Δημοσιότητα

Δημοσιότητα

Η επικοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Υλοποιείται ένας σημαντικός αριθμός δράσεων με στόχο την εφαρμογή μιας δίκαιης αλλά και αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, την ενίσχυση των νόμιμων εισόδων μετανάστευσης, την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την αστυνομική συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Η επικοινωνία των Ταμείων θα αναδείξει τη θετική επίδραση και την προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προβάλει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια ως προς τη διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων.
Προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης των Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων και των Δικαιούχων των προγραμμάτων της αποτελούν τα παρακάτω:

Χρήση μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας των Ταμείων σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας, που συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα των έργων και των δράσεων από τον πολίτη

Καθιέρωση του ονόματος των ΤΑΜΕΥ με σκοπό να αποτελέσει ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand name

Με στόχο τη δημιουργία μιας εύκολα αναγνωρίσιμης εικόνας και την αποφυγή σύγχυσης του κοινού

Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των Προγραμμάτων θα πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτές από όλους τους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό να επιδιώκεται η χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας, αποφεύγοντας τους εξειδικευμένους όρους διαχείρισης

Αξιοποίηση της δύναμης της εικόνας

Παρουσίαση εννοιών, στόχων, έργων και δράσεων με τη μορφή αφηγημάτων, συμπεριλαμβανομένων μαρτυριών και παραδειγμάτων, τα οποία το κοινό μπορεί να κατανοήσει και να συσχετίσει με τη δική του πραγματικότητα

Μετάβαση στο περιεχόμενο