Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Προμήθεια χωρισμάτων, υλικών και αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198481)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Προμήθεια χωρισμάτων, υλικών και αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198481)

Περιγραφή

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια χωρισμάτων και υλικών και η τοποθέτησή τους για την αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

60000 €

Προϋπολογισμός:

74400 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Πρόσκληση σε 3 μέσω καταλόγου

Ημερομηνία δημοσίευσης:

12/07/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο