Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα άρθρο 32 παρ.2, περίπτ. β’ υποπερίπτ ββ’ και 32Α του ν.4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Εξειδικευμένης Υποστήριξης / Συντήρησης και Αναβάθμισης του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης και Παρακολούθησης Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)»

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα άρθρο 32 παρ.2, περίπτ. β’ υποπερίπτ ββ’ και 32Α του ν.4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Εξειδικευμένης Υποστήριξης / Συντήρησης και Αναβάθμισης του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης και Παρακολούθησης Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)»

Περιγραφή

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εξειδικευμένης υποστήριξης, / συντήρησης και αναβάθμισης των προγραμμάτων (λογισμικού) που αφορούν την λογιστική παρακολούθηση του συστήματος πληρωμών, την παρακολούθηση των έργων και την έκδοση μισθοδοσίας των υπαλλήλων ΙΔΟΧ, τα οποία έχει εγκαταστήσει η εταιρεία στην Υπηρεσία, για συμβατική περίοδο 2 ετών.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

19750 €

Προϋπολογισμός:

39500 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Ημερομηνία δημοσίευσης:

04/07/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο