Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198047)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198047)

Περιγραφή

Δυνάμει του άρθρου 44 του Κανονισμού 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ενδιάμεση αξιολόγηση των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024. Επίσης, βάσει του άρθρου 18 παρ. 2 του Κανονισμού 1060/2021 το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση για κάθε πρόγραμμα όσον αφορά το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.
Πιο συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.) (εφεξής η Διαχειριστική Αρχή ΔΑ ή Υπηρεσία) διενεργεί αξιολογήσεις των προγραμμάτων σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή και ενωσιακή προστιθέμενη αξία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων. Οι αξιολογήσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν και άλλα σχετικά κριτήρια —όπως η συμμετοχικότητα, η μη διακριτική μεταχείριση και η προβολή— καθώς και περισσότερα του ενός προγράμματα.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

60000 €

Προϋπολογισμός:

74400 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Πρόσκληση σε 3 μέσω καταλόγου

Ημερομηνία δημοσίευσης:

04/07/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο