Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Περιγραφή Προγράμματος

1.   Στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση, ιδίως με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος, με την παροχή βοήθειας και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς και με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που συνδέονται με την ασφάλεια, με την προστασία έναντι αυτών και με την αποτελεσματική διαχείρισή τους εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.   Στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που ορίζεται στην παράγραφο 1, το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

βελτίωση και διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ και εντός των αρμόδιων αρχών και των σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, καθώς και, κατά περίπτωση, με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

β)

βελτίωση και ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε σχέση με την τρομοκρατία και το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση· και

γ)

στήριξη της ενίσχυσης των ικανοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και τη διαχείριση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, των σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικών εταίρων σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Πρόγραμμα για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ για το SFC2021
Έκδοση Προγράμματος ΤΕΑ 2021-2027Ημερομηνία Έγκρισης
2021EL65ISPR001 – Έκδοση 1.330/11/2022
2021EL65ISPR001- Έκδοση 2.023/10/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο