ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΥΔ - ΜΕΥ

για την πλήρωση θέσεων, με μετακίνηση ή απόσπαση:

 1. τακτικού προσωπικού (μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ.) από:
  1. τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,
  2. άλλες Ειδικές Υπηρεσίες του N. 4914/2022 ή
 • φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 1. μη πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4375/2016 και την  παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν 4914/2022. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα. Για την απόσπαση του μη πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά στην πλήρωση συνολικά τριάντα δύο (32) κενών θέσεων των Μονάδων της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ και ειδικότερα:

 1. Είκοσι πέντε (25) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) όλων των κλάδων,
 2. Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κλάδου Νομικής,
 3. Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) όλων των κλάδων,
 4. Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) κλάδου Πληροφορικής για τη στελέχωση του Γραφείου ΟΠΣ και
 5. Δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 125888/06.04.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα  «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4375/2016.» (B’ 2203), δηλαδή:

Α. Για τις Κατηγορίες 1 και 2 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

 1. Τυπικά προσόντα:
  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
  2. Ειδικά για την κατηγορία 2 Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής κλάδου Νομικής
 • Επαγγελματική εμπειρία:
  1. Διετής (2) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
  2. Τριετής (3) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
  3. Τετραετής (4) για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
 1. Ουσιαστικά προσόντα:
  1. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων ή/ και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  2. Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 1. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
 2. Πιστοποιημένη καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής.
 3. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών Internet.
 1. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
  1. Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
  2. Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή επενδυτικών σχεδίων κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας.
 1. Διετής εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων (μόνο για την Κατηγορία 2)

 

 

 

Β. Για την Κατηγορία 3  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):

 1. Τυπικά προσόντα:
  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
  2. Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

 

 1. Ουσιαστικά προσόντα:
  1. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  2. Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 1. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
 2. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών Internet.
 1. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
  1. Ειδίκευση είτε μέσω πτυχίου είτε μέσω εμπειρίας σε διοίκηση επιχειρήσεων ή πληροφορική ή λογιστική ή βιβλιοθηκονομία.
  2. Πιστοποιημένη καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής.
 • Εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης, ή σε λογιστική ή σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων ή σε έργα πληροφορικής.

Γ. Για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της Κατηγορίας 4:

 1. Τυπικά προσόντα:
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ κλάδου Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή άλλου διπλώματος ΑΕΙ με πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής.
 3. Επαγγελματική εμπειρία:
  1. Διετής (2) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
  2. Τριετής (3) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
  3. Τετραετής (4) για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
 4. Ουσιαστικά προσόντα:
 5. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων ή/ και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 6. Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 1. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
 2. Πιστοποιημένη καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής.
 3. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών Internet.
 4. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
 5. Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
 6. Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή επενδυτικών σχεδίων κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας

 

 

Δ. Για τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) της Κατηγορίας 4:

 1. Τυπικά προσόντα:
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ κλάδου Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
 3. Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής.
 4. Ουσιαστικά προσόντα:
 5. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 6. Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 1. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
 2. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών Internet.
 3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
 4. Ειδίκευση είτε μέσω πτυχίου είτε μέσω εμπειρίας σε διοίκηση επιχειρήσεων ή πληροφορική ή λογιστική ή βιβλιοθηκονομία.
 5. Πιστοποιημένη καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής.
 • Εμπειρία σε έργα πληροφορικής.

Ε. Για την Κατηγορία 5 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.):

 1. Τυπικά προσόντα:
  1. Πτυχίο Β κύκλου σπουδών TEE, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών TEE οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείων (διοίκησης) ή τμήματος οικονομίας - διοίκησης γραφείου ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου.
  2. Επαγγελματική εμπειρία σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή σε χειρισμό εφαρμογών πληροφορικής.
 2. Ουσιαστικά προσόντα:
  1. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
  2. Ικανότητα οργάνωσης γραφείου.
 • Ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών Internet.
 1. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
  1. Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή αντίστοιχου διπλώματος από κέντρα ελευθέρων σπουδών ή ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής.
  2. Πιστοποιημένη καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής.

Εμπειρία σε λογιστική ή σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (Αιτήσεις ανοιχτές έως 31/10/2023)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση συνοδευόμενη από το τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (σύμφωνα με τα συνημμένα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ma@migration.gov.gr με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ» έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023  Δικαιολογητικά (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κ.λπ.) που τεκμηριώνουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό, θα ζητηθούν (αν κριθεί απαραίτητο από την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ ) σε επόμενο στάδιο και οπωσδήποτε πριν την Πρόσκληση του υποψηφίου/ιας για συνέντευξη. Η αίτηση και το βιογραφικό αποστέλλονται σε μορφή .pdf ή .doc ή .docx ή άλλη αντίστοιχη συνοδευόμενη με σαρωμένο ενυπόγραφο αντίγραφο)

Η παρούσα Πρόσκληση, η Αίτηση και τα συνημμένα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ (www.tamey.gov.gr) και στην Διαύγεια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2131629134 (αρμόδιο στέλεχος κ. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00π.μ. έως 14:00 μ.μ. ή να αποστέλλουν ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ma@migration.gov.gr.

Η ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει όλες τις κενές θέσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 1. Έλεγχο πληρότητας των Αιτήσεων, βάσει των απαιτήσεων της Πρόσκλησης.
 2. Έκδοση λίστας αιτήσεων που πληρούν τα τυπικά προσόντα
 3. Διενέργεια προσωπικής συνέντευξης εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία, για την αξιολόγηση των ουσιαστικών και των πρόσθετων προσόντων. Η συνέντευξη διενεργείται από τον Προϊστάμενο της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ.
 4. Ηλεκτρονική Πρόσκληση για προσκόμιση και αξιολόγηση των αντίστοιχων δικαιολογητικών (αν κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία)
 5. Έκδοση τελικής λίστας επιλεγέντων

Οι επιλεγέντες υποχρεούνται να ενημερώσουν έγκαιρα τον φορέα προέλευσής τους για την επιλογή τους και να το γνωστοποιήσουν στην ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 4 του ν. 4375/2016 (B’ 2203). Η διάρκεια απόσπασης ή μετακίνησης θα είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα της υπ' αρ. 125888/06.04.2023 κοινή απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα  «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4375/2016.» (B’ 2203) και του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) ως ισχύει.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του ν.4375/2016 (Α΄ 51) και στο άρθρο 44 του ν.4825/2021, λειτουργώντας ως:

 1. Υπεύθυνη Αρχή για την περίοδο 2014-2020 για τη διαχείριση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας,
 2. Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και συντονιστικός φορέας σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, για τα προγράμματα των Ειδικών Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας κι εφεξής Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027,
 3. Υπηρεσία Διαχείρισης για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την περίοδο 2021-2025.
 4. Διαχειριστική Αρχή για προγράμματα άμεσης διαχείρισης των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων που της ανατίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 5. H Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητές της σε έξι (6) υπηρεσιακές Μονάδες σε επίπεδο Τμήματος ως εξής:

 1. Μονάδα Α.1: Συντονισμού και Σχεδιασμού Προγραμμάτων
 2. Μονάδα Α.2: Προγραμματισμού Δράσεων και Αξιολόγησης
 3. Μονάδα Β.1: Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΕΑ και ΜΔΣΘ
 4. Μονάδα Β.2: Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΑΜΕ και άλλων πόρων
 5. Μονάδα Β.3. Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων και δράσεων εμπλεκόμενων φορέων
 6. Μονάδα Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης και Υλοποίησης Δράσεων

Ο χώρος στον οποίον παρέχει Υπηρεσίες το προσωπικό της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ είναι α. εντός των γραφείων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Λ. Θηβών 196-198, Άγ. Ι. Ρέντης, 182 33 και β. σε τηλεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Τηλεργασίας της ΜΟΔ ΑΕ (ΦΕΚ Β 2498 /18-04-2023).

Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος (παρ. 4(ζ) του άρθρου 76 του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51)).

Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται και ισούται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης. Τυχόν επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους σε θέση ευθύνης βαρύνουν τους φορείς προέλευσής τους. Στην περίπτωση που οι φορείς προέλευσης ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων αυτών καλύπτεται με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ καταβάλλεται από τη ΜΟΔ Α.Ε. και καλύπτεται από τη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια των ΤΑΜΕΥ (παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51)).

Στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στην ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ποσό του τακτικών αποδοχών τους σε σύγκριση με το ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του αντίστοιχου κλιμακίου και βαθμού. (παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 4686/2020 (Α΄ 96)).

Στο προσωπικό που στελεχώνει τις Ειδικές Υπηρεσίες του όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 και στην παρ. 9 του άρθρου 66 του Ν. 4914/2022 (Α΄ 61), καταβάλλεται επιπλέον ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης εκάστου, σύμφωνα όσα ορίζονται στο άρθρο 27  του Ν. 4940/2022 (Α΄ 112) σε συνδυασμό με την  παρ. 12 του άρθρου 62 του ιδίου νόμου).

Στο προσωπικό της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα εξομάλυνσης ύψους τριακοσίων (300) ευρώ (παρ 2 του άρθρου 91 του Ν. 5043/2023 (Α΄ 91)). Το προσωπικό της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ λαμβάνει τις μη μισθολογικές παροχές της παρ. 4(α) του άρθρου 33 του Ν. 4914/2022 (Α΄ 61).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΝΤΩΝ