Κατάλογος Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών

Κατάλογος Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών

Α.  Σύμφωνα με την ΚΥΑ Απόφαση Αριθμ. 780/11-3-2021 (ΦΕΚ 997Β/16-3-2021) με θέμα: «Ενέργειες τεχνικής βοήθειας και κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους των Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας», άρθρο 9, η ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ (Υπηρεσία), καταρτίζει και τηρεί Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών (Κατάλογος), από το οποίο δύναται να επιλέγει τους αναδόχους για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 146 Α) και ιδίως τις παραγράφους 2 & 3 αυτού.

Ο Κατάλογος τηρείται ανά κατηγορίες ενεργειών, σύμφωνα με την αποτύπωσή τους στα Παραρτήματα ΙΙΙ (Κατηγορίες επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας) και IV (Επιλεξιμότητα Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών) της Πρόσκλησης και δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω.

Β.  Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Πρόσκληση) για εγγραφή στον Κατάλογο, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, που περιγράφονται στα αντίστοιχα Παραρτήματα της πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου για την οποία έχει εκδοθεί αλλά και της περιόδου 2021-2027, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα εγγραφής των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν στον Κατάλογο.

Γ. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον Κατάλογο, δυνάμει της Πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, σχετικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερες της μίας Κατηγορίες επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Παραρτήματος ΙΙΙ της Πρόσκλησης. Η εγγραφή στον Κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Κατάλογο, σε περίπτωση επικαιροποίησης των στοιχείων τους με τα οποία εγράφησαν σε αυτόν,  υποχρεούνται να υποβάλουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους στην Υπηρεσία. 

 Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο