Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια γραφικής ύλης και τόνερ για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια γραφικής ύλης και τόνερ για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Περιγραφή

Λόγω της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και του γεγονότος ότι πρόκειται για χρηματοδότηση από την Τεχνική Βοήθεια της Υπηρεσίας, η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118, 119 και 120 του ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Δεν λαμβάνονται υπόψιν προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

30000 €

Προϋπολογισμός:

37200 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Απευθείας ανάθεση προμηθειών εκτός ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης:

16/08/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο