Σύνθεση Επιτροπής Παρακολούθησης

Σύνθεση Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/AMIF), συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ά. 29 και 63 του Ν. 4914/2022 (Α’ 61). 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ, Ενδιάμεσων Φορέων, άλλων Διαχειριστικών Αρχών και της ΜΟΔ Α.Ε., φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέχουν με ρόλο παρατηρητή και συμβουλευτικά. Τέλος, ανάλογα με το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης αυτής και κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της, μπορεί να προσκαλούνται και να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι Υπουργείων, σχετικών αποκεντρωμένων και διεθνών οργανισμών και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), όπως οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως έργο τη στήριξη της εφαρμογής των Προγραμμάτων των TA.M.E.Y., την παρακολούθηση της προόδου τους και την επίτευξη των στόχων τους καθώς και το συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και συμπληρωματικότητά τους και με άλλα εθνικά ή ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, για την επίτευξη των ειδικών και κοινών στόχων αυτών και των ειδικών κανονισμών. Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή προτείνει και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Προγραμμάτων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτών.

 

Ισχύουσα διάρθρωση (ΥΑ 457538/2-11-23)

1) Μέλη της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου για τα οριζόντια θέματα που αφορούν το σύνολο των ΤΑΜΕΥ, είναι:

(α) Εκπρόσωποι των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων και ειδικότερα:
1. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Πρόεδρος ΕπΠα)
2. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
3. O Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
4. Ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θε-σμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
5. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
6. Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
7. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών
8. Ο Γενικός Γραμματέας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
9. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
10. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
11. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
12. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
13. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
14. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
15. Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
16. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας
17. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
18. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών
19. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
20. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

(β) Εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής, Ενδιάμεσων Φορέων άλλων Διαχειριστικών Αρχών και της ΜΟΔ Α.Ε. και ειδικότερα:
21. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
22. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
23. Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
24. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
25. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
26. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
27. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΣΠ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
28. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
29. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε.

(γ) Εκπρόσωποι φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα:
30. Ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
31. Ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
32. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
33. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
34. Εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη
35. Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
36. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
37. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
38. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

(δ) Εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση των ΤΑΜΕΥ, ειδικότερα:
1. Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
2. Εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
3. Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

(ε) Εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα τέσσερεις (4) εκπρόσωποι των φορέων που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της υπ’ αρ. 10616/24-12-2020 «Λειτουργία Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» (Β’ 3820) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και ορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 5 της παρούσας

2)Μέλη της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου για τα θέματα που αφορούν ειδικά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) είναι:

(α) Εκπρόσωποι των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων και ειδικότερα:
1. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Πρόεδρος ΕπΠα)
2. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
3. O Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
4. Ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
5. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
6. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
7. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
8. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
9. Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
10. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας
11. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
12. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
13. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
14. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

(β) Το σύνολο των εκπροσώπων των Διαχειριστικών Αρχών, Ενδιάμεσων Φορέων και της ΜΟΔ Α.Ε. που αναφέρονται στην παρ. 1.ΙΙ.β. του άρθρου 1 της παρούσης.
(γ) Το σύνολο των εκπροσώπων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που αναφέρονται στην παρ. 1.ΙΙ.γ. του άρθρου 1 της παρούσης.
(δ) Το σύνολο των εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών που αναφέρονται στην παρ. 1.ΙΙ.δ. του άρθρου 1 της παρούσης.
(ε) Εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα τέσσερεις (4) εκπρόσωποι των φορέων που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της υπ’ αρ. 10616/
24-12-2020 (Β’ 3820) κοινής υπουργικής απόφασης και ορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 5 της παρούσας.

3) Μέλη της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου για τα θέματα που αφορούν ειδικά το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) είναι:

(α) Εκπρόσωποι των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων και ειδικότερα:
1. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Πρόεδρος ΕπΠα)
2. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
3. O Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
4. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
5. Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
6. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών
7. Ο Γενικός Γραμματέας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
8. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
9. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
10. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
11. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
12. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
13. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
14. Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
15. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
16. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

(β) Το σύνολο των εκπροσώπων των Διαχειριστικών Αρχών, Ενδιάμεσων Φορέων και της ΜΟΔ Α.Ε. που αναφέρονται στην παρ. 1.ΙΙ.β. του άρθρου 1 της παρούσης.
(γ) Το σύνολο των εκπροσώπων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που αναφέρονται στην παρ. 1.ΙΙ.γ. του άρθρου 1 της παρούσης.

4)Μέλη της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου για τα θέματα που αφορούν ειδικά το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) είναι:

(α) Εκπρόσωποι των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων και ειδικότερα:
1. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Πρόεδρος ΕπΠα)
2. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
3. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
4. Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
5. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών
6. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
7. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
8. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

(β) Το σύνολο των εκπροσώπων των Διαχειριστικών Αρχών, Ενδιάμεσων Φορέων και της ΜΟΔ Α.Ε. που αναφέρονται στην παρ. 1.ΙΙ.β. του άρθρου 1 της παρούσης.
(γ) Εκπρόσωποι φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων
και της καταπολέμησης των διακρίσεων, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα:
1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
2. Εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη
3. Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
4. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
5. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
6. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

5) Στην ΕπΠα συμμετέχουν για όλα τα θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
1. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home) συμβουλευτικά με ρόλο παρατηρητή
2. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)
3. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
4. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
5. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

6) Στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ανάλογα με το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης αυτής και κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της, μπορεί να προσκαλούνται και να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι Υπουργείων, σχετικών αποκεντρωμένων και διεθνών οργανισμών και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), όπως οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ

Πρότερη διάρθρωση (ΥΑ 14880/10-1-2023 Β' 109)

Μέλη της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου, είναι:

(α) Εκπρόσωποι των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων και ειδικότερα:

 1. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Πρόεδρος ΕπΠα)
 2. O Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 3. Ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 4. Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 5. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 6. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
 7. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών
 8. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 9. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 10. Ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικής Αμύνης
 11. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 12. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
 13. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 14. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 15. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 16. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

(β) Εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής, Ενδιάμεσων Φορέων άλλων Διαχειριστικών Αρχών και της ΜΟΔ Α.Ε. και ειδικότερα:

 1. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 2. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 3. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 4. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 5. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 6. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΣΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 7. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 8. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ

(γ) Εκπρόσωποι φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα:

 1. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 2. Εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη
 3. Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 4. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
 5. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
 6. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Στην ΕπΠα συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)
 2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
 3. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
 4. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Σχετική Απόφαση Συγκρότησης:

ΦΕΚ-Β_6238_081222 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ-Β_109_170123

Αρχική Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης (ΥΑ 737910/7-12-2022 Β' 6238)

Μέλη της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου, είναι:

(α) Εκπρόσωποι των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων και ειδικότερα:

 1. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Πρόεδρος ΕπΠα)
 2. O Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 3. Ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 4. Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 5. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 6. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
 7. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών
 8. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 9. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης
 10. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 11. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
 12. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 13. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 14. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 15. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

(β) Εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής, Ενδιάμεσων Φορέων άλλων Διαχειριστικών Αρχών και της ΜΟΔ Α.Ε. και ειδικότερα:

 1. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 2. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 3. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 4. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 5. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 6. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΣΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 7. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 8. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ

(γ) Εκπρόσωποι φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα:

 1. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 2. Εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη
 3. Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 4. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
 5. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
 6. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Στην ΕπΠα συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)
 2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
 3. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
 4. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Σχετική Απόφαση Συγκρότησης:

ΦΕΚ-Β_6238_081222

Μετάβαση στο περιεχόμενο