Συμφωνία Πλαίσιο Τεχνικής Υποστήριξης

Συμφωνία Πλαίσιο Τεχνικής Υποστήριξης

Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ και τους δικαιούχους / φορείς υλοποίησης των δράσεων στα πλαίσια των ΤΑΜΕΥ:
(α) για την επιτυχή διαχείριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση και
(β) για την επίτευξη των στόχων δημοσιότητας που τίθενται από τους κανονισμούς των Ταμείων.

Η χρηματοδότηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα καλύπτεται αποκλειστικά με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 δηλαδή του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (2021-2027),του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας (2021-2027), του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (2021-2027) ή των αντιστοίχων Ταμείων της Περιόδου 2014-2020. Η χρηματοδότηση  εξειδικεύεται κάθε φορά πριν τη σύναψη της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο