ΜΔΣΦ-Περιγραφή Προγράμματος

Μέσο Διαχείρισης Συνόρων & Θεωρήσεων

Περιγραφή Προγράμματος

1.   Ως μέρος του Ταμείου, ο στόχος πολιτικής του Μέσου είναι να εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της και θα τηρούνται πλήρως το συναφές ενωσιακό κεκτημένο και οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

2.   Στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που ορίζεται στην παράγραφο 1, το Μέσο συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, με στόχο τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την αποτροπή και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

β)

στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδίων, με παράλληλη συνδρομή στην πρόληψη κινδύνων σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας.

Πρόγραμμα για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ για το SFC2021
Έκδοση Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027Ημερομηνία Έγκρισης
2021EL65BVPR001 – Έκδοση 2.019/09/2023
2021EL65BVPR001 – Έκδοση 1.316/11/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο