Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Category: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΜΕΥ 2021-2027

25. Διαδικασία ΔVΙΙΙ_1: Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης

Διαδικασία ΔVΙΙΙ_1: Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης 1.Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση των κινδύνων απάτης, στο πλαίσιο της πρόληψης και εφαρμογής αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης

Περισσότερα »

26. Διαδικασία ΔVIII_2 : Εξέταση Ενδείξεων Απάτης και Αναφορά Υπονοιών Απάτης

Διαδικασία ΔVIII_2 : Εξέταση Ενδείξεων Απάτης και Αναφορά Υπονοιών Απάτης 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξέταση ενδείξεων απάτης και η αναφορά υπονοιών απάτης από τη Δ.Α./Ε.Φ., στο πλαίσιο

Περισσότερα »

27. Διαδικασία ΔVIII_3: Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών

Διαδικασία ΔVIII_3:  Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών  1.Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η υποδοχή και εξέταση καταγγελιών σχετικά με τα Προγράμματα/ πράξεις ΤΑΜΕΥ 2. Θεσμικό Πλαίσιο Κανονισμός 1060/2021: Άρθρο 69, παρ.

Περισσότερα »

19. Διαδικασία ΔIV_1: Χρηματοδότηση Πράξεων και Πληρωμών

Διαδικασία ΔIV_1: Χρηματοδότηση Πράξεων και Πληρωμών 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η απρόσκοπτη ροή της χρηματοδότησης των  Πράξεων των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ σύμφωνα με τον προγραμματισμό και με βάση την

Περισσότερα »

17. Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: Ανάκτηση Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών

Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: Ανάκτηση Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών 1. Σκοπός Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η επιστροφή κάθε δαπάνης στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία,

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο