Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης

2021-2027

1.   Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλλει στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της Ένωσης και τηρώντας πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

2.   Στο πλαίσιο του πολιτικού στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 1, το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης·

β)

ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους, και προώθηση και διευκόλυνση της αποτελεσματικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών·

γ)

συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ενίσχυση της αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής και επανεισδοχής, και προώθηση και συμβολή στην αποτελεσματική αρχική επανένταξη στις τρίτες χώρες·

δ)

ενίσχυση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά εκείνα που επηρεάζονται περισσότερο από προκλήσεις σχετιζόμενες με τη μετανάστευση και το άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.

Έκδοση Προγράμματος ΤΑΜΕ 2021-2027Ημερομηνία Έγκρισης
CCI 2021EL65AMPR001 – Έκδοση 220/12/2023
2021EL65AMPR001 – Έκδοση 1.310/11/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο