Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης «Προμήθεια ειδών/εξοπλισμού πληροφορικής για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198129)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης «Προμήθεια ειδών/εξοπλισμού πληροφορικής για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198129)

Περιγραφή

Αναλυτικά τα είδη αυτά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Πίνακες Συμμόρφωσης).
1.2 Τα είδη θα είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και αρίστης ποιότητος και απαλλαγμένα από πραγματικά ελαττώματα.
1.3 Οι Κωδικοί των ζητούμενων υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary – CPV, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) είναι:
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

100000 €

Προϋπολογισμός:

124000 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης προμηθειών μέσω καταλόγου

Ημερομηνία δημοσίευσης:

04/07/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο