Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Τεχνική βοήθεια του Θεματικού Μέσου των ΤΑΜΕΥ 2021-2027»

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Τεχνική βοήθεια του Θεματικού Μέσου των ΤΑΜΕΥ 2021-2027»

Περιγραφή

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο δράσεων που εντάσσονται στο Θεματικό Μέσο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 (βλ. παρ. 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147, παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1148 και παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1149) και που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα ύστερα από πρόταση της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ και είτε εκτελούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με Διαχειριστική Αρχή την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ (η παρούσα αφορά το 6 % Τεχνικής Βοήθειας που δίνεται στην ΔΑ δυνάμει της παραγράφου 5.β.vi του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060) είτε υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης με δικαιούχο την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ (οπότε η παρούσα αφορά τυχόντα έμμεσα κόστη που χορηγούνται από την απόφαση έγκρισης ή τα συνοδευτικά κείμενα αυτής).

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αναλύεται στα ακόλουθα Τμήματα και τις αντίστοιχες ενότητες τους:
• Τμήμα 1: Τεχνική βοήθεια του Θεματικού Μέσου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 2021-2027
o Α΄ Ενότητα: Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής και των Δικαιούχων ως προς την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων του Θεματικού Μέσου
o Β’ Ενότητα: Δράσεις Δημοσιότητας δράσεων του Θεματικού Μέσου

• Τμήμα 2: Τεχνική βοήθεια του Θεματικού Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 2021 – 2027
o Α΄ Ενότητα: Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής και των Δικαιούχων ως προς την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων του Θεματικού Μέσου
o Β’ Ενότητα: Δράσεις Δημοσιότητας δράσεων του Θεματικού Μέσου

Κατάσταση:

Ανοιχτή

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

6718667 €

Προϋπολογισμός:

8331147 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Συμφωνία - Πλαίσιο με ανοιχτό διαγωνισμό

Ημερομηνία δημοσίευσης:

06/06/2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο