράξη αυτή.
 5. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης.
 6. Πραγματοποιεί διαχειριστικές επαληθεύσεις.
 7. Επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές.
 8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
 9. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 12 του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 ..
 10. Εφαρμόζει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα και διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.
 11. Προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής συνεισφοράς σε μία πράξη, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή ελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του ν. 4914/2022 και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στους εθνικούς πόρους, εφόσον απαιτείται.
 12. Συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις πληρωμής τη διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο στ) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII του ιδίου Κανονισμού.
 13. Διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδρομή ελέγχου που ορίζεται στο Παράρτημα XIII του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 82 του ιδίου Κανονισμού.
 14. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που στηρίζεται από τα Ταμεία τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή περίοδο από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον Δικαιούχο. Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο διακόπτεται είτε στην περίπτωση δικαστικών διαδικασιών είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.
 15. Καταγράφει ηλεκτρονικά και αποθηκεύει στο ΟΠΣ τα δεδομένα σχετικά με κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα XVΙI του Κανονισμού(ΕΕ) 2021/1060, και διασφαλίζει την προστασία, την ακεραιότητα και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων και την ταυτοποίηση των χρηστών κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ιδίου Κανονισμού.
 16. Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για κάθε Πρόγραμμα  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Τα δεδομένα που υποβάλλονται είναι αξιόπιστα και αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται στο στοιχείο ε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ιδίου Κανονισμού, στο τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής.
 17. Διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση,  ότι ο Δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο· η προθεσμία μπορεί να διακοπεί εάν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη διαχειριστική αρχή να εξακριβώσει κατά πόσον οφείλεται το ποσό, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο β) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και στο άρθρο 61, ν. 4914/2022.
 18. Συνεργάζεται με την Επιτροπή,  καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 19. Καταρτίζει και υποβάλει αιτήσεις πληρωμής στην Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 91 και 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060
 20. Καταρτίζει και υποβάλει τους λογαριασμούς του στοιχείου α) της παρ. 1 του άρθρου 98 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, επιβεβαιώνει την πληρότητα, την ακρίβεια και της αλήθεια των λογαριασμών κατά τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο.
 21. Τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα στοιχεία των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων πληρωμής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο