Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Εφαρμογή Διαχείρισης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 211362)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Εφαρμογή Διαχείρισης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 211362)

Περιγραφή

Δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής που θα μπορεί η Υπηρεσία να δημιουργεί προσκλήσεις για τις νέες θέσεις που θα προκηρύσσονται από τους Δικαιούχους των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ή έργου. Η εφαρμογή θα λειτουργεί σε server που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σε subdomain του domain tamey.gov.gr το οποίο λειτουργεί ως σελίδα για τα ΤΑΜΕΥ 2021-2027.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

60000 €

Προϋπολογισμός:

74400 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Πρόσκληση σε 3 μέσω καταλόγου

Ημερομηνία δημοσίευσης:

16/08/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο