Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: Ανάκτηση Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η επιστροφή κάθε δαπάνης στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης ή η επιστροφή παρανόμως καταβληθείσας δαπάνης.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το  άρθρο 33 του Ν.4314/2014 (παρ. 8 του άρθρου 42 του ν. 4914/2022). σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ 269397/2023 (Β’ 3400) KYA Σύστηματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

  • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060: άρθρα 74, 103
  • Νόμος 4914/2022, άρθρο 42
  • ΚΥΑ με αρ 269397/2023 των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027»(Β΄ 3400).

4.Περιγραφή

Η διαδικασία ενεργοποιείται, όταν η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης συνιστά και Απόφαση Ανάκτησης. Με την έκδοση της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και προκειμένου να καταβληθούν τα σχετικά ποσά, η ΔΑ/ΕΦ     την κοινοποιεί στο Δικαιούχο..

4.1 Καταβολή ποσού

i. Εμπρόθεσμη καταβολή ποσού

Η ανάκτηση των ποσών για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης, γίνεται μέσω της καταβολής του ποσού από το Δικαιούχο/υπόχρεο, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης.

Η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας της λήψης του από τον παραλήπτη (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ ή άλλο κατάλληλο μέσο).

Για την καταβολή του ποσού, ο Δικαιούχος/υπόχρεος οφείλει να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. τη σχετική Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης.

Η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού και ενημερώνεται η ΔΑ/ΕΦ που εξέδωσε την Απόφαση για ανάκτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Εκτός από τη Δ.Ο.Υ., την Υπηρεσία ενημερώνει και ο υπόχρεος με την προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πληρωμής.

ii. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού

Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού ή παρέλευσης της προθεσμίας χωρίς ενημέρωση από τον υπόχρεο της ΔΑ/ΕΦ που εξέδωσε την Απόφαση, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης για ανάκτηση στον υπόχρεο φορέα με τη σύνταξη του Χρηματικού Καταλόγου (Ε.ΙΙΙ.2_1). Η ΔΑ/ΕΦ συντάσσει τον Xρηματικό Kατάλογο και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας και τυχόν λοιπές προσαυξήσεις μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την ΔΑ/ΕΦ που συνέταξε τον Χρηματικό Κατάλογο..

4.2 Εγγραφή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στο ΠΔΕ

Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά που περιλαμβάνεται στην Απόφαση για ανάκτηση/χρηματικό κατάλογο, βεβαιώνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ και εφόσον εισπραχθούν κατατίθενται στον λογαριασμό «ΠΔΕ Αδιάθετα Υπόλοιπα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την υποχρεωτική αναγραφή του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδων (ΑΛΕ) δημοσιονομικών διορθώσεων και του εναρίθμου της πράξης.

5. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός Περιγραφή
Ε.ΙΙΙ.2_1  Χρηματικός Κατάλογος