ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης

Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. - Μ.Ε.Υ.)

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του ν.4375/2016 και στο άρθρο 44 του ν.4825/2021, λειτουργώντας ως:

  1. Υπεύθυνη Αρχή για την περίοδο 2014-2020 για τη διαχείριση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των  Κανονισμών (ΕΕ) 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας,
  2. Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και συντονιστικός φορέας σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, για τα προγράμματα των Ειδικών Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας κι εφεξής Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027,
  3. Υπηρεσία Διαχείρισης για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την περίοδο 2021-2025.
  4. Διαχειριστική Αρχή για προγράμματα άμεσης διαχείρισης των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων που της ανατίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

H Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητές της σε έξι (6) υπηρεσιακές Μονάδες σε επίπεδο Τμήματος ως εξής:

  1. Μονάδα Α.1: Συντονισμού και Σχεδιασμού Προγραμμάτων
  2. Μονάδα Α.2: Προγραμματισμού Δράσεων και Αξιολόγησης
  3. Μονάδα Β.1: Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΕΑ και ΜΔΣΘ
  4. Μονάδα Β.2: Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΑΜΕ και άλλων πόρων
  5. Μονάδα Β.3. Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων και δράσεων εμπλεκόμενων φορέων
  6. Μονάδα Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης και Υλοποίησης Δράσεων

 

Επικοινωνία

Προϊστάμενος της ΕΥΣΥΔ -ΜΕΥ: Θεοφάνης Παπαδόπουλος 

Επικοινωνία:   th.papadopoulos@migration.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο