Διάρθρωση

Διάρθρωση

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και διαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητές της σε έξι (6) υπηρεσιακές Μονάδες σε επίπεδο Τμήματος ως εξής:

 1. Μονάδα Α.1: Συντονισμού και Σχεδιασμού Προγραμμάτων
 2. Μονάδα Α.2: Προγραμματισμού Δράσεων και Αξιολόγησης
 3. Μονάδα Β.1: Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΕΑ και ΜΔΣΘ
 4. Μονάδα Β.2: Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΑΜΕ και άλλων πόρων
 5. Μονάδα Β.3. Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων και δράσεων εμπλεκόμενων φορέων
 6. Μονάδα Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης και Υλοποίησης Δράσεων

 

Προϊστάμενος της ΕΥΣΥΔ -ΜΕΥ: Θεοφάνης Παπαδόπουλος

Επικοινωνίαth.papadopoulos@migration.gov.gr

Προϊστάμενος Μονάδας: Κωνσταντίνος Τσάγκας

Επικοινωνία: k.tsagkas@migration.gov.gr

 

 1. Η Μονάδα Α.1: Συντονισμού και Σχεδιασμού Προγραμμάτων, ασκεί αποκλειστικά κατ’ αναλογία της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν 4914/22 τα καθήκοντα Συντονιστικού Φορέα που έχουν ανατεθεί στην Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. σύμφωνα με την παρ 4(δ) του άρθρου 5 του Ν 4914/2022. Συγκεκριμένα:
  α. Παρακολουθεί τη διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και την εφαρμογή τους και συντονίζει τη διαμόρφωση σχετικών εθνικών θέσεων.
  β. Συντονίζει τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την αξιολόγηση των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
  γ. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές με την εξειδίκευση των Προγραμμάτων.
  δ. Παρακολουθεί και συντονίζει την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων, καθοδηγεί τη διαμόρφωση και παρακολουθεί το πλαίσιο επίδοσης και δεικτών.
  ε. Συντονίζει, παρακολουθεί και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της χώρας και αναλαμβάνει εταίρος στα διακρατικά προγράμματα.
  στ. Διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών, συντονίζει δραστηριότητες και παρέχει κατευθύνσεις προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας σε σχέση με τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
  ζ. Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των Προγραμμάτων, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για την ομαλή χρηματοδότηση και αποτελεσματική υλοποίησή τους, καθώς και για τη συμπληρωματικότητά τους με άλλες χρηματοδοτικές πηγές.
  η. Συστηματοποιεί και εφαρμόζει μεθοδολογία προβλέψεων απορρόφησης των Προγραμμάτων και παρακολουθεί την τήρηση του κανόνα αποδέσμευσης και την υλοποίηση ανά στόχο πολιτικής.
  θ. Συντονίζει και παρακολουθεί τις προτάσεις που φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε είδους χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Ειδικών Κανονισμών (ΕΕ).
  ι. Παρακολουθεί με τη συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων, τις προτάσεις που υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλοι φορείς (Διεθνείς Οργανισμοί, Οργανισμοί της Ένωσης, κλπ) για έκτακτη χρηματοδότηση.
  ια. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ύψος των επιπλέον χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει η χώρα από ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή την υλοποίηση ειδικών δράσεων που σχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική, τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια.
  ιβ. Διαβουλεύεται με τους εταίρους που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση/εταιρική σύμπραξη και εμπλέκονται στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχετικών Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων και των υπολοίπων χρηματοδοτήσεων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται.
  ιγ. Υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της.
  ιδ. Καταρτίζει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση για τα Εθνικά Προγράμματα των Ταμείων και κάθε άλλη έκτακτη χρηματοδότηση ή ειδική δράση που σχετίζεται με τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητα με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  ιε. Συνεργάζεται με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομικών και τη ΜΟΔ ΑΕ ή άλλους φορείς.
  ιστ. Καταρτίζει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων που διαχειρίζεται.

Προϊστάμενος Μονάδας: Γεώργιος Κριτσιμάς

Επικοινωνία: g.kritsimas@migration.gov.gr

 1. Η Μονάδα Α.2: Προγραμματισμού Δράσεων και Αξιολόγησης, ασκεί τις αρμοδιότητες προγραμματισμού των δράσεων και αξιολόγησής τους. Συγκεκριμένα:
 • Προσδιορίζει τους κανόνες επιλεξιμότητας για τις δράσεις/τα έργα που διαχειρίζεται και διασφαλίζει την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.
 • Καταρτίζει εκθέσεις εφαρμογής και την τελική έκθεση εφαρμογής.
 • Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων δράσεων.
 • Εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης από τα Εθνικά Προγράμματα και μετά την έκδοση τους τις δημοσιοποιεί.
 • Εκδίδει αποφάσεις ένταξης/χορήγησης και τις αντίστοιχες συμφωνίες επιδότησης.
 • Εκχωρεί αρμοδιότητες/καθηκόντων της στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης/Εντεταλμένες Αρχές.
 • Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης/Εντεταλμένων Αρχών.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες, διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων, και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος.
 • Διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις αντιπροσωπεύουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων.
 • Επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει την οικονομική τους βιωσιμότητα.
 • Επαληθεύει ότι όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Καθορίζει τη διαδικασία παραλαβής των προτάσεων και διενεργεί την τεχνική και δημοσιονομική ανάλυση τους καθώς και την ποιοτική αξιολόγηση τους, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην πρόσκληση.
 • Εξετάζει την ικανότητα των δικαιούχων των έργων να πληρούν τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης και ενημερώνει τους αιτούντες εγγράφως σχετικά με την απόφαση ή μη χορήγησης χρηματοδότησης και γνωστοποιεί στους απορριφθέντες υποψηφίους τους λόγους απόρριψής τους.
 • Μεριμνά ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρησης κάθε έργου. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου το ΟΠΣ να ανταποκριθεί και προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών και τις ανάγκες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
 • Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
 • Διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται άμεσα από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή την επιτέλεση των πράξεων.
 • Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. την ενεργοποίηση του Προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο Α΄ του άρθρου 129 του ν. 4635/19, τη σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους,
  2. τη συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα,
  3. την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης,
  4. τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα, που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, την αξιολόγησή τους και την εισήγηση προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για την ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα,
  5. τη μέριμνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη χρηματοδότησή τους, με βάση την ισχύουσα διαδικασία,
  6. την αξιολόγηση του ΤΠΑ, καθώς και της πρότασης αναθεώρησής του, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη, τη σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης του ΤΠΑ.
 1. Η Μονάδα Β.1: Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΕΑ και ΜΔΣΘ, ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης για τα Προγράμματα των ταμείων ΤΕΑ και ΜΔΣΘ. Συγκεκριμένα:
 • Διασφαλίζει την επιλεξιμότητα, την νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης.
 • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των δράσεων.
 • Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ.
 • Εκδίδει Αποφάσεις Ολοκλήρωσης Δράσης / Έργου.
 • Διενεργεί συστηματικούς διοικητικούς και συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους και συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου για κάθε διενεργούμενο έλεγχο.
 • Καταρτίζει και εφαρμόζει ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων.
 • Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και όπου απαιτείται προβαίνει σε αναστολή χρηματοδότησης δράσης/έργου.
 • Προβαίνει στη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων επί των δαπανών που συνδέονται με τις αιτήσεις τελικής πληρωμής από τους δικαιούχους, οι οποίες δηλώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς, με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου αξιοπιστίας.
 • Πραγματοποιεί διαχειριστικές επαληθεύσεις ώστε να επαληθεύσει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί, ότι η πράξη είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο, το πρόγραμμα και τους όρους για τη στήριξη της πράξης.
 • Εκδίδει απόφαση για την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή εθνικής συμμετοχής της δράσης/έργου, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου ή ελέγχου άλλης αρμόδιας αρχής.
 • Εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των ελέγχων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
 • Επικοινωνεί με τους Ελεγκτικούς Φορείς. Ενημερώνει την Αρχή Ελέγχου για τους ελέγχους που έχει διενεργήσει καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει τις αιτήσεις πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή της Διαχειριστικής Δήλωσης και Ετήσιας Σύνοψης των τελικών λογιστικών και άλλων ελέγχων.
 • Παρακολουθεί τις χρηματοροές και τη λήψη των πληρωμών καθώς και την πληρωμή των δικαιούχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, σε εύλογο διάστημα, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για αυτούς.
 • Συνεργάζεται με τον φορέα χρηματοδότησης, για την εισήγηση στο Π.Δ.Ε. των ετήσιων πιστώσεων των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και των χρηματοδοτήσεων τους.
 • Διαθέτει συστήματα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει την τήρηση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου κάθε δαπάνης.
 • Διασφαλίζει την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Εφαρμόζει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα και διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους. Προλαμβάνει, εντοπίζει και διορθώνει τις παρατυπίες.
 • Επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές. Παρέχει προβλέψεις του ποσού για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται για το τρέχον και το επόμενο οικονομικό έτος.
 • Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τους διενεργούμενους ελέγχους και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
 • Απαντάει σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, για τη διατύπωση των οποίων κατά περίπτωση, συνεργάζεται με την Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα σχετικά με τους ελέγχους θέματα.
 • Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά με δαπάνες έγγραφα, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της διαδρομής ελέγχου. 1. Η Μονάδα Β.2: Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΑΜΕ και άλλων πόρων, ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης για τα Προγράμματα του ταμείου ΤΑΜΕ καθώς και από άλλους πόρους (συμπεριλαμβανομένων δράσεων με χρηματοδότηση από περισσότερα ταμεία). Συγκεκριμένα:
  • Διασφαλίζει την επιλεξιμότητα, την νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης.
  • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των δράσεων.
  • Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ.
  • Εκδίδει Αποφάσεις Ολοκλήρωσης Δράσης / Έργου.
  • Διενεργεί συστηματικούς διοικητικούς και συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους και συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου για κάθε διενεργούμενο έλεγχο.
  • Καταρτίζει και εφαρμόζει ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων.
  • Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και όπου απαιτείται προβαίνει σε αναστολή χρηματοδότησης δράσης/έργου.
  • Προβαίνει στη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων επί των δαπανών που συνδέονται με τις αιτήσεις τελικής πληρωμής από τους δικαιούχους, οι οποίες δηλώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς, με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου αξιοπιστίας.
  • Πραγματοποιεί διαχειριστικές επαληθεύσεις ώστε να επαληθεύσει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί, ότι η πράξη είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο, το πρόγραμμα και τους όρους για τη στήριξη της πράξης.
  • Εκδίδει απόφαση για την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή εθνικής συμμετοχής της δράσης/έργου, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου ή ελέγχου άλλης αρμόδιας αρχής.
  • Εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των ελέγχων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
  • Επικοινωνεί με τους Ελεγκτικούς Φορείς. Ενημερώνει την Αρχή Ελέγχου για τους ελέγχους που έχει διενεργήσει καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών.
  • Καταρτίζει και υποβάλλει τις αιτήσεις πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή της Διαχειριστικής Δήλωσης και Ετήσιας Σύνοψης των τελικών λογιστικών και άλλων ελέγχων.
  • Παρακολουθεί τις χρηματοροές και τη λήψη των πληρωμών καθώς και την πληρωμή των δικαιούχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, σε εύλογο διάστημα, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για αυτούς.
  • Συνεργάζεται με τον φορέα χρηματοδότησης, για την εισήγηση στο Π.Δ.Ε. των ετήσιων πιστώσεων των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και των χρηματοδοτήσεων τους.
  • Διαθέτει συστήματα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει την τήρηση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου κάθε δαπάνης.
  • Διασφαλίζει την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Εφαρμόζει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα και διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους. Προλαμβάνει, εντοπίζει και διορθώνει τις παρατυπίες.
  • Επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές. Παρέχει προβλέψεις του ποσού για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται για το τρέχον και το επόμενο οικονομικό έτος.
  • Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τους διενεργούμενους ελέγχους και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
  • Απαντάει σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, για τη διατύπωση των οποίων κατά περίπτωση, συνεργάζεται με την Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα σχετικά με τους ελέγχους θέματα.
  • Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά με δαπάνες έγγραφα, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της διαδρομής ελέγχου.
   • Για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την περίοδο 2021-2025 είναι αρμόδια για:
    1. την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόμενων εκθέσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 128 του ν. 4635/19,
    2. την ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων αρχών στην υλοποίηση του Προγράμματος,
   • τη μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του Προγράμματος με βάση το ΣΔΕ,
   1. τη μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και τις χρηματορροές των έργων και των μελετών,
   2. τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129 του ν. 4635/19.
    
 1. Η Μονάδα Β.3: Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων και δράσεων εμπλεκόμενων φορέων, ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης για τις Ειδικές Δράσεις του Θεματικού μέσου των ΤΑΜΕΥ, τα έργα τεχνικής βοήθειας καθώς και των δράσεων των ΤΑΜΕΥ με εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους, ΜΚΟ, Διεθνείς Οργανισμούς κλπ) και κάθε άλλη δράση η οποία μπορεί να της ανατίθεται με απόφαση του προϊσταμένου της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.- Μ.Ε.Υ. Συγκεκριμένα:
  • Διασφαλίζει την επιλεξιμότητα, την νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης.
  • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των δράσεων.
  • Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ.
  • Εκδίδει Αποφάσεις Ολοκλήρωσης Δράσης / Έργου.
  • Διενεργεί συστηματικούς διοικητικούς και συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους και συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου για κάθε διενεργούμενο έλεγχο.
  • Καταρτίζει και εφαρμόζει ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων.
  • Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και όπου απαιτείται προβαίνει σε αναστολή χρηματοδότησης δράσης/έργου.
  • Προβαίνει στη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων επί των δαπανών που συνδέονται με τις αιτήσεις τελικής πληρωμής από τους δικαιούχους, οι οποίες δηλώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς, με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου αξιοπιστίας.
  • Πραγματοποιεί διαχειριστικές επαληθεύσεις ώστε να επαληθεύσει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί, ότι η πράξη είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο, το πρόγραμμα και τους όρους για τη στήριξη της πράξης.
  • Εκδίδει απόφαση για την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή εθνικής συμμετοχής της δράσης/έργου, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου ή ελέγχου άλλης αρμόδιας αρχής.
  • Εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των ελέγχων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
  • Επικοινωνεί με τους Ελεγκτικούς Φορείς. Ενημερώνει την Αρχή Ελέγχου για τους ελέγχους που έχει διενεργήσει καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών.
  • Καταρτίζει και υποβάλλει τις αιτήσεις πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή της Διαχειριστικής Δήλωσης και Ετήσιας Σύνοψης των τελικών λογιστικών και άλλων ελέγχων.
  • Παρακολουθεί τις χρηματορροές και τη λήψη των πληρωμών καθώς και την πληρωμή των δικαιούχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, σε εύλογο διάστημα, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για αυτούς.
  • Συνεργάζεται με τον φορέα χρηματοδότησης, για την εισήγηση στο Π.Δ.Ε. των ετήσιων πιστώσεων των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και των χρηματοδοτήσεων τους.
  • Διαθέτει συστήματα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει την τήρηση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου κάθε δαπάνης.
  • Διασφαλίζει την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Εφαρμόζει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα και διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους. Προλαμβάνει, εντοπίζει και διορθώνει τις παρατυπίες.
  • Επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές. Παρέχει προβλέψεις του ποσού για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται για το τρέχον και το επόμενο οικονομικό έτος.
  • Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τους διενεργούμενους ελέγχους και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
  • Απαντάει σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, για τη διατύπωση των οποίων κατά περίπτωση, συνεργάζεται με την Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα σχετικά με τους ελέγχους θέματα.
  • Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά με δαπάνες έγγραφα, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της διαδρομής ελέγχου.

Προϊστάμενος Μονάδας: Αντώνιος Νίκας

Επικοινωνία: a.nikas@migration.gov.gr

 1. Η Μονάδα Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης και Υλοποίησης Δράσεων, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων.
 • Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και θέματα οργάνωσης.
 • Εξασφαλίζει την προβολή της στήριξης σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν πράξεις οι οποίες στηρίζονται από τα Ταμεία, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πράξεις στρατηγικής σημασίας.
 • Εξασφαλίζει την ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης σχετικά με τον ρόλο και τα επιτεύγματα των Ταμείων μέσω μιας ενιαίας διακριτής δικτυακής πύλης η οποία θα έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα προγράμματα που διαχειρίζεται η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. Διασφαλίζει σε αυτήν τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τον κατάλογο των πράξεων που έχουν επιλεγεί για στήριξη από τα Ταμεία, τον κατάλογο ενεργειών τεχνικής βοήθειας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
 • Πραγματοποιεί πληρωμές δαπανών Τεχνικής Βοήθειας ή άλλων έμμεσων δαπανών που ανατίθενται στην Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν 4914/2022 μέσω του Π.Δ.Ε. και τηρεί ηλεκτρονικά λογιστικά βιβλία.
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης του προσωπικού της Ε.Υ.ΣΥ.Δ – Μ.Ε.Υ.
 • Υποστηρίζει την οργάνωση συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης, των ημερίδων, των τεχνικών συναντήσεων εργασίας και κάθε άλλης εκδήλωσης.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και λειτουργεί Γραφείο Πρωτοκόλλου. Το γραφείο πρωτοκόλλου τηρεί το πρωτόκολλο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ – Μ.Ε.Υ. και το αρχείο της, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων. Επικυρώνει έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.
 • Λειτουργεί Γραφείο ΟΠΣ. Το γραφείο ΟΠΣ έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες. Μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.
 • Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα των προγραμμάτων που διαχειρίζεται και ιδίως για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται, τις ειδικότερες απαιτήσεις για τις επιμέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να αποστέλλονται στη ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ.
 • Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.
 • Εκτελεί ως Δικαιούχος τα έργα Τεχνικής Βοήθειας και μπορεί να αναθέτει συμβάσεις στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας.
 • Μεριμνά για την προμήθεια, συντήρηση και διάθεση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων καθώς και για τη συντήρηση των χώρων και γενικά των εγκαταστάσεων και υποδομών.
 • Ως προς το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την περίοδο 2021-2025, ασκεί τις προβλεπόμενες από το 4635/2019 (Α΄167) αρμοδιότητες, ήτοι, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή, τον έλεγχο της Τεχνικής Βοήθειας καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. και των δικαιούχων για την υλοποίηση του προγράμματος. Οι ενέργειες της τεχνικής βοήθειας. συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων του ΕΠΑ.
Συνημμένα Αρχεία
Μετάβαση στο περιεχόμενο