Προσκλήσεις/Διακηρύξεις

Προσκλήσεις/Διακηρύξεις

ΤίτλοςΕκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ (€)Διαγωνιστική διαδικασίαΗμερομηνία δημοσίευσηςΚατάσταση
Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Τεχνική βοήθεια του Θεματικού Μέσου των ΤΑΜΕΥ 2021-2027»8331147Συμφωνία - Πλαίσιο με ανοιχτό διαγωνισμό06/06/2024Ανοιχτή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Προμήθεια χωρισμάτων, υλικών και αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198481)74400Πρόσκληση σε 3 μέσω καταλόγου12/07/2023Κλειστή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198047)74400Πρόσκληση σε 3 μέσω καταλόγου04/07/2023Κλειστή
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών κλιματισμού – θέρμανσης και αερισμού σε γραφειακούς χώρους της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198278)99200Ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης προμηθειών μέσω καταλόγου04/07/2023Κλειστή
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης «Προμήθεια ειδών/εξοπλισμού πληροφορικής για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198129)124000Ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης προμηθειών μέσω καταλόγου04/07/2023Κλειστή
Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των Δράσεων Δημοσιότητας ΤΑΜΕΥ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ9500Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών21/07/2023Κλειστή
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια γραφικής ύλης και τόνερ για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»37200Απευθείας ανάθεση προμηθειών εκτός ΕΣΗΔΗΣ16/08/2023Κλειστή
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα άρθρο 32 παρ.2, περίπτ. β’ υποπερίπτ ββ’ και 32Α του ν.4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Εξειδικευμένης Υποστήριξης / Συντήρησης και Αναβάθμισης του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης και Παρακολούθησης Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)»39500Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση04/07/2023Κλειστή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Εφαρμογή Διαχείρισης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 211362)74400Πρόσκληση σε 3 μέσω καταλόγου16/08/2023Κλειστή
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης «Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής και Ένταξης»37200Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εκτός ΕΣΗΔΗΣ26/09/2023Κλειστή
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια τόνερ για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»5642Απευθείας ανάθεση προμηθειών εκτός ΕΣΗΔΗΣ22/12/2023Κλειστή
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης: «Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»14000Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εκτός ΕΣΗΔΗΣ04/10/2023Κλειστή
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης: «Υπηρεσίες μετακίνησης των συμμετεχόντων στην Υπουργική Συνδιάσκεψη των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»3995Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εκτός ΕΣΗΔΗΣ06/10/2023Κλειστή
Μετάβαση στο περιεχόμενο