Προσκλήσεις στελέχωσης της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Προσκλήσεις στελέχωσης της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Στην ΕΥΣΥΔ – ΜΕΥ είναι δυνατό να μετακινούνται ή να αποσπώνται:

Τακτικό προσωπικό (μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ.) από:

  • τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,
  • άλλες Ειδικές Υπηρεσίες του N. 4914/2022 ή
  • φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

και μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

(σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4375/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν 4914/2022).

Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα.

Για την απόσπαση του μη πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Προσκλήσεις:

TitleDate
Πρόσκληση για στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»09/10/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο