Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών κλιματισμού – θέρμανσης και αερισμού σε γραφειακούς χώρους της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198278)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών κλιματισμού – θέρμανσης και αερισμού σε γραφειακούς χώρους της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198278)

Περιγραφή

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ειδών κλιματισμού – θέρμανσης και αερισμού σε γραφειακούς χώρους της Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια και θέση σε λειτουργεία αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, VRF, απ’ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούµενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant Volume, Inverter Type) µε φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο τελευταίας γενιάς R-410a.
Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες θα είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα φέρουν πιστοποίηση για την ασφάλεια τους σύμφωνα µε τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς µε τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

80000 €

Προϋπολογισμός:

99200 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης προμηθειών μέσω καταλόγου

Ημερομηνία δημοσίευσης:

04/07/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο