Οδηγός Δημοσιότητας

Οδηγός Δημοσιότητας

Ο Οδηγός Επικοινωνίας καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) και εφαρμόζεται στα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της περιόδου 2021-2027, δηλαδή, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ).


Ο Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των εθνικών προγραμμάτων σχετικά με την ενημέρωση και δημοσιότητα και περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων της Διαχειριστικής Αρχής ως προς την ενημέρωση και δημοσιότητα, όπως αυτές προκύπτουν από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Ταμείων, καθώς και από τις εγκρίσεις των Εθνικών Προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ για την περίοδο 2021-2027.


Στόχος του Οδηγού Επικοινωνίας είναι να περιγράψει το πλαίσιο της επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ, με μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις πράξεις των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων θα γνωρίσουν καλύτερα τον ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους έργων και δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στην εφαρμογή μιας δίκαιης αλλά και αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, την ενίσχυση των νόμιμων εισόδων μετανάστευσης, την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την αστυνομική συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων.

1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΑΜΕΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι παρούσες Οδηγίες εξειδικεύουν το εξής θεσμικό πλαίσιο:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Κανονισμός (ΕΕ) 1147/2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και ειδικότερα το άρθρο 30 «Πληροφόρηση, Επικοινωνία και Δημοσιότητα»
 • Κανονισμός (ΕΕ)1148/2021 για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων και ειδικότερα το άρθρο 24 «Πληροφόρηση, Επικοινωνία και Δημοσιότητα»
 • Κανονισμός (ΕΕ)1149/2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και ειδικότερα το άρθρο 24 «Πληροφόρηση, Επικοινωνία και Δημοσιότητα» Κανονισμός (ΕΕ)1060/2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και, ειδικότερα, ο τίτλος IV «Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Επικοινωνία και Προβολή», τα άρθρα 46-50, καθώς και το Παράρτημα ΙΧ «Επικοινωνία και Προβολή»

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • To Πρόγραμμα Ελλάδας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (2021EL65AMPR001) και ειδικότερα το Κεφάλαιο 7. «Επικοινωνία και Προβολή».
 • Το Πρόγραμμα Ελλάδας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (2021EL65AMPR001) και ειδικότερα το Κεφάλαιο 7. «Επικοινωνία και Προβολή».
 • Το Πρόγραμμα Ελλάδας του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων (2021EL65AMPR001) και ειδικότερα το Κεφάλαιο 7. «Επικοινωνία και Προβολή».

Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 30 του Καν. (ΕΕ) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, του άρθρου 24 του Καν. (ΕΕ) του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του άρθρου 24 του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, αναφορικά με την πληροφόρηση, την επικοινωνία και την δημοσιότητα:

 1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης πρέπει να μνημονεύουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω χρηματοδοτήσεων και να εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική, ουσιαστική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η προβολή και ενημέρωση περί της ενωσιακής χρηματοδότησης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατή ή δέουσα η δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών ή όπου αυτό περιορίζεται από τον νόμο, ιδίως για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, ποινικών ερευνών ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προκειμένου να εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, οι αποδέκτες της αναφέρουν την προέλευση της χρηματοδότησης, όταν ανακοινώνουν τη σχετική δράση και προβάλλουν το έμβλημα της Ένωσης.
 2. Στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή απήχηση, υλοποιούνται δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τα Ταμείατ.
 3. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία προβάλλονται σε δικτυακό τόπο διαθέσιμο στο κοινό και επικαιροποιούνται τακτικά. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται σε ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο που επιτρέπει την ταξινόμηση, την αναζήτηση, την εξαγωγή και τη σύγκριση των δεδομένων. Βάσει του κεφαλαίου «Επικοινωνία και Προβολή των εγκρίσεων των Εθνικών Προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ» η επικοινωνιακή στρατηγική διασφαλίζει ότι όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι, που έχουν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της περιόδου χρηματοδότησης, θα λαμβάνουν συνεχή και σχετική πληροφόρηση, σε εύθετο χρόνο. Η επικοινωνία θα επικεντρωθεί στα επιτεύγματα και τον αντίκτυπο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και όχι μόνο σε διοικητικά ή διαδικαστικά ορόσημα.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επικοινωνιακών προσπαθειών, η Διαχειριστική Αρχή χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης όπως:

 • Πίνακες οθόνης
 • Πανό
 • Διαφημιστικά είδη
 • Φωτογραφίες
 • Οπτικοακουστικές παραγωγές
 • Δημόσιες εκδηλώσεις και επισκέψεις
 • Ενημερωτικές εκστρατείες
 • Αναμνηστικές πλακέτες
 • Δελτία τύπου
 • Φυλλάδια, μπροσούρες, ενημερωτικά δελτία και περιοδικά
 • Συμμετοχή της Διαχειριστικής Αρχής σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις
 • Ιστότοπο για τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (AMIF, BMVI, ISF)

Τα κανάλια επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης):

 • Ιστοσελίδα
 • Δημιουργία εφαρμογών
 • Άλλα κανάλια επικοινωνίας
2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η επικοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Υλοποιείται ένας σημαντικός αριθμός δράσεων με στόχο την εφαρμογή μιας δίκαιης αλλά και αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, την ενίσχυση των νόμιμων εισόδων μετανάστευσης, την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την αστυνομική συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Η επικοινωνία των Ταμείων θα αναδείξει τη θετική επίδραση και την προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προβάλει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια ως προς τη διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης των Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων και των Δικαιούχων των προγραμμάτων της αποτελούν τα παρακάτω:

 • Ενιαία σηματοδότηση ΤΑΜΕΥ: χρήση μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας των Ταμείων σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας, που συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα των έργων και των δράσεων από τον πολίτη
 • Αναγνωρισιμότητα των ΤΑΜΕΥ: καθιέρωση του ονόματος των ΤΑΜΕΥ με σκοπό να αποτελέσει ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand name
 • Περιορισμός των λογοτύπων: με στόχο τη δημιουργία μιας εύκολα αναγνωρίσιμης εικόνας και την αποφυγή σύγχυσης του κοινού Απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται: Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των Προγραμμάτωνθα πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτές από όλους τους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό να επιδιώκεται η χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας, αποφεύγοντας τους εξειδικευμένους όρους διαχείρισης
 • Φωτογραφίες - βίντεο: αξιοποίηση της δύναμης της εικόνας
 • Αφήγημα (storytelling) - Εκπαίδευση του κοινού: Παρουσίαση εννοιών, στόχων, έργων και δράσεων με τη μορφή αφηγημάτων, συμπεριλαμβανομένων μαρτυριών και παραδειγμάτων, τα οποία το κοινό μπορεί να κατανοήσει και να συσχετίσει με τη δική του πραγματικότητα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΥ

Οι στόχοι της ενημέρωσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ τίθενται από τους παραπάνω κανονισμούς και αφορούν στην:

 • ανάδειξη του ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων των Προγραμμάτων, καθώς και στην προβολή τής προστιθέμενης αξίας τής κοινοτικής συνδρομής κατά την υλοποίηση των δράσεων
 • προβολή και αύξηση της αναγνωρισιμότητας των Προγραμμάτων, ως εργαλείων για την εφαρμογή της δίκαιης αλλά αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, ενίσχυσης των νόμιμων εισόδων μετανάστευσης, την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την αστυνομική συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων
 • διασφάλιση της διαφάνειας στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ, αφενός με την επαρκή δημοσιότητα των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους, στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων και, αφετέρου, με την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων και των δράσεων των οποίων την υλοποιηση αναλαμβάνουν με τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων

Το κανονιστικό πλαίσιο θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επικοινωνία των Προγραμμάτων και την προβολή των έργων.
Ωστόσο, η επιτυχία της επικοινωνίας, εν τέλει, εξαρτάται από την ουσιαστική δέσμευση, τον επαγγελματισμό και την εμπειρία των εμπλεκόμενων αρχών και δικαιούχων των έργων και δράσεων.

3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2021/1060

ΠΡΟΒΟΛΗ (ΑΡΘΡΟ 46, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Κάθε Κράτος - Μέλος θα διασφαλίζει:

 • Την προβολή της στήριξης σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν πράξεις που υλοποιούνται με πόρους των Ταμείων, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα έργα στρατηγικής σημασίας
 • Την ενημέρωση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ρόλο και τα επιτεύγματα των Ταμείων μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση σε όλα τα Προγράμματα του Κράτους - Μέλους.

ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 47, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Τα Κράτη - Μέλη, οι Διαχειριστικές Αρχές και οι Δικαιούχοι θα χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ (ΑΡΘΡΟ 48, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Κάθε Κράτος - Μέλος θα ορίζει έναν συντονιστή επικοινωνίας για τις δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας σχετικά με τη στήριξη από τα Ταμεία, περιλαμβανομένων και των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν η Διαχειριστική Αρχή είναι εγκατεστημένη στο εν λόγω Κράτος - Μέλος. Ο συντονιστής επικοινωνίας θα οριστεί σύμφωνα με το Άρθρο 71 (6) Καν. ΕΕ 2021/1060 και θα συντονίζει τα μέτρα επικοινωνίας και προβολής σε όλα τα Προγράμματα.

Ο συντονιστής επικοινωνίας πρέπει να συμπεριλαμβάνει στις δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας τους ακόλουθους οργανισμούς:

Τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των γραφείων διασύνδεσης του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στα Κράτη - Μέλη, καθώς και τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct και όλα τα σχετικά δίκτυα, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους σχετικούς εταίρους, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 8, παράγραφος 1.

Κάθε Διαχειριστική Αρχή ορίζει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας μπορεί να είναι αρμόδιος για περισσότερα του ενός Προγράμματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για τη λειτουργία ενός δικτύου το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Συντονιστές επικοινωνίας
 • Υπεύθυνους επικοινωνίας
 • Εκπροσώπους της Επιτροπής

με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας.

4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

(ΑΡΘΡΟ 49, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

 1. Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την απόφαση για την έγκριση κάθε Προγράμματος, θα υπάρχει ο διαδικτυακός τόπος, όπου θα είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα των Προγραμμάτων ευθύνης της.
 2. Η Διαχειριστική Αρχή εξασφαλίζει τη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της παραγράφου 1 ή στην ενιαία διαδικτυακή πύλη που διατηρεί το Κράτος - Μέλος (άρθρο 49, στοιχείο β, Καν. ΕΕ2021/1060) ενός χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο θα επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο με τα ακόλουθα ενδεικτικά δεδομένα για τις προσκλήσεις των ΤΑΜΕΥ:
 • Tον ειδικό στόχο που αφορά η πράξη
 • Το είδος των επιλέξιμων δυνητικών δικαιούχων
 • Περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης
 • Τον συνολικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης και το ποσοστό της ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης
 • Τον τύπο αξιολόγησης (άμεση/συγκριτική)
 • Tους σχετικούς δείκτες

    3.  Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι ο κατάλογος των πράξεων, που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία, δημοσιεύεται στον διαδικτυακό της τόπο, σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε 4 μήνες. Κάθε πράξη έχει έναν μοναδικό κωδικό.

Ο κατάλογος πράξεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

• την επωνυμία του δικαιούχου
• τον τίτλο της πράξης (σκοπός / αναμενόμενα αποτελέσματα)
• την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης
• το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (ημερομηνία έναρξης και αναμενόμενη ολόκληρωση / λήξη της πράξης)
• το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης
• το ποσοστό της ενωσιακής χρηματοδότησης
• τον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης
• το οικείο ταμείο
• τον ειδικό στόχο
• τους σχετικούς δείκτες
• το πεδίο παρέμβασης

4. Τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή στην ενιαία διαδικτυακή πύλη που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο (β) Καν. ΕΕ 2021/1060, σε ανοικτό αρχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που επιτρέπει την ταξινόμηση, την αναζήτηση, την εξαγωγή, τη σύγκριση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.

5. Η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους πριν από τη σχετική δημοσίευση ότι τα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 49, Καν. ΕΕ 2021/1060.

6. Η Διαχειριστική Αρχή εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβολής, μεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθεται μετά από σχετικό αίτημα σε θεσμικά όργανα, φορείς ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ατελώς η μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού και όλα τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 2, στο Παράρτημα ΙΧ, του Καν ΕΕ 2021/1060. Αυτό δεν συνεπάγεται σημαντικές πρόσθετες δαπάνες ή σημαντικό διαχειριστικό βάρος για τους δικαιούχους ή για τη Διαχειριστική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 2, στο Παράρτημα ΙΧ, η χορήγηση άδειας χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 49 (6) παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Εσωτερική χρήση, δηλαδή δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής και διαθεσιμότητας του επικοινωνιακού υλικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε θεσμικά όργανα και υπηρεσίες των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους εργαζομένους τους
 • Αναπαραγωγή του επικοινωνιακού υλικού με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, ολόκληρο ή μέρος του
 • Παρουσίαση στο κοινό του επικοινωνιακού και προωθητικού υλικού με χρήση οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας
 • Διανομή στο κοινό του επικοινωνιακού και προωθητικού υλικού (ή αντιγράφων τους) σε οποιαδήποτε μορφή
 • Αποθήκευση και αρχειοθέτηση του επικοινωνιακού και προωθητικού υλικού
 • Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων χρήσης του επικοινωνιακού και προωθητικού υλικού σε εξωτερικούς συνεργάτες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Ο εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής παρακολούθησης, καθώς και οι πληροφορίες και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται με την επιτροπή παρακολούθησης δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο αποκλείει τη δημοσίευση για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, ποινικής έρευνας ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 39, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Ο κατάλογος των μελών της επιτροπής παρακολούθησης δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Διαχειριστικής Αρχής.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Το Κράτος - Μέλος ή η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει ή παρέχει σύνδεσμο προς όλα τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, είτε στην ενιαία διαδικτυακή πύλη, είτε στον διαδικτυακό τόπο της Διαχειριστικής Αρχής.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Η Διαχειριστική Αρχή δημοσιεύει την τελική έκθεση επιδόσεων στον διαδικτυακό τόπο της.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΑΡΘΡΟ 44, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Διαχειριστικής Αρχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος του Προγράμματος είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης για τους δυνητικούς δικαιούχους, φορείς και τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο διαδικτυακός τόπος θα πρέπει να είναι σε λειτουργία το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκριση του Προγράμματος.

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι ο σχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση και την άμεση πρόσβαση στις σημαντικές πληροφορίες!

Ορισμένα κριτήρια που εξασφαλίζουν την εύκολη πλοήγηση και την άμεση πρόσβαση είναι:

 • Σαφής οργάνωση της πληροφορίας σε ενότητες και προσαρμογή του σχεδιασμού σε οθόνες tablets, κινητών, Η/Υ και laptops (responsive design)
 • Σχεδιασμός που να προβλέπει προσβασιμότητα για άτομα με μειωμένη όραση με βάση τις αρχές του W3C
 • Οι σελίδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ακριβείς και εύκολα διακριτούς τίτλους και εικαστικά

Οι επισκέπτες θα πρέπει να αποκτούν μια γενική ιδέα για το τι θα βρουν σε μια σελίδα πριν ακόμα κάνουν κλικ στο αντίστοιχο link της.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, η αρχική σελίδα θα πρέπει να παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εξής:

 • Μια ενότητα με απλούς όρους για τις βασικές πληροφορίες του Προγράμματος: στόχους και προτεραιότητες, γεωγραφικό ή θεματικό πεδίο, συνολικούς διαθέσιμους πόρους
 • Προσκλήσεις του Προγράμματος
 • Κατάλογο πράξεων
 • Μια ενότητα με αποτελέσματα και παραδείγματα έργων
 • Στοιχεία επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή
 • Έγγραφα προγραμματισμού

Επιπλέον, στην αρχική σελίδα θα πρέπει να υπάρχουν (με σήμανση, που θα πρέπει να είναι άμεσα ορατή από κάθε ηλεκτρονική συσκευή, χωρίς να προηγείται κύληση της σελίδας από τον χρήστη):

 • Η σημαία της ΕΕ συνοδευόμενη από τη δήλωση (συγ)χρηματοδότησης με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν στο Κεφάλαιο Λογότυπος και Σηματοδότηση των ΤΑΜΕΥ- Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Οδηγίες Χρήσης.
 • Εικονίδια που να παραπέμπουν στις σελίδες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Προγράμματος
 • Λειτουργία αναζήτησης της σελίδας και/ή εύκολο μενού πλοήγησης (sitemap).
 • Η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των δράσεων

ανά εθνικό πρόγραμμα που δημοσιεύεται σε διαδικτυακό τόπο ή διαδικτυακή πύλη της Διαχειριστικής Αρχής.

Τα στοιχεία του καταλόγου των δράσεων αντλούνται από τη βάση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση της πληροφορίας.

Για τον σκοπό αυτό ο τίτλος της κάθε δράσης θα πρέπει να είναι εύληπτα διατυπωμένος, καθώς αυτός θα ανασύρεται από τα Τεχνικά Δελτία Πράξης για τον κατάλογο των δράσεων.

Η Διαχειριστική Αρχή είναι υποχρεωμένη να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας σε όλους τους δικαιούχους και να τους παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, και, εφόσον απαιτείται, να τους υποστηρίζει στην εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων έχει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διαχειριστική Αρχή ή ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης επιβεβαιώνει και με επιτόπια επαλήθευση την τήρηση των κανόνων ενημέρωσης και δημοσιότητας και διατηρεί αρχείο φωτογραφιών με τις πινακίδες των έργων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία σημαντικών μέτρων δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί από τους δικαιούχους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι διαχειριστικές αρχές παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας, σε όλους τους δικαιούχους μέσω:

 • συντονισμού
 • καθοδήγησης
 • υποστήριξης
 • παρακολούθησης

Οι ανάγκες των δικαιούχων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου, το είδος και τη φύση του έργου, τη γεωγραφική περιοχή, τη φάση υλοποίησής του (π.χ. έναρξη, πρόοδος, ολοκλήρωση κ.λπ.), καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Ενδεικτικές ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων:

 • Ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας του δικαιούχου που θα συνεργάζεται με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής
 • Δημιουργία δικτύου υπεύθυνων επικοινωνίας δικαιούχων του προγράμματος
 • Παροχή οδηγιών ή άλλου επικοινωνιακού υλικού που παράγεται από τη Διαχειριστική Αρχή
 • Εξασφάλιση απαντήσεων σε ερωτήματα ειδικά για επικοινωνιακά θέματα των δικαιούχων, μέσω τρόπων που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή
5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

(ΑΡΘΡΟ 50, ΚΑΝ. ΕΕ 2021/1060)

Δικαιούχος σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων, άρθρο 2, σημείο 9, είναι:

Α.   δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή/και την υλοποίηση πράξεων

Β.   στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ο δημόσιος φορέας που αρχίζει την πράξη ΣΔΙΤ ή ο ιδιωτικός φορέας που δικαίου που επιλέγεται για την υλοποίησή της

Γ.     στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, η επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση

Δ.   στο πλαίσιο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που παρέχονται σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (37) ή (ΕΕ) αριθ. 717/2014 (38) της Επιτροπής, το Κράτος - Μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι ο δικαιούχος για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση, εφόσον είναι υπεύθυνος για την έναρξη ή/και την υλοποίηση πράξεων

 1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης (δικαιούχοι και φορείς υλοποίησης) αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 62, για την πράξη ως εξής:
 • παρέχοντας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, και στους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης του δικαιούχου σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • παρέχοντας δήλωση, όπου επισημαίνεται η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα έγγραφα και στο υλικό επικοινωνίας που αφορούν την υλοποίηση της πράξης και απευθυνόμενοι στο κοινό ή στους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, εμφανίζουν το έμβλημα της Ένωσης και τη σχετική δήλωση χρηματοδότησης με την ένδειξη «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ο λογότυπος των ΤΑΜΕΥ στις ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής που υλοποιούν σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, οπτικοακουστική, ηλεκτρονική) και σε όλο το επικοινωνιακό και πληροφοριακό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό, διαδικτυακό κ.λπ.) που παράγουν σχετικά με το έργο ή τη δράση και προορίζεται για οποιοδήποτε μέσο. Επιπλέον, σε ενέργειες που περιλαμβάνουν συγγραφή κειμένου (όπως δελτία τύπου, οδηγοί δράσεων, έντυπα), πέραν της εμφάνισης των εμβλημάτων, γίνεται και λεκτική αναφορά της χρηματοδότησης εντός του κειμένου.

Έγγραφα της δράσης ή του έργου δύνανται να είναι:

 • Προσκλήσεις / Προκηρύξεις (π.χ. για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων για απασχόληση στη δράση ή για την ανάθεση ενός έργου)
 • Συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου
 • Σχέδια διακηρύξεων για δημόσια διαβούλευση
 • Διακηρύξεις των διαγωνισμών από την αναθέτουσα αρχή
 • Περιλήψεις προσκλήσεων, διακηρύξεων που δημοσιεύονται στον εθνικό ή/και περιφερειακό τύπο ή και στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Παρουσιολόγιο συμμετεχόντων στη δράση / στο έργο (π.χ. συμμετεχόντων σε μία ημερίδα, ωφελουμένων προγράμματος εκπαίδευσης)
 • Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά συμμετοχής στη δράση / στο έργο
 • Φύλλα χρονοχρέωσης (time sheets), στα οποία δηλώνεται ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της δράσης / του έργου
 • Φάκελοι / Κατάλογοι ωφελουμένων
 • Έντυπο υλικό που παράγεται ή χρησιμοποιείται στη δράση / στο έργο (π.χ εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων αυτού, κανονισμός λειτουργίας, κ.λπ.)

γ)   αναρτώντας ανθεκτικές πλάκες ή πινακίδες ευδιάκριτες στο κοινό, οι οποίες παρουσιάζουν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Ειδικότερα, ανάρτηση μόνιμης πινακίδας σημαντικού μεγέθους, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των πράξεων που περιλαμβάνει φυσικές επενδύσεις ή μόλις εγκατασταθεί εξοπλισμός που έχει αγοραστεί όταν η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στη δράση / στο έργο υπερβαίνει τα € 100.000.

δ)   για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο (γ), αναρτώντας σε θέση που είναι εμφανώς ορατή στο κοινό τουλάχιστον μία αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή αντίστοιχη ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη και αναδεικνύοντας τη στήριξη από τα Ταμεία σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

ε)    για πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα € 10.000.000, οργανώνοντας μια εκδήλωση ή μια δραστηριότητα επικοινωνίας, ανάλογα με την περίσταση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής σε εύθετο χρόνο.
Για πράξεις που στηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το έγγραφο που καθορίζει τους όρους στήριξης μπορεί να θέτει ειδικές απαιτήσεις για τη δημόσια προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση από τα Ταμεία, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης σύμφωνα με το άρθρο 69, παράγραφος 5.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 69: «Τα Κράτη - Μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο αποκλείει τη δημοσίευση για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, ποινικής έρευνας ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679».

2. Αν ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 47 ή τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50, και εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί διορθωτικά μέτρα, η Διαχειριστική Αρχή εφαρμόζει μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, παρακρατώντας έως και 3% της χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη πράξη.

3. Ο δικαιούχος μπορεί να υιοθετήσει, επιπλέον, και όποια άλλα συμπληρωματικά μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας κρίνει κατάλληλα, αρκεί να υπάρχει η σωστή αναφορά στην Ε.Ε.
Είναι σαφές ότι οι ανάγκες των δικαιούχων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου, το είδος και τη φύση του έργου, τη φάση υλοποίησής του (έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση), καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

4. Οι δικαιούχοι ορίζουν στέλεχος επαφής για θέματα επικοινωνίας και δημοσιότητας και αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας στην ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ.

5. Οι δικαιούχοι δημιουργούν και διατηρούν αρχείο φωτογραφιών των έργων/ δράσεων και κατά περίπτωση βίντεο από τα διάφορα στάδια εξέλιξης του έργου/ δράσης, κατάλληλα και για την παρακολούθηση της υλοποίησης και για επικοινωνιακή προβολή. Για έργα και δράσεις που αφορούν φυσική επένδυση (υποδομή, εξοπλισμό κ.λπ.) ή και για άλλες δράσεις, για τις οποίες κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, εξασφαλίζουν τη δημιουργία και διατήρηση οπτικού υλικού (φωτογραφίες ή/και video) που να αποτυπώνει το «πριν» και το «μετά» την υλοποίηση του έργου.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ € 10.000.000

Στις εμβληματικές δράσεις των Προγραμμάτων συγκαταλέγονται και οι ειδικές δράσεις, δηλαδή, διακρατικά ή εθνικά έργα που προσδίδουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τους στόχους του Μέσου, για τα οποία ένα, περισσότερα ή όλα τα Κράτη - Μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετο κονδύλιο για τα προγράμματά τους.

Η διαχειριστική αρχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν ενημερωθεί εγκαίρως, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την εκδήλωση προβολής, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτήν, στην οποία θα έχουν κληθεί δημοσιογράφοι, ΜΜΕ και, ενδεχομένως, και τελικοί χρήστες του έργου, ώστε να ενημερωθούν άμεσα για το νέο έργο. Επιπλέον, για την προβολή έργων στρατηγικής σημασίας μπορεί να προβλεφθεί μια οργανωμένη επίσκεψη κοινού ή/και δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο Π/Υ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ € 10 ΕΚΑΤ.:

 • Εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου ή της δράσης
 • Ειδικές (μίνι) εκστρατείες σχετικές με το έργο (ή τα έργα)
 • Προωθητικές ενέργειες για εκτεταμένη κάλυψη των έργων από τα ΜΜΕ, ιδίως όταν επιτυγχάνεται ένα ορισμένο επίπεδο ωριμότητας (για παράδειγμα, Συνεντεύξεις Τύπου, Δελτία Τύπου, προσκλήσεις σε δημοσιογράφους να επισκεφτούν το έργο, άλλες εκδηλώσεις στα ΜΜΕ)
 • Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα έργα μέσω της ενιαίας πύλης / του ιστότοπου των προγραμμάτων (π.χ. δημιουργία ειδικής ενότητας για το έργο ή τα έργα στρατηγικής σημασίας)
 • Παραγωγή διαφημιστικού υλικού (π.χ. φυλλάδια) - το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την Επιτροπή
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων και δράσεων ενταγμένων στα Προγράμματα των ΤΑΜΕΥ, ότι:

 • Στην περίπτωση που η Διαχειριστική Αρχή ή ο δικαιούχος, αποφασίσουν να λάβουν μέτρα προβολής και επικοινωνίας για την πράξη που ενδεχομένως δεν έχουν αναφερθεί ρητά στον παρόντα Οδηγό, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διασφαλίζουν την αναφορά στη συμβολή της ΕΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες σήμανσης για τα ΤΑΜΕΥ 2021 - 2027.
 • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δραστηριότητες σχετικές με συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων (βλ. Κεφάλαιο 7). Σε όλες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία (βλ. Κεφάλαιο 8).
 • Κατά το διάστημα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των προγραμματικών περιόδων, οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων της τεχνικής βοήθειας, τηρούν τις υποχρεώσεις επικοινωνίας που προκύπτουν από τον Κανονισμό της περιόδου από την οποία χρηματοδοτείται η πράξη που υλοποιούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο οδηγός, την αποστολή των αρχείων που προβλέπονται και, γενικά, για θέματα επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής των ΤΑΜΕΥ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

CH.OIKONOMOPOULOU@MIGRATION.GOV.GR

MA@MIGRATION.GOV.GR

6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα Κράτη - Μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ένωσης, σύμφωνα με το παράρτημα IX του Κανονισμού, όταν υλοποιούν δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας.

(Παράρτημα IX, Καν. ΕΕ 2021/1060)

1.1 Το έμβλημα τοποθετείται σε εμφανές σημείο σε κάθε είδους επικοινωνιακό υλικό (όπως έντυπα ή ψηφιακά προϊόντα, ιστότοποι και οι εκδόσεις τους για κινητές συσκευές) που σχετίζεται με την υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο χρησιμοποιείται για το κοινό ή τους συμμετέχοντες.

1.2 Η φράση «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» γράφεται ολογράφως και τοποθετείται δίπλα στο έμβλημα.

1.3 Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έμβλημα μπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλάγια ή υπογραμμισμένη γραφή ή ειδικά εφέ γραμματοσειράς.

1.4 Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα δεν πρέπει με κανένα τρόπο να παρεμποδίζει το έμβλημα της Ένωσης.

1.5 Το χρησιμοποιούμενο μέγεθος γραμματοσειράς πρέπει να είναι ανάλογο προς το μέγεθος του εμβλήματος.

1.6 Το χρώμα της γραμματοσειράς πρέπει να είναι ανακλαστικό κυανό (reflex blue), μαύρο ή λευκό, ανάλογα με το φόντο.

1.7 Το έμβλημα δεν πρέπει να τροποποιείται ή να συγχωνεύεται με άλλα γραφιστικά στοιχεία ή κείμενα. Αν απεικονίζονται και άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα, το έμβλημα έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων. Εκτός από το έμβλημα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καμία άλλη οπτική ταυτότητα ή λογότυπος για να τονιστεί η στήριξη από την Ένωση.

1.8 Όταν στην ίδια τοποθεσία πραγματοποιούνται πολλές πράξεις, οι οποίες υποστηρίζονται από τα ίδια ή διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα, ή όταν παρέχεται περαιτέρω χρηματοδότηση για την ίδια πράξη σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τοποθετείται τουλάχιστον μία πινακίδα ή επιγραφή.

1.9  Γραφιστικά πρότυπα για το έμβλημα και τον ορισμό των τυποποιημένων χρωμάτων:

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

  Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά αστέρια που συμβολίζουν την ένωση των λαών της Ευρώπης. Τα αστέρια είναι πάντα δώδεκα, αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας.

 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΥ
  Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά πεντάκτινα αστέρια με μη εφαπτόμενες κορυφές.
 3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Το έμβλημα έχει τη μορφή κυανής ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το ύψος της. Δώδεκα χρυσά αστέρια, διατεταγμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν ένα νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου.

  Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους του ορθογωνίου.

  Κάθε αστέρι έχει πέντε κορυφές, οι οποίες διατάσσονται στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα είναι ίση προς το ένα δέκατο όγδοο του ύψους του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή με μία κορυφή προς τα πάνω και δύο κορυφές στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος έτσι ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών στην όψη ρολογιού.

  Ο αριθμός των αστεριών δεν μεταβάλλεται.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ

Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκτύπωσης σε τετραχρωμία, αναπαράγονται τα δύο τυποποιημένα χρώματα με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της συγκεκριμένης μεθόδου. Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (PANTONE YELLOW) επιτυγχάνεται με τη χρήση 100% «κίτρινου διεργασίας» (Process Yellow). Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟ (PANTONE REFLEX BLUE) επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 100 % «κυανού διεργασίας» (Process Cyan) και 80% «ερυθρού διεργασίας» (Process Magenta).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ PANTONE

Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα: PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου παραλληλογράμμου PANTONE YELLOW για τα αστέρια.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟ (PANTONE REFLEX BLUE) αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του δικτύου R3 G78 B162 (hex: 034ea2) και το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (PANTONE YELLOW) αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του δικτύου R255 G242 B0 (hex: fff200).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ

Εάν χρησιμοποιείται μαύρο χρώμα, πρέπει να πλαισιώνεται το ορθογώνιο με μαύρη διαχωριστική γραμμή και να τοποθετούνται τα αστέρια μέσα στο πλαίσιο αυτό με μαύρο πάνω σε λευκό φόντο. Σε περίπτωση χρήσης του κυανού (Reflex Blue), χρησιμοποιείται σε αναλογία 100%, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα παρά έγχρωμο υπόβαθρο, πρέπει να τοποθετείται γύρω από το ορθογώνιο λευκό περιθώριο με πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του ορθογωνίου.

Κατεβάστε το έμβλημα και τη δήλωση συγχρηματοδότησης της ΕΕ από τον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/regional_ policy/en/information/logos_downloadcenter/

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

(Πηγή: Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ

2021-2027 - Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τους αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_el.pdf

Προσοχή: Οι προδιαγραφές χρήσης του σήματος που ορίζονται στον Κανονισμό 1060/2021 είναι δεσμευτικές και υπερισχύουν κάθε άλλης οδηγίας.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΦΡΑΣΗ «ΕΜΦΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ» ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ;

Οι αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν ώστε το έμβλημα της ΕΕ να είναι ευδιάκριτο. Πρέπει να δίνεται προσοχή στο μέγεθος, στη θέση, τα χρώματα και στην ευκρίνεια του εμβλήματος Επίσης, οι αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διασφαλίζουν την προβολή του εμβλήματος της ΕΕ και της συνοδευτικής δήλωσης χρηματοδότησης και να εξηγήσουν τον τρόπο με το οποίο το επιτυγχάνουν σε όλα τα στάδια ενός Προγράμματος, ενός έργου ή μιας σύμπραξης.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της Ένωσης δεν πρέπει να επηρεάζει την ευκρίνεια του εμβλήματος με κανέναν τρόπο. Η συνοδευτική δήλωση είναι είτε «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από πόρους της ΕΕ. Η θέση της συνοδευτικής δήλωσης και η απόστασή της σε σχέση με το έμβλημα της ΕΕ περιγράφεται ως εξής:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Στην προστατευόμενη περιοχή δεν πρέπει να τοποθετούνται άλλα κείμενα, λογότυποι, εικόνες ή οποιοδήποτε άλλο οπτικό στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει την αναγνωσιμότητα.

7Α ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδηγίες Χρήσης

ΣΗΜΑ

Τα στοιχεία που συνθέτουν το σήμα των ΤΑΜΕΥ είναι η ασπίδα με τα 3 ταμεία (Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης). Στο σύμβολο της ασπίδας βρίσκουμε τις βασικές έννοιες που εκφράζουν την πολιτική των τριών Ταμείων (ΤΑΜΕ, ΜΔΣΘ, ΤΕΑ) αλλά και τους στόχους τους: προστασία και ασφάλεια. Οι τρεις παράλληλες γραμμές του σήματος παραπέμπουν στην ελληνική σημαία, ενώ με την κίνησή τους προσθέτουν δυναμική στον λογότυπο συνολικά. Το αποτέλεσμα είναι στιβαρό και αποπνέει σιγουριά και «Ασφάλεια για όλους».

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ

Ο λογότυπος αποτελείται από το όνομα των ΤΑΜΕΥ, την ελληνική σημαία, την ευρωπαϊκή σημαία, το σλόγκαν και την περίοδο δράσης.

Παρακάτω θα δούμε το σήμα με τον λογότυπο ολοκληρωμένα στη βασική τους σύνθεση, αλλά και σε δύο δευτερεύουσες για ειδική χρήση. Το σήμα - λογότυπος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις μορφές που υποδεικνύονται.

ΣΗΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Η βασική σύνθεση

Η βασική μορφή Α του σήματος - λογότυπου και πρώτη επιλογή στις περισσότερες εφαρμογές των ΤΑΜΕΥ.

Δευτερεύουσες σύνθεσεις

Για εφαρμογή κυρίως σε κάθετες φόρμες όπου είναι ανεπαρκής ο οριζόντιος χώρος ή όπου δείχνει καλύτερα στον συνολικό σχεδιασμό.

ΣΗΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Το σήμα ΤΑΜΕΥ

με εφαρμοσμένα των χρώματα των 3 ταμείων (Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας & Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης).

Χρώματα σήματος


Ο λογότυπος ΤΑΜΕΥ

με εφαρμοσμένα τα χρώματα του ονόματος, μηνύματος και των σημαιών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΗΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ

Οι παρακάτω χρωματικοί τόνοι προσφέρονται για χρήση για τις σχεδιαστικές εφαρμογές των επικοινωνιακών υλικών και προκύπτουν από τα 4 χρώματα του λογότυπου.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ο λογότυπος δεν θα πρέπει να τυπώνεται ποτέ μικρότερος από τα παρακάτω προτεινόμενα μεγέθη ώστε να είναι ευανάγνωστα όλα του τα στοιχεία. Επίσης, είναι σημαντικό ο λογότυπος να διατηρείται μακρυά από άλλα γραφικά στοιχεία και, για να ρυθμιστεί αυτό, έχει δημιουργηθεί μια ζώνη αποκλεισμού γύρω του.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΦΟΝΤΟ

 

Όταν ο λογότυπος χρησιμοποιείται στην έγχρωμη εκδοχή του, να γίνεται μέριμνα έτσι ώστε να είναι απαλό χρωματικά το φόντο ώστε να διακρίνεται εμφανώς το λογότυπο. Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον το φόντο είναι σκούρο είναι δυνατή η επιλογή του λευκού λογότυπου ή εναλλακτικά της χρήσης του έγχρωμου λογότυπου με λευκό φόντο.


Εφαρμογή του λογότυπου πάνω στα 4 χρώματά του και σε ενδιάμεσους τόνους αυτών. Η επιλογή του μαύρου ή του λευκού λογότυπου θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο την καλύτερη αντίθεση με το φόντο που εφαρμόζεται, ώστε αυτός να είναι ευδιάκριτος και να διευκολύνεται η ανάγνωσή του. Παρακάτω έχουν γίνει κάποιες εφαρμογές ως παράδειγμα.


Η ΦΑΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ο Κανονισμός ορίζει ότι σε όλα τα μέτρα ενημέρωσης υπάρχει το έμβλημα της ΕΕ συνοδευόμενο από τη δήλωση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Για λόγους ομοιομορφίας στη σήμανση και εύκολης αναγνώρισης των έργων και δράσεων των ΤΑΜΕΥ προτείνεται ο λογότυπος του ΤΑΜΕΥ να συνοδεύει τα δυο αυτά στοιχεία, διαμορφώνοντας τη σηματοδότηση τού ΤΑΜΕΥ για την περίοδο 2021-2027.

Επισημαίνουμε ότι, ο περιορισμός της χρήσης άλλων λογότυπων συνιστάται από την ΕΕ. Ειδικά για τις πινακίδες και τις αναμνηστικές πλάκες, πέραν του εμβλήματος της ΕΕ και του σήματος των

ΤΑΜΕΥ συνιστάται να εμφανίζονται το πολύ έως 2 επιπλέον λογότυπα. Οι διαχειριστικές αρχές ή τα Προγράμματα δεν χρειάζονται λογότυπο. Κάθε άλλος λογότυπος που ενδέχεται να εμφανίζεται, δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος (ύψος ή πλάτος) το έμβλημα της ΕΕ.


Στην περίπτωση έγχρωμου φόντου η σηματοδότηση να εφαρμόζεται πλαισιωμένη από λευκό περιθώριο, ώστε να εξασφαλίζεται το ενιαίο, διακριτό και εύκολα αναγνωρίσιμο στοιχείο της:


Στην περίπτωση ενιαίου έγχρωμου φόντου το έμβλημα της ΕΕ έχει λευκό περίγραμμα, με πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του εμβλήματος, η δήλωση συγχρηματοδότησης αναγράφεται με λευκό, μπλέ ή μαύρο ανάλογα με το φόντο και το σήμα των ΤΑΜΕΥ αποδίδεται σε λευκό φόντο. Το ύψος του λευκού περιθωρίου γύρω από τον λογότυπο των ΤΑΜΕΥ να είναι ίσο με αυτό του εμβλήματος της Ε.Ε. Τα πλαϊνά του λευκού περιθωρίου γύρω από τον λογότυπο των ΤΑΜΕΥ να είναι ίσο προς το 1/17 του ύψους του.

Αναπαραγωγή της οπτικής ταυτότητας μόνο με μαύρο και λευκό χρώμα:


Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η φράση της «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» γράφεται με χρήση της γραμματοσειράς Arial (bold) η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.

Arial Bold: Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Άλλες γραμματοσειρές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:


Δεν επιτρέπονται πλάγιες ή υπογραμμισμένες παραλλαγές, ούτε η χρήση ειδικών εφέ για τους χαρακτήρες. Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να μην παρεμποδίζει το έμβλημα της Ένωσης κατά κανένα τρόπο.

Το χρώμα των χαρακτήρων είναι μπλε (Reflex Blue), μαύρο ή λευκό, ανάλογα με το φόντο.


Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΑΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όταν χρησιμοποιείται η σηματοδότηση των ΤΑΜΕΥ 2021-2027, πρέπει να κατέχει περίοπτη θέση που θα εξασφαλίζει την εύκολη αναγνωρισιμότητά της. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται και άλλοι λογότυποι, δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μέγεθος, μετρούμενοι σε ύψος ή πλάτος, τη σηματοδότηση.


 

Με τη συγχρηματοδότηση

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                             

   
  
  
  

Με τη συγχρηματοδότηση

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                             

   
 

Παρακάτω παρουσιάζονται ως παραδείγματα μερικές πιθανές τοποθετήσεις της οπτικής ταυτότητας, που εξαρτώνται, βέβαια, από τις διαστάσεις του κάθε εντύπου (πρόσκληση, φάκελος, αφίσα, poster κ.λπ.).


ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σηματοδότηση του ΤΑΜΕΥ 2021-2027 (packshot) και την εκφώνηση της φράσης:

«ΤΑΜΕΥ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΚΑΙ VIDEO

Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σηματοδότηση του ΤΑΜΕΥ 2021-2027 (packshot) και την εκφώνηση της φράσης: «ΤΑΜΕΥ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


Η απεικόνιση της οπτικής ταυτότητας να είναι σύμφωνη με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν παραπάνω.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • Η περιοχή Α θα πρέπει να είναι ίση με την Β (τουλάχιστον 20%)

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε μια πινακίδα/πλάκα είναι:
1. Μια φωτογραφία του έργου (προαιρετικό).
2. Η Ιστοσελίδα της Διαχειριστικής στην οποία στην οποία το κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο. Με την καταχώριση της ιστοσελίδας,
το εργαλείο δημιουργεί αυτόματα τον κωδικό QR, η ύπαρξη του οποίου είναι επίσης υποχρεωτική. Η ιστοσελίδα που καταχωρίζεται πρέπει να διατηρεί μακροπρόθεσμα επικαιροποιημένες πληροφορίες για το έργο.
3. Τίτλος του έργου (ενδεικτικά έως 60 χαρακτήρες). Ο τίτλος πρέπει να είναι η ονομασία του έργου ή η περιγραφή του κύριου στόχου του. Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος (ενδεικτικά έως 60 χαρακτήρες) και με νόημα για το κοινό. Αποφεύγονται τα ακρώνυμα ή η ορολογία που δεν είναι κατανοητή για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με το έργο ή τονmσυγκεκριμένο τομέα.
Ο ΤΙΤΛΟΣ γράφεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
4. Σύντομη περιγραφή (από 200 έως ενδεικτικά 400 χαρακτήρες). Συνιστάται η χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας και η αποφυγή ακρωνύμων, τεχνικής ορολογίας ή/και
επανάληψης. Μια καλή περιγραφή του έργου εξηγεί τον/ους στόχο/ους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με ρόπο που να είναι κατανοητά στο κοινό. Σημειώνεται ότι εντός του κειμένου της περιγραφής του έργου υπάρχει η δυνατότητα να περιλαμβάνεται λεκτική αναφορά στο αντίστοιχο Ταμείο κάτω από το οποίο υλοποιείται το κάθε έργο, π.χ. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ελληνικό Πρόγραμμα του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027,εάν ο ∆ικαιούχος το επιθυμεί.
5. Όνομα Δικαιούχου
6. Διάρκεια του έργου. Αφορά στο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Καταχωρίζεται ο μήνας/το έτος έναρξης και ο μήνας/το έτος λήξης.
7. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου. Αφορά στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου,συμπεριλαμβανομένων τόσο της συνεισφοράς της ΕΕ όσο και της εθνικής
συνεισφοράς. Μπορεί να αναγράφεται κατά προσέγγιση, ώστε τυχόν μικρές αλλαγές στον προϋπολογισμό να μην επηρεάζουν την εγκυρότητα των πληροφοριών. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στον προϋπολογισμό ή/και τη συνεισφορά της ΕΕ, η πινακίδα/πλάκα πρέπει να διορθώνεται/αντικαθίσταται.
8. Το λογότυπο του φορέα υλοποίησης (προαιρετικό, τηρώντας την απόσταση και το μέγεθος σε σχέση με την σηματοδότηση). Επισημαίνεται ότι πέραν του Ευρωπαϊκού εμβλήματος και του λογοτύπου του ΤΑΜΕΥ 2021-2027, είναι δυνατή η προσθήκη το πολύ έως και δύο άλλων εμβλημάτων ή λογοτύπων (π.χ. λογότυπο δικαιούχου).

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Παράδειγμα με φωτογραφία

Παράδειγμα χωρίς φωτογραφία

 

Ψηφιακή Εφαρμογή Δημιουργίας και Εξαγωγής Πινακίδων

Σημειώνεται, πως είναι διαθέσιμη, για όλους τους δικαιούχους, ψηφιακή εφαρμογή δημιουργίας και εξαγωγής πινακίδων δημοσιότητας στην παρακάτω διεύθυνση: generator.tamey.gov.gr

 

Διαθέσιμες διαστάσεις:

 

Υλικό Πινακίδων και Πλακών
Οι πινακίδες και οι πλάκες των έργων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, το οποίο να μην φθείρεται με τον χρόνο, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής
και να είναι κατάλληλο για μόνιμη προβολή. Παραδείγματα ανθεκτικών υλικών είναι τα εξής: αλουμίνιο, plexiglass, μάρμαρο, πολυανθρακικό ή λαμαρίνα.
Τα γραφικά (λογότυπα, κείμενα και φωτοτυπίες) δύναται να εφαρμοστούν π.χ. σε.: ανακλαστικά υλικά ή ψηφιακές εκτυπώσεις. Ενδείκνυται οι εκτυπώσεις να
καλύπτονται με ειδική πλαστικοποίηση, για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Χρόνος και Διάρκεια Τοποθέτησης Πινακίδων και Πλακών Οι πινακίδες και οι πλάκες τοποθετούνται αμέσως μετά την έναρξη της φυσικής υλοποίησης του έργου ή μόλις εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, και παραμένουν για όσο χρονικό διάστημα το φυσικό αντικείμενο συνεχίσει να υπάρχει και να χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε. Δεν πρέπει να αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση του έργου, ούτε μετά την λήξη της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εάν το έργο συνεχίσει να χρησιμοποιείται.

ΑΦΙΣΕΣ

Παράδειγμα

 

Τοποθέτηση Αφίσας:

Οι Δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να ετοιμάζουν και να τοποθετούν αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή ανάλογου μεγέθους ηλεκτρονική εικόνα (π.χ. προβολή σε οθόνη), στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει τα 100.000 €, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση του έργου.

1. Σχεδιασμός Αφίσας
Οι αφίσες των Δικαιούχων θα πρέπει να περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες για το έργο όπως: τον τίτλο, μία σύντομη περιγραφή του έργο, το Ταμείο από το οποίο χρηματοδοτείται η δράση και, προαιρετικά, τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια του έργου/δράσης. Οι πληροφορίες του έργου θα πρέπει να επικαιροποιούνται σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου.
2. Τοποθεσία
Οι αφίσες θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοιο σημείο, ώστε να είναι εύκολα ορατές, προσβάσιμες και αναγνώσιμες από το κοινό. Αυτό αφορά τόσο στην τοποθεσία όπου
τοποθετείται το έργο, όσο και στην έδρα του Δικαιούχου (π.χ. εμφανές σημείο στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται ο δικαιούχος).
3. Χρόνος και διάρκεια τοποθέτησης
Οι αφίσες/ηλεκτρονικές εικόνες τοποθετούνται αμέσως μετά την έναρξη του έργου και παραμένουν μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4. Λόγοι αντικατάστασης
Εάν οι αφίσες φθαρούν/καταστραφούν ή εάν αλλάξουν οι βασικές πληροφορίες του έργου, πρέπει να αντικατασταθούν.
5. Αριθμός Αφισών
Για κάθε έργο θα πρέπει να αναρτάται τουλάχιστον μία αφίσα Α3 ή ηλεκτρονική εικόνα. Οι δικαιούχοι ανάλογα με το είδος / το μέγεθος/ την τοποθεσία του έργου, μπορούν να τοποθετούν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, περισσότερες αφίσες, για να διασφαλίσουν την κατάλληλη προβολή του έργου, δεδομένου ότι η παραγωγή τους δεν έχει σημαντικό κόστος. Σε περίπτωση που στην ίδια τοποθεσία υλοποιούνται πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, τα οποία υποστηρίζονται από τα ίδια ή διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα, πρέπει να τοποθετείται, όπως και στην περίπτωση των πινακίδων, τουλάχιστον μία αφίσα.

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος υλοποιεί δράση συγχρηματοδοτούμενη από τα ΤΑΜΕΥ σε διαφορετικές τοποθεσίες, πρέπει να γίνεται ξεχωριστή προβολή του έργου/δράσης σε κάθε τοποθεσία υλοποίησης του.

Σε περίπτωση που ένα έργο υλοποιείται σε «φάσεις», με χρηματοδότηση τόσο από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όσο και την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, πρέπει να τοποθετούνται δύο αφίσες και να αναφέρονται και οι δύο φάσεις.

6. Μέγεθος
Το ελάχιστο μέγεθος της αφίσας είναι Α3, ώστε να είναι ευδιάκριτη στο κοινό. Ανάλογα όμως με το σημείο που θα τοποθετηθεί, μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.
7. Υλικό
Οι αφίσες συνιστάται να τυπώνονται σε χοντρό χαρτί ή σε αυτοκόλλητο πάνω σε foamboard ή άλλο υλικό που δεν φθείρεται και είναι γενικότερα ανθεκτικό.
8. Έμβλημα ΕΕ με δήλωση συγχρηματοδότησης και λογότυπο ΤΑΜΕΥ
Το έμβλημα της ΕΕ με τη δήλωση της συγχρηματοδότησης και το λογότυπο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 τοποθετούνται πάντα στο αριστερά κάτω μέρος της αφίσας.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Παράδειγμα

 

1. Η χρήση τους συνιστάται σε περιπτώσεις έργων που αφορούν σε εξοπλισμό γραφείου ή τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. προμήθεια ηλεκτρονικών εξοπλισμών)
2. Δεν αντικαθιστούν την υποχρέωση για ανάρτηση πλακών/πινακίδων/αφισών
3. Τα αυτοκόλλητα πρέπει να είναι ανθεκτικά και ιδανικά με μεταξοτυπημένη-εκτυπωμένη πληροφορία με επιβερνίκωση/ανεξίτηλη σφράγιση
4. Στην επιφάνεια της αυτοκόλλητης ετικέτας θα περιλαμβάνεται η φάσα δημοσιότητας με το έμβλημα της ΕΕ, τη δήλωση της συγχρηματοδότησης και το λογότυπο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι Δικαιούχοι πρέπει παράλληλα να προβάλλουν το έργο που χρηματοδοτείται από τα ΤΑΜΕY και την ΕΕ στους ιστοτόπους/λογαριασμούς που πιθανόν διαθέτουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.ά.), αναρτώντας σύντομη περιγραφή του έργου με αναφορά στους στόχους και στα αναμενόμενα/πραγματικά αποτελέσματά του. Παράλληλα, οφείλουν να προβάλλουν την οικονομική στήριξη που λαμβάνει το έργο που υλοποιούν από τα ΤΑΜΕΥ 2021-2027, καθώς και να τοποθετούν υποχρεωτικά λογότυπα στις εικόνες/βίντεο των δημοσιεύσεων (posts/stories), που αφορούν στο έργο.

Σημειώνεται ότι, εντός του κειμένου της περιγραφής του ιστοτόπου/λογαριασμού πρέπει να περιλαμβάνεται λεκτική αναφορά στο αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο υλοποιείται το κάθε έργο, π.χ.: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής τοποθέτησης του λογοτύπου, π.χ. του Δικαιούχου, σε μέγεθος όχι μεγαλύτερο και σε θέση όχι πιο προβεβλημένη από το έμβλημα της ΕΕ και τα υποχρεωτικά λογότυπα των ΤΑΜΕΥ 2021-2027.

Συνιστάται η χρήση λογαριασμών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που ήδη υφίστανται καιείναι ευρέως γνωστοί.

Ενδείκνυται να γίνονται από τους Δικαιούχους τακτικές αναρτήσεις για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΤΑΜΕΥ 2021-2027. Καλή πρακτική θεωρείται η ανάρτηση προσωπικών ιστοριών των ωφελούμενων από το έργο.

Επίσης, παροτρύνονται να αναφέρουν στις αναρτήσεις τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις αναρτήσεις/δημοσιεύσεις τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ενδεικτικές αναρτήσεις στα SOCIAL MEDIA:
1. Σύντομη Περιγραφή του Έργου
2. Στόχοι
3. Αναμενόμενα αποτελέσματα
4. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδας του Ταμείου ...

Παρaδείγματα:

Σελίδα Facebook

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όλα τα προωθητικά υλικά που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν τη σηματοδότηση των ΤΑΜΕΥ 2021-2027, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν παραπάνω. Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα (π.χ. στιλό) απαραίτητο είναι να εμφανίζεται το έμβλημα της ΕΕ και η δήλωση συγχρηματοδότησης. Συνιστάται η οριζόντια έκδοση της δήλωσης: 

7Β ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΥ

Αγγλική Εκδοχή

 

ΣΗΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ


Η ΦΑΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ


ΣΗΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ


 

 

8 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και του κριτηρίου της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία αποτυπώνεται στην παρ. 3 του άρθρου 9 «Οριζόντιες αρχές» και παρ. 1 του άρθρου 73 «Επιλογή Πράξεων από τη Διαχειριστική Αρχή», καθώς και στον οριζόντιο αναγκαίο πρόσφορο όρο «Υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου» του Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων 2021/1060. Η υποχρέωση πρόσβασης στην πληροφόρηση και επικοινωνία επιβάλλεται από το Σύνταγμα της χώρας (άρθρο 5Α, παρ.1) και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ιδίως από τα άρθρα 65 «Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, γλώσσες και μορφές επικοινωνίας» και 66 «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων ΑμεΑ» του ν.4488/2017. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και επικοινωνία για τον ρόλο των Ταμείων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχουν.

Επομένως, στα περιεχόμενα της στρατηγικής επικοινωνίας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 2021/1060, περιλαμβάνεται η περιγραφή των μέσων που θα διατεθούν σε μορφές προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία. Στο Κεφάλαιο αυτό δίνονται βασικές κατευθύνσεις για τη σύνταξη της περιγραφής των μέσων και την υλοποίησή τους.

  1. Στις αιτήσεις/φόρμες συμμετοχής περιλαμβάνεται πεδίο όπου ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άτομο με αναπηρία και το είδος της αναπηρίας του -κινητική, αισθητηριακή (π.χ. όρασης, ακοής), κ.λπ. Στην περίπτωση προσφοράς γευμάτων στα πλαίσια της εκδήλωσης, περιλαμβάνεται και πεδίο δήλωσης ειδικών διατροφικών θεμάτων (π.χ. διαβήτης κ.λπ.).
  2. Εναλλακτικά, στην πρόσκληση/ανακοίνωση της εκδήλωσης αναφέρεται: Τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση για συμμετοχή ατόμου/ων με αναπηρία.
   Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τον γενικό πληθυσμό
   1.1 
   Εκδηλώσεις (εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, κ.λπ.)

   Κατά τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λαμβάνεται μέριμνα για τα παρακάτω:

   α) Δημοσιότητα για την εκδήλωση: Εκτός από τις συνήθεις ενέργειες επικοινωνίας της εκάστοτε εκδήλωσης (στον Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και λοιπά μέσα), προτείνεται η πρόσκληση να αποστέλλεται στα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, σε εθνικό επίπεδο και, αναλόγως, σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο προς διανομή στα μέλη τους.

   Για να ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκδήλωση αλλά και την παρακολούθησή της από άτομα με αναπηρία:

β) Επιλογή χώρου: Σε κάθε περίπτωση, επιλέγονται χώροι φιλοξενίας που παρέχουν:

 1. Δυνατότητα πρόσβασης στην αίθουσα και τους λοιπούς χώρους των εκδηλώσεων ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσω ραμπών, ανελκυστήρων ή αναβατορίων, θυρών ικανού πλάτους.
 2. Πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής.
 3. Σήμανση προσβάσιμων εξυπηρετήσεων.
 4. Πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία πλησίον του χώρου των εκδηλώσεων.
 5. Πρόβλεψη θέσεων στάσης αναπηρικών αμαξιδίων μέσα στην αίθουσα.
 6. Πρόβλεψη τραπεζοκαθισμάτων με δυνατότητα μετακίνησης, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί θέση για άτομο που είναι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου κ.λπ..
 7. Στην περίπτωση συμμετοχής ομιλητή - χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο πάνελ με χρήση ράμπας.
 8. Σε περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, τα εκθέματα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια ύψη και θέσεις ώστε να είναι δυνατή αφενός η πρόσβαση σ’ αυτά από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, αφετέρου η ανεμπόδιστη μετακίνηση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή συνοδευόμενων ατόμων διά μέσου των εκθεμάτων.

γ) Παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκδήλωση: Ανάλογα με τους συμμετέχοντες και κατά περίπτωση, μπορούν να παρέχονται τα ακόλουθα:

 1. Διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και κράτηση θέσεων κωφών και βαρήκοων ατόμων, ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητα προς τον/τη διερμηνέα νοηματικής. Αντίστοιχα, οι ομιλητές ενημερώνονται ώστε να ακολουθούν ρυθμούς παρουσίασης που να επιτρέπουν στον διερμηνέα να ασκήσει την εργασία του. Επίσης, σκόπιμο είναι να δίνονται εκ των προτέρων στον διερμηνέα, για την προετοιμασία του, αντίγραφα των παρουσιάσεων/ ομιλιών.
 2. Πρόβλεψη παροχής έντυπου ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία, CDs, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, έντυπα σε γραφή Μπράιγ κ.λπ.). Εναλλακτικά, το ενημερωτικό υλικό θα διατίθεται ηλεκτρονικά σε προσβάσιμη ιστοσελίδα.
 3. Προμήθεια μηχανήματος μεγέθυνσης του ήχου (loop) για τα βαρήκοα άτομα, (μπορεί να ζητηθεί από την εταιρία που κάνει τη μικροφωνική εγκατάσταση της εκδήλωσης).
 4. Πρόβλεψη ανεμπόδιστης συνοδείας τυφλών και ατόμων με αναπηρία εν γένει από σκύλους/οδηγούς/προσωπικούς βοηθούς ή πρόβλεψη ατόμων από το προσωπικό της διοργάνωσης, τα οποία θα υποστηρίξουν, σε περίπτωση που ζητηθεί, άτομα με αναπηρία (συνοδεία μέχρι τη θέση τους, κλήση μεταφορικού μέσου, υποστήριξη από/επιβίβασης κ.λπ.).
 5. Στην περίπτωση παροχής γευμάτων να αναγράφεται από τον προμηθευτή σε καρτελάκι η περιγραφή του εδέσματος και η καταλληλότητά του για άτομα με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες π.χ. διαβητικούς.
 • Τηλεοπτικά μηνύματα

Κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικών μηνυμάτων λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα και στους κωφούς ή βαρήκοους/τυφλούς ή εν γένει σε άτομα με οπτική αναπηρία, με χρήση υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής, διερμηνείας στη νοηματική κ.α. (βλ. ν.4779/2021).

 

 • Ραδιοφωνικά μηνύματα

Κατά τη μετάδοση των ραδιοφωνικών μηνυμάτων, ενδείκνυται να επιλέγεται τουλάχιστον ένας ραδιοφωνικός σταθμός που διαθέτει σύστημα ραδιο-πληροφόρησης (Radio Data System

- RDS), ώστε να μεταδώσει ένα κρίσιμο για την πρόσβαση στην πληροφόρηση τμήμα του ραδιοφωνικού μηνύματος π.χ. Προγράμματα απασχόλησης Τηλ. 19999 ή www…..gr ώστε να είναι προσβάσιμο στα κωφά και βαρήκοα άτομα (βλ. ν.4779/2021).

 

 • Ιστοσελίδες και εφαρμογές για φορητές συσκευές

Οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές που απευθύνονται στο ευρύ κοινό πρέπει να συμμορφώνονται με το νέο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03), το οποίο καθορίζει, μεταξύ άλλων, τεχνικές απαιτήσεις για την προσβασιμότητα ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και περιλαμβάνει αντιστοίχιση των σχετικών διατάξεων του προτύπου στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία εκ νέου με τον ν. 4727/2020 – Κεφάλαιο Η. Το εν λόγω πρότυπο, που αντικαθιστά το μέχρι τώρα εν ισχύ πρότυπο EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)1, το οποίο εμπεριέχει μεταξύ άλλων ως απαίτηση τη συμμόρφωση με τις πιο πρόσφατες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (έκδοση 2.12), σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ» (WCAG 2.1 Level AΑ), θα τεθεί σε οριστική ισχύ από τις 12/02/2022, εφαρμόζοντας μεταβατική περίοδο 6 μηνών. Τα κράτη - μέλη καλούνται να παύσουν να χρησιμοποιούν την έκδοση v2.1.2 μέχρι το τέλος του 2021.

 

1.5 Έντυπο υλικό (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, περιοδικές εκδόσεις, οδηγοί κ.λπ.)

Το έντυπο υλικό παράγεται και σε προσβάσιμες μορφές (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία, CDs, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, έντυπα σε γραφή Μπράιγ κ.λπ.) και διατίθεται στους συλλογικούς φορείς των ατόμων με αναπηρία ή κατόπιν αιτήματος απευθείας στα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Εναλλακτικά, το έντυπο υλικό διατίθεται ηλεκτρονικά σε προσβάσιμη ιστοσελίδα και η ανάρτηση γνωστοποιείται στους συλλογικούς φορείς.

Επιπλέον πηγές για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα μέσα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Στην περίπτωση της δημοσιοποίησης στοχευμένων δράσεων για τα άτομα με αναπηρία, τα αρμόδια στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας μπορούν να συμβουλεύονται τον Δημοσιογραφικό Οδηγό «Αναπηρία και ΜΜΕ», που εκπονήθηκε από την Ε.Σ.Α.μεΑ.3 για την αποφυγή της αναπαραγωγής - μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου- στερεοτυπικών αντιλήψεων γύρω από την αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία.

Για εξειδικευμένη ενημέρωση για θέματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία στα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας για δράσεις με στόχο τα άτομα με αναπηρία, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις εξής πηγές:

Οδηγίες για τον σχεδιασμό έντυπου υλικού

 • European Blind Union “Making information accessible for all”

(βλ. http://www.euroblind.org/publications-and-resources/making-information-accessible-all)

 • Disability Rights Commission “How to use easy Words and Pictures – Easy Read Guide”

(βλ. http://www.easy-read.or.kr/img/make/make_sub01_file04.pdf)

 

1 Βλ. τροποποιητική απόφαση στο https://europa.eu/!DDt6gd

2 https://www.w3.org/TR/WCAG21/

3 Ο Οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπο-έργου 4 της Πράξης «Προωθώντας την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Βλ. https://www.esamea.gr/publications/books-studies/5363-dimosiografikos-odigos-anapiria-kai-mme

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο