Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, κατόπιν εισήγησης της Υπεύθυνης Αρχής. Η Επιτροπή ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της κατά την 1η Συνεδρίαση αυτής (16.12.2022).

Άρθρο 1 -Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF)  και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 737910/07.12.2022 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (B’ 6238), στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το άρθρο 29 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Άρθρο 2 - Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Ο Πρόεδρος της ΕπΠα ΤΑΜΕΥ:

 1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων στις οποίες και προεδρεύει.
 2. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 4.
 3. Διευθύνει τη συζήτηση και τις εργασίες των συνεδριάσεων.
 4. Υπογράφει τα πρακτικά, τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 3 - Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
 1. Η ΕπΠα ΤΑΜΕΥ έχει τα καθήκοντα του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά ετησίως ή και εκτάκτως, με πρωτοβουλία του Προέδρου της ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των μόνιμων μελών της με δικαίωμα ψήφου, βάσει του άρθρου 1 παρ. ΙΙ της υπ’ αρ. 737910/07.12.2022 υπουργικής απόφασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της με Πρόσκλησή του.
 2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτή διαδικασία. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές και δύνανται να μεταδίδονται με ηλεκτρονικά μέσα προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο εκτός της περίπτωσης που θέμα ημερησίας διάταξης αφορά σοβαρό εθνικό ζήτημα.
 3. Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. μεριμνά για την ύπαρξη διερμηνέα (Ελληνικά – Αγγλικά και Αγγλικά – Ελληνικά).
 4. Κατά τη διάρκεια κάθε τακτικής ετήσιας συνεδρίασής της η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει πριν την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

α) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη εγκριθεί σε έκτακτη συνεδρίαση ή σε περίπτωση που υφίστανται αλλαγές σε σχέση με την αρχική τους έγκριση,

β) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων,

γ) το σχέδιο αξιολόγησης του άρθρου 44 παρ. 5 του Κοινού Κανονισμού Διατάξεων και κάθε τροποποίησή του,

δ) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για τροποποίηση των προγραμμάτων ή μεταφορές πόρων, μεταξύ άλλων για μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 και το άρθρο 26 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων.

 1. Επιπλέον, σε κάθε συνεδρίαση η ΕπΠα δύνανται να ενημερώνεται, εξετάζει και διατυπώνει γνώμη για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της υπ’ αρ. 737910/07.12.2022 υπουργικής απόφασης ή και για οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα προταθεί από τα μέλη ή κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο αυτής και προστεθεί στην ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.
 2. Η ΕπΠα εξετάζει την εκπλήρωση των αναγκαίων όρων περί συμμόρφωσης με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υ.Α. και με την αναλυτική διαδικασία που περιγράφεται στο ά. 9 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 4 - Ημερήσια Διάταξη
 1. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.) και την υποβάλλει για έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 2. Για όλες τις υπόλοιπες συνεδριάσεις της Επιτροπής, πλην της ως άνω τακτικής ετήσιας συνεδρίασης, η ημερήσια διάταξη και η σύνθεση των συμμετεχόντων μόνιμων ή μη μόνιμων μελών μπορεί να διαμορφώνεται με στόχευση σε ζητήματα συγκεκριμένου εκ των τριών Ταμείων έτσι ώστε να εξετάζονται και να συζητούνται εκτενέστερα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν σε εκάστοτε Ταμείο.
 3. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να υποβάλουν γραπτώς θέματα, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, πριν τη συνεδρίασή της, προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
 4. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και προτείνονται προς συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, συζητούνται με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος.
Άρθρο 5 - Πρόσκληση στα μέλη
 1. Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα μέλη κατά κανόνα τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της. Η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να οριστεί σε μικρότερο διάστημα με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 2. Σε κάθε τακτική ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ή και σε έκτακτες συνεδριάσεις αυτής κατά την κρίση του Προέδρου της, καλείται και ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του άρθρου 49 ν. 4960/2022, ο οποίος παρουσιάζει στην ΕπΠα τα ζητήματα αρμοδιότητάς του και παράλληλα δρα ως εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του άρθρου 50 του ως άνω νόμου και παρουσιάζει την ετήσια αναφορά της τελευταίας προς την ΕπΠα, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.
 3. Στην ΕπΠα, ανάλογα με το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης και το Ταμείο που αυτή αφορά και κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της, μπορεί να προσκαλούνται και να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι Υπουργείων, σχετικών αποκεντρωμένων και διεθνών οργανισμών και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), όπως οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών, ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 4. Επιπλέον, σε συνεδριάσεις της ΕπΠα μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη και το Ταμείο που αυτή αφορά.
 5. Για την πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο κατάλογος των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο παρών εσωτερικός κανονισμός καθώς και λοιπές πληροφορίες και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης αποστέλλονται μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων του Τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΠΠ 2021-2027. Ενδεικτικά στο υλικό που δημοσιεύεται συμπεριλαμβάνονται πρόσκληση, ημερήσια διάταξη, στοιχεία σχετικά με την ημερήσια διάταξη, πρακτικά, αποφάσεις ΕπΠα κλπ, με την επιφύλαξη μη οριστικοποιημένων σχεδίων εγγράφων (π.χ. ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων, προτεινόμενες τροποποιήσεις προγραμμάτων), του άρθρου 69 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και των διατάξεων των άρθρων 136 παρ. 21 ν. 4251/2014, 112 ν. 4674/2020 και 60 ν. 4686/2020.
Άρθρο 6 - Διεξαγωγή Τεχνικής Σύσκεψης
 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και για την καλύτερη προετοιμασία της, δύναται να πραγματοποιηθεί Τεχνική Σύσκεψη, στην οποία καλούνται από τον Πρόεδρό της, όσοι εκ των μελών της -με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου- κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν.
 2. Επιπλέον, στις Τεχνικές Συσκέψεις δύναται να προσκληθούν και να συμμετάσχουν στελέχη της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ., των Ενδιάμεσων Φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες ή εκπρόσωποι Δικαιούχων, σχετικών αποκεντρωμένων και διεθνών οργανισμών και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), όπως οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών, εφόσον παρίσταται ανάγκη ανάλογα με το θέμα και το Ταμείο που αφορά.
Άρθρο 7 - Λήψη αποφάσεων

Α. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει απαρτία όταν παρίσταται είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Στην πρώτη περίπτωση τηρείται κατάλογος συμμετεχόντων υπογεγραμμένος από τα παρόντα μέλη ενώ στη δεύτερη περίπτωση, με ευθύνη της Γραμματείας, τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος συμμετεχόντων μελών που υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 2. Εάν δεν διαπιστώνεται απαρτία ή απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, η συνεδρίαση συγκαλείται εκ νέου με έκδοση νέας πρόσκλησης εντός ενός μηνός.
 3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης. Σε περίπτωση που μία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση όλων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Β. Γραπτή διαδικασία

Για επείγοντα θέματα ή για θέματα για τα οποία υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Πρόεδρος πραγματοποιεί τη γραπτή διαδικασία, με την υποστήριξη της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ., ως ακολούθως:

 1. Αποστέλλει στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης σχέδιο εισήγησης μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.
 2. Τα μέλη εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πρέπει να απαντήσουν γραπτά εκφράζοντας τη γνώμη τους. Η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ειδικά αιτιολογημένες από τον Πρόεδρο της ΕπΠα, μπορεί να οριστεί σε μικρότερο διάστημα, με ελάχιστο αυτό των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
 • Η εισήγηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί όταν έχει απαντήσει θετικά η απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η παράλειψη αποστολής γραπτής απάντησης ως ανωτέρω, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται κάθε φορά, θεωρείται ως αποδοχή.

Γ. Σύνταξη κειμένου Αποφάσεων και Συμπερασμάτων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και στη βάση της συζήτησης που διεξάγεται, η Γραμματεία της ΕπΠα του άρθρου 10 του παρόντος, συντάσσει το Σχέδιο των αποφάσεων και συμπερασμάτων της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο.

Δ. Οριστικοποίηση και υπογραφή των συμπερασμάτων

Το κείμενο των αποφάσεων και συμπερασμάτων οριστικοποιείται, με βάση τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, είτε εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τη λήψη γραπτών
παρατηρήσεων μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Ε. Κοινοποίηση συμπερασμάτων

Με ευθύνη της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ., οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, αναρτώνται στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ», προς ενημέρωση όλων των μελών και υλοποίηση των επιμέρους συστάσεων και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων του Τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΠΠ 2021-2027 (https://tamey.gov.gr/).

Άρθρο 8 - Υποεπιτροπές – Ομάδες Εργασίας
 1. Με στόχο την ενίσχυση τόσο της ενεργού συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, όσο και της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων δημοσίων αρχών και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, δύναται να συγκροτούνται μη αμειβόμενες Υποεπιτροπές ή Ομάδες Εργασίας με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της.
 2. Οι Υποεπιτροπές ή Ομάδες Εργασίας θα μελετούν επιμέρους θέματα που αφορούν στην εξειδίκευση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ και θα εισηγούνται σχετικά στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και μπορούν να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Υποεπιτροπές ή Ομάδες Εργασίας άλλων Προγραμμάτων, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 3. Στις Υποεπιτροπές και Ομάδες Εργασίας, συμμετέχουν στελέχη της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. και στελέχη των φορέων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Δύναται επίσης να προσκληθούν για να συμμετάσχουν και εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι αρμοδίων αρχών, Δικαιούχων ή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων, επαγγελματικών ενώσεων, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το εκάστοτε Πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του.
 4. Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. είναι αρμόδια για το συντονισμό των εργασιών των Υποεπιτροπών και των Ομάδων Εργασίας καθώς και για κάθε υποστηρικτική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
Άρθρο 9 - Υποβολές αναφορών σχετικά με τη συμμόρφωση των Προγραμμάτων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του άρθρου 49 ν. 4960/2022, υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης αναλυτική αναφορά για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του σε τριμηνιαία βάση ανά λογιστικό έτος και συγκεκριμένα: α) στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου, β) στις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, γ) στις 15 Απριλίου κάθε έτους για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η  Μαρτίου και δ)  στις 15 Ιουλίου κάθε έτους για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως την 30η  Ιουνίου.
 2. Η Ειδική Επιτροπή για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του άρθρου 50 ν. 4960/2022 υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης αναλυτική αναφορά για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της ετησίως (λογιστικό έτος) και συγκεκριμένα την 30η Ιουλίου κάθε έτους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους έως την 30η Ιουνίου του τρέχοντος.
 3. Οι αναφορές των οργάνων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και τη Διαχειριστική Αρχή και διαβιβάζονται από την τελευταία προς τα μέλη της Επιτροπής μέσω της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους.
 4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται να αιτείται συμπληρωματικά στοιχεία ή ενημέρωση από τα όργανα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος σχετικά με το περιεχόμενο των αναφορών τους ή με κάθε είδους ζητήματα ή ερωτήματα που αφορούν στα ειδικότερα θέματα της αρμοδιότητάς τους ή να αποφασίζει τη συμμετοχή του Υπευθύνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε έκτακτες συνεδριάσεις ή σε γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 10 - Γραμματεία – τήρηση πρακτικών

Χρέη γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης εκτελεί η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.. Σε κάθε συνεδρίαση η γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, την τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών, τη σύνταξη απομαγνητοφωνημένων πρακτικών, τη διαμόρφωση σχεδίου αποφάσεων και συμπερασμάτων, καθώς και την τήρηση των καταλόγων συμμετεχόντων μελών σύμφωνα με το άρθρο 7 ως άνω. Το τελικό κείμενο των πρακτικών εγκρίνεται, είτε κατά την έναρξη της συζήτησης της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, είτε με γραπτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7.Β. του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11 - Κώδικας δεοντολογίας των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης
 1. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν την υποχρέωση αμεροληψίας κατά την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Ειδικότερα:

(α) λαμβάνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και όχι με βάση την εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων ή άλλων ωφελειών για τους ίδιους ή για άλλους και

(β) τα μέλη με δικαίωμα ψήφου οφείλουν να απέχουν από τη λήψη απόφασης που αφορά σε ζήτημα για το οποίο συντρέχει στο πρόσωπό τους περίπτωση η οποία συνιστά ή μπορεί να συνιστά κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.  

 1. Η ύπαρξη κάθε κατάστασης πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, σε σχέση με τη συμμετοχή των μελών στη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής, δηλώνεται είτε από το ίδιο το μέλος ανά πάσα στιγμή είτε τίθεται από τουλάχιστον ένα μέλος της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου κατά την έναρξη ή/και σε κάθε στάδιο της συνεδρίασης.

Στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη να απέχει το συγκεκριμένο μέλος από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, διαπιστώνεται με απόφαση της ΕπΠα, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών με δικαίωμα ψήφου.

 1. Οι παραπάνω αρχές ισχύουν εξίσου για τις αποφάσεις και τις απόψεις μέσω γραπτής διαδικασίας.
Άρθρο 12 - Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των μελών της, μετά από εισήγηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ..

Μετάβαση στο περιεχόμενο