Διαδικασία ΔΙΙ_5: Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων δαπανών και της παράδοσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης/υποέργου επιτυχώς (αντιστοιχία δαπανών με φυσικό αντικείμενο), σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης/υποέργου, όπως αποτυπώνονται στη Απόφαση Ένταξης, στις συναφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

 

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται στις πράξεις και πραγματοποιείται στη βάση μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνου.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει διοικητικές επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, καθώς και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων, που καλύπτουν τις ενδεικνυόμενες διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων αυτών. Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις διενεργούνται βάσει ανάλυσης κινδύνου και είναι ανάλογες με τους εκ των προτέρων εντοπισθέντες κινδύνους, ενώ τα αποτελέσματά τους αποτυπώνονται γραπτώς.

Στην περίπτωση που ένας διεθνής οργανισμός είναι δικαιούχος χρηματοδότησης, η ΔΑ δεν χρειάζεται να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση πως ο διεθνής οργανισμός υποβάλλει στη ΔΑ τα κάτωθι αρχεία με κάθε αίτημα πληρωμής (Ο Ε.ΙΙ.5.3 : Οδηγίες διαχειριστικών επαληθεύσεων για τους διεθνείς οργανισμούς).

 • Μία αναφορά για την εφαρμογή της χρηματοδότησης της Ένωσης η οποία να περιλαμβάνει την υλοποίηση των συνθηκών ή των αποτελεσμάτων σε περίπτωση τροποποίησης της χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με κάποιο κόστος
 • Μία διαχειριστική διακήρυξη (management declaration) η οποία να επιβεβαιώνει ότι:

(Α) η πληροφορία έχει παρουσιαστεί επαρκώς, είναι ολοκληρωμένη και ακριβής

(Β) Η χρηματοδότηση από την Ένωση χρησιμοποιήθηκε για τους επιδιωκόμενους στόχους, όπως ορίζονταν στην αρχική συμφωνία (contribution agreement), στις οικονομικές συμφωνίες ή στις συμφωνίες βεβαίωσης (guarantee agreements) ή, όπου εφαρμόζεται, σε σχετικούς με τον τομέα κανονισμούς (sector-specific rules)

(Γ) τα συστήματα ελέγχου (control systems) που έχουν εφαρμοστεί δίνουν τις αναγκαίες επιβεβαιώσεις αναφορικά με την νομιμότητα και την κανονικότητα (regularity) των συγκεκριμένων πληρωμών

Η διαχειριστική διακήρυξη που θα υποβληθεί από τον διεθνή οργανισμό οφείλει να επιβεβαιώσει ότι το έργο συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συνθήκες για υποστήριξη του έργου.

Όταν το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με αποζημίωση για υλοποιηθέντα έξοδα, η διαχειριστική διακήρυξη η οποία υποβάλλεται από τον διεθνή οργανισμό πρέπει να επιβεβαιώνει ότι

 • Οι πληρωμές και οι αποδείξεις πληρωμών,
 • Καθώς και τα λογιστικά αρχεία ή κώδικες που έχουν διατηρηθεί για τις συναλλαγές που σχετίζονται με τα έξοδα έχουν επιβεβαιωθεί.

 

3. Θεσμικό Πλαίσιο

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060: άρθρο 74
 • Απόφαση C(2019) 3452 final/14.5.2019 (κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για δημοσιονομικές διορθώσεις σε δημόσιες συμβάσεις)
 • Νόμος 4914/2022 : άρθρα 39, 66, παρ. 3, περ. γ)
 • Υπ’ αρ. 269397/2023 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου “Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027” (Β’ 3400).

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Διοικητική επαλήθευση δαπανών και Εκτέλεσης Φυσικού Αντικειμένου

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 οι διαχειριστικές επαληθεύσεις (διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών και επιτόπιες πράξεων) δεν είναι καθολικές, αλλά επικεντρώνονται σε στοιχεία κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά στη διενέργεια των διοικητικών επαληθεύσεων: Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μέσω ΟΠΣ τις δηλώσεις δαπανών με τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, ενώ η ΔΑ/ΕΦ επαληθεύει διοικητικά όσες δηλώσεις δαπανών προκύπτουν προς διοικητική επαλήθευση με βάση τους κανόνες και τα κριτήρια που τίθενται στη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την ΕΥΘΥΠΣ και περιγράφεται αναλυτικά στο έγγραφο «Ο.3 Μεθοδολογία για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων σε πράξεις (πλην ΚΕ) στη βάση εκτίμησης κινδύνου».για το ΕΣΠΑ 21-2027, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά και για τα ΤΑΜΕΥ

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ΔΑ/ΕΦ επιβεβαιώνει ως νόμιμες και κανονικές, και το μέρος των υποβληθεισών δαπανών που δεν προκύπτουν προς διοικητική επαλήθευση, καθώς με την εφαρμογή της μεθοδολογίας κρίνεται ότι καλύπτονται επαρκώς οι κίνδυνοι, και ως εκ τούτου έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα. Για το λόγο αυτό, καθιστά ως «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» στο ΟΠΣ αυτές τις δαπάνες, ώστε να μπορούν να περιληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής προς την ΕΕ.

4.1 Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών

Για κάθε ενταγμένη πράξη, , ο Δικαιούχος υποβάλλει, μέσω ΟΠΣ, δήλωση πραγματοποιηθεισών δαπανών σε σχέση με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιήσει. Η υποβολή γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (ΔΔΔ).

Σε κάθε ΔΔΔ, ο δικαιούχος οφείλει να επισυνάπτει στο ΟΠΣ  τα αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση και η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που συνδέεται με τη σχετική εκταμίευση [όπως αντίγραφα παραστατικών, αντίγραφα υλικού δημοσιότητας, αντίγραφα φύλλων απασχόλησης, συμβάσεις και τυχόν τροποποιήσεις τους, εγκρίσεις συμβάσεων από αρμόδιες αρχές, πρακτικά παραλαβής, στοιχεία κίνησης τραπεζικού λογαριασμού του Δικαιούχου (extrait), στοιχεία λογιστικής μερίδας της δράσης/έργου /φωτοαντίγραφο των λογιστικών καταστάσεων που τηρεί ο Δικαιούχος για την υπόψη δράση/έργο], όπως αυτά αναλυτικότερα παρουσιάζονται στις Οδηγίες «Ο.ΙΙ.5_1 Αποδεικτικά έγγραφα και κύρια σημεία επαλήθευσης κατά τη διοικητική επαλήθευση πραγματικών δαπανών.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο ΟΠΣ από τον δικαιούχο, ανεξάρτητα αν το ΔΔΔ τεθεί σε διοικητική επαλήθευση από τη ΔΑ/ΕΦ. Εξαίρεση αποτελούν αρχεία μεγάλου όγκου, τα οποία μπορεί να μην επισυνάπτονται σε κάθε ΔΔΔ στο ΟΠΣ, ωστόσο, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα από τον δικαιούχο σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να δοθούν, όποτε αυτό ζητηθεί, ανεξαρτήτως δείγματος. Η ΔΑ/ΕΦ, κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ), προσδιορίζει τα απαιτούμενα έγγραφα/αρχεία, ώστε να λάβει γνώση ο δικαιούχος.

Το ΔΔΔ υποβάλλεται πριν την παρέλευση ενός μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.

Με την υποβολή του ΔΔΔ από το Δικαιούχο στο ΟΠΣ, το ΔΔΔ μπαίνει σε κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ».

Εφόσον στο ΔΔΔ περιλαμβάνονται δαπάνες στο πλαίσιο σύμβασης, η οποία δεν είχε υποβληθεί προηγούμενα για έλεγχο, η ΔΑ/ΕΦ, ανεξάρτητα από το αν το ΔΔΔ θα επαληθευτεί διοικητικά ή όχι, εξετάζει σε αυτή τη φάση, μέσω ΟΠΣ, τη διακήρυξη και τη σύμβαση.

4.2 Απόφαση για διοικητική επαλήθευση του ΔΔΔ

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, η εκτίμηση κινδύνου πράξεων και η στρωματοποίηση των πράξεων υπολογίζεται από το ΟΠΣ σε μηνιαία βάση, προκειμένου να διενεργηθούν οι διοικητικές επαληθεύσεις.

 • Εφόσον, με βάση τις προβλέψεις της μεθοδολογίας για το στρώμα στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη πράξη, το υποβληθέν ΔΔΔ περιλαμβάνεται σε αυτά που κατ’ ελάχιστο πρέπει να επαληθεύονται από τη ΔΑ/ΕΦ, επισημαίνεται αυτόματα στο ΟΠΣ [«προς επαλήθευση»]
 • Επιπλέον, όταν κατά τον κατασταλτικό έλεγχο διακήρυξης/ σύμβασης (βλ. ενότητα: Κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων) προτείνεται διόρθωση, το Δελτίο επισημαίνεται αυτόματα «προς επαλήθευση», ώστε να εφαρμοστούν στη συνέχεια οι ενέργειες της ενότητας 4.3.
 • Στην περίπτωση που ένα ΔΔΔ δεν περιλαμβάνεται στα ΔΔΔ που έχουν επισημανθεί αυτόματα «προς επαλήθευση», αλλά η ΔΑ/ΕΦ, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της μεθοδολογίας, αποφασίζει να το επαληθεύσει, τεκμηριώνει την επιλογή της στο ΟΠΣ και εφαρμόζει επίσης τα βήματα της ενότητας 4.3.
 • Για τις περιπτώσεις Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) που δεν έχει προκύψει ή αποφασιστεί να τεθούν σε διοικητική επαλήθευση, το εκάστοτε ΔΔΔ οριστικοποιείται χωρίς τη συμπλήρωση της ενότητας: «Διοικητική Επαλήθευση» και καθίσταται σε κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ». Οι δαπάνες του μπορούν να περιληφθούν στην επόμενη αίτηση πληρωμής προς την ΕΕ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση, πριν το «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» εφαρμόζονται οι κατ’ αποκοπή διορθώσεις που έχουν επιβληθεί στο υποέργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες Ο.4.
4.3 Επαλήθευση δαπανών σε ΔΔΔ που έχει προκύψει/αποφασιστεί να τεθεί σε διοικητική επαλήθευση

Η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει καταρχάς το ΔΔΔ ως προς την ορθότητα συμπλήρωσης και ως προς την πληρότητα των συνοδευτικών εγγράφων. Εφόσον το υποβληθέν ΔΔΔ δεν συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων (δικαιολογητικών εγγράφων και λογιστικών παραστατικών), η ΔΑ/ΕΦ έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει άμεσα τον δικαιούχο μέσω ΟΠΣ για την υποχρέωση άμεσης υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων, θέτοντας σε αυτόν σχετική προθεσμία.

Η ΔΑ/ΕΦ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στη μεθοδολογία ανάλογα με το είδος υποέργου, ώστε να προσδιορίσει το δείγμα δαπανών που θα επαληθεύσει.

Στη συνέχεια, εξετάζει τις δαπάνες του δείγματος με τα συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα και λογιστικά παραστατικά. Κατά τη διαδικασία αυτή, για δαπάνες στη βάση πραγματικού κόστους λαμβάνει υπόψη και τις Οδηγίες Ο.ΙΙ.5_1.

Τα αποτελέσματα της διοικητικής επαλήθευσης καταγράφονται στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (E.ΙΙ.5_2), το οποίο συμπληρώνει στο ΟΠΣ. Τα αποτελέσματα αυτά συνίστανται στη διαπίστωση ή στη μη διαπίστωση ευρημάτων. Ανάλογα με τον εντοπισμό ή μη, ευρημάτων η διαδικασία ακολουθεί διαφορετική ροή.

Σε κάθε περίπτωση, η διοικητική επαλήθευση των δαπανών από τη ΔΑ/ΕΦ για τα είδη υποέργων που υλοποιούνται αποκλειστικά με δημόσια σύμβαση, καθώς και τα υποέργα απαλλοτριώσεων και Ο.Κ.Ω. ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που υποβάλλεται το ΔΔΔ στο ΟΠΣ και τίθεται σε κατάσταση: «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ». Για τα υπόλοιπα είδη υποέργων, η διοικητική επαλήθευση ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε εργάσιμων (15) ημερών.

Οι προθεσμίες αυτές δύναται να παρατείνονται σε περιπτώσεις που απαιτούνται και άλλες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης του ΔΔΔ, όπως έλεγχος διακήρυξης και σύμβασης (στην πρώτη δήλωση δαπάνης της εν λόγω σύμβασης), έγκριση ΤΔΥ ή όταν η ΔΑ/ΕΦ έχει ζητήσει από το δικαιούχο συμπληρωματικά στοιχεία (βλ. ανωτέρω) κλπ.

4.3.1 Μη εντοπισμός ευρημάτων

Όταν η ΔΑ/ΕΦ δεν εντοπίζει ευρήματα, οριστικοποιεί τη δαπάνη που έχει επαληθευτεί στο ΟΠΣ στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης (E.ΙΙ.5_2) και το ΔΔΔ τίθεται σε κατάσταση: «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ».

Εφόσον έχει επιβληθεί στο υποέργο κατ’ αποκοπή διόρθωση, στο πλαίσιο άλλης επαλήθευσης/ ελέγχου/ διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, η διόρθωση αυτή εφαρμόζεται στο επιλέξιμο ποσό δαπάνης, ώστε να προκύψει η οριστική επιλέξιμη δαπάνη στο ΟΠΣ και να τεθεί το Δελτίο σε κατάσταση: «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ». Εάν, για την κατ’ αποκοπή διόρθωση, απαιτείται ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών, η απαιτούμενη ενέργεια αυτή έχει αποτυπωθεί κατά την καταχώριση της κατ’ αποκοπή διόρθωσης, στο πλαίσιο της άλλης επαλήθευσης/ ελέγχου/ διαδικασίας, οπότε ενημερώνονται στο ΟΠΣ τα σχετικά ποσά για το υποέργο.

Στην περίπτωση αυτή, δεν συντάσσεται/ εκδίδεται Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης.

4.3.2 Εντοπισμός ευρημάτων

Σε περίπτωση που η ΔΑ/ΕΦ κατά τη διοικητική επαλήθευση διαπιστώνει ευρήματα, τα αποτυπώνει και τα περιγράφει αναλυτικά σε σχετικό πίνακα του Δελτίου E.ΙΙ.5_2[1], τεκμηριώνοντας κατάλληλα τυχόν μη επιλεξιμότητα ή παρατυπία.

Σε συνέχεια της διαπίστωσης ευρήματος, η ΔΑ/ΕΦ δύναται να επιβάλει διόρθωση, ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών για το ποσό της περικοπής ή/ και να προβεί σε σύσταση χωρίς διόρθωση προς τον δικαιούχο.

Εφόσον διατυπώνει σύσταση χωρίς διόρθωση στον δικαιούχο, η ΔΑ/ΕΦ καταχωρίζει στον πίνακα των ευρημάτων το περιεχόμενο της σύστασης, καθώς και την προθεσμία συμμόρφωσης του δικαιούχου.

Για εύρημα που αφορά σε μη επιλέξιμη ή παράτυπη δαπάνη, η ΔΑ/ΕΦ προσδιορίζει στο Δελτίο το ποσό που περικόπτει κατά την επαλήθευσή της. Εάν έχει καταβληθεί στον δικαιούχο η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά, η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει εάν απαιτείται ενέργεια για τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά και συμπληρώνει στα σχετικά πεδία στο ΟΠΣ αν η ενέργεια αφορά σε ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών – σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 42 του ν. 4914/2022 – καθώς και τα σχετικά στοιχεία για τον υπόχρεο στην ενέργεια αυτή.

Ο υπόχρεος σε ανάκτηση φορέας δύναται να διαφέρει από τον δικαιούχο, εφόσον ο λήπτης της επιχορήγησης/χρηματοδότησης δεν είναι ο δικαιούχος και η παρατυπία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη (και όχι του δικαιούχου). Στην περίπτωση αυτή, σε ότι αφορά στην προσωρινή και οριστική Έκθεση, στη διαδικασία αντιρρήσεων και στην ανάκτηση, ως δικαιούχος νοείται και ο λήπτης της επιχορήγησης/χρηματοδότησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ενημερώνεται και ότι του δίνεται το δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις.

i. Σύνταξη και αποστολή προσωρινής Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης

Τα ευρήματα/ διορθώσεις/ ενέργειες/ συστάσεις που έχουν καταγραφεί στο Δελτίο E.ΙΙ.5_2, ως αποτέλεσμα της διοικητικής επαλήθευσης του ΔΔΔ, αποτυπώνονται στην προσωρινή Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης (έντυπο Ε.ΙΙ.5_3), η οποία εγκρίνεται από τον/ην Προϊστάμενο/νη της ΔΑ/ΕΦ και κοινοποιείται μέσω του ΟΠΣ στον δικαιούχο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικά για την περίπτωση που έχει διενεργηθεί επιτόπια επαλήθευση πριν την υποβολή του ΔΔΔ στο ΟΠΣ, και στην Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης έχει διατυπωθεί εύρημα που έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή δαπανών του ΔΔΔ, η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης δύναται να οριστικοποιείται χωρίς να απαιτείται εκ νέου διαδικασία αντιρρήσεων από τον δικαιούχο για το ίδιο εύρημα. Εφόσον, όμως, διαπιστώνονται και νέα ευρήματα κατά τη διοικητική επαλήθευση του ΔΔΔ, τότε συντάσσεται προσωρινή Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης και ακολουθείται κανονικά η διαδικασία κοινοποίησης και αντιρρήσεων.

ii. Διαδικασία αντιρρήσεων, οριστικοποίηση Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης και Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης

Ο δικαιούχος μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της προσωρινής έκθεσης, να υποβάλει5 στην αρμόδια ΔΑ/ΕΦ τις αντιρρήσεις του ή/ και τεκμήρια συμμόρφωσης με συστάσεις.

Οι αντιρρήσεις – ή/και τα τεκμήρια συμμόρφωσης – εξετάζονται από τη ΔΑ/ΕΦ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων – ή/και των τεκμηρίων συμμόρφωσης – ή σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής, το Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (E.ΙΙ.5_2) και η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης οριστικοποιούνται στο ΟΠΣ.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα έκτακτη επιτόπια επαλήθευση. Στο Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης συμμετέχει το άτομο που διενήργησε τη διοικητική επαλήθευση. Στην περίπτωση αυτή, η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιτόπιας επαλήθευσης.

Σημειώνεται ότι, κατά την οριστικοποίηση του Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (E.ΙΙ.5_2), προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό που τίθεται σε κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», λαμβάνονται υπόψη και οι κατ’ αποκοπή διορθώσεις που ενδεχομένως είχαν επιβληθεί στο Υποέργο στο πλαίσιο άλλης επαλήθευσης/ ελέγχου/ διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ. Κάθε κατ’ αποκοπή διόρθωση εφαρμόζεται στο επιλέξιμο ποσό δαπάνης από τη διοικητική επαλήθευση, ώστε να προκύψει η οριστική επιλέξιμη δαπάνη («ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»). Εάν για την κατ’ αποκοπή διόρθωση απαιτείται ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών, οριστικοποιείται αναλόγως και το συνολικό ποσό της ανάκτησης ή μείωσης ορίου πληρωμών της διοικητικής επαλήθευσης.

iii. Έγκριση και κοινοποίηση οριστικής Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης

Όταν η οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης δεν προτείνει διόρθωση ή και ανάκτηση/ μείωση ορίου πληρωμών, εγκρίνεται από τον/ην Προϊστάμενο/η της αρμόδιας ΔΑ/ΕΦ και κοινοποιείται μέσω ΟΠΣ στον δικαιούχο. Εφόσον η Έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, η ΔΑ/ΕΦ παρακολουθεί τη συμμόρφωση του δικαιούχου μέσω της Διαδικασίας ΔΙΙ_9.

Όταν η οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης προτείνει διόρθωση ή και ανάκτηση/ μείωση ορίου πληρωμών, η Έκθεση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων (εφεξής ΚΥΑ). Η οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης κοινοποιείται στον δικαιούχο μέσω ΟΠΣ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της, καθώς και στην αρμόδια/ο ΔΑ/ΕΦ, εφόσον ο φορέας διαχείρισης είναι Ενδιάμεσος Φορέας.

4.4 Μείωση ορίου πληρωμών

Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης προβλέπεται διόρθωση και ανάλογη μείωση ορίου πληρωμών, τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στην οθόνη του ΟΠΣ για τη διοικητική επαλήθευση. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4.5 Ανάκτηση

Στην περίπτωση που στην οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης προβλέπεται ανάκτηση, ο δικαιούχος/ υπόχρεος στην ανάκτηση φορέας δύναται να επιστρέψει οικειοθελώς, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης, το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό στο λογαριασμό ««ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ.ΠΑΡΕΛΘ.ΟΙΚΟΝ.ΕΤΩΝ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την αναγραφή του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδων (ΑΛΕ) δημοσιονομικών διορθώσεων και του ευάριθμου της πράξης. Για τον σκοπό αυτό, η οριστική έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον ενάριθμο της πράξης, τα στοιχεία ταυτοποίησης του υπόχρεου φορέα, το ποσό της επιστροφής, τον ΑΛΕ και την ως άνω προθεσμία.

Ο υπόχρεος φορέας ενημερώνει τη ΔΑ/ΕΦ για την καταβολή του ποσού, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, με την προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.

Εφόσον δεν επιστραφεί το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό εντός της προθεσμίας, η ΔΑ/ΕΦ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του άρθρου 8 της ΚΥΑ την έκδοση Απόφασης Ανάκτησης (Ε.3_γ) και ενεργοποιείται η Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Η Απόφαση Ανάκτησης, που αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους, κοινοποιείται στον δικαιούχο[2], στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων», καθώς και στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εφόσον η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΕΦ.

Ειδικά σε περίπτωση ανάκτησης μετά από την επιβολή κατ’ αποκοπή διόρθωσης που εφαρμόζεται στις δαπάνες κατά τη διοικητική επαλήθευση, η ΔΑ/ΕΦ δύναται να εισηγείται την έκδοσή της σωρευτικά για τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της κατ’ αποκοπή διόρθωσης. Στην περίπτωση αυτή, με βάση την οριστική έκθεση, ο δικαιούχος δύναται να επιστρέψει οικειοθελώς τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά σε κατάλληλο λογαριασμό ιδίων εσόδων ΠΔΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την αναγραφή του κατάλληλου Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδων (ΑΛΕ). Η απόφαση εκδίδεται για τα ποσά, τα οποία δεν έχουν επιστραφεί από τον δικαιούχο έως την έκδοσή της.

4.6 Ενδείξεις Απάτης

Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της διοικητικής επαλήθευσης ή της εξέτασης διαδικασίας διακήρυξης/ ανάληψης δημόσιας σύμβασης, η ΔΑ/ΕΦ εντοπίζει παρατυπία και κρίνει ότι αυτή ενδεχομένως ενέχει πρόθεση («ένδειξη απάτης»), η ένδειξη αποτυπώνεται στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (E.ΙΙ.5_2), αλλά δεν περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης (Ε.ΙΙ.5_3). Για την περαιτέρω διερεύνηση της ένδειξης απάτης, εφαρμόζεται η Διαδικασία: Δ_VIII_2: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εφόσον στο ΔΔΔ περιλαμβάνονται δαπάνες στο πλαίσιο σύμβασης, η οποία δεν είχε υποβληθεί προηγούμενα για έλεγχο[3] [σχετικό ερώτημα του Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου], η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει, μέσω ΟΠΣ, τη διακήρυξη και τη σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διαδικασία ΔΙΙ_2: Έγκριση διακήρυξης και στη Διαδικασία ΔΙΙ_3: Έγκριση σύμβασης αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση που, στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου, εντοπιστεί παρατυπία, η ΔΑ/ ΕΦ επιβάλλει στην εν λόγω σύμβαση είτε αναλογική διόρθωση εφόσον είναι εφικτός ο προσδιορισμός της δημοσιονομικής ζημιάς είτε κατ’ αποκοπή διόρθωση λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην Απόφαση C (2019) 3452 final/14.5.2019 και την ΚΥΑ, και αποτυπώνει το αποτέλεσμα του ελέγχου της στη σχετική Λίστα.

Επιπλέον, η ΔΑ/ΕΦ αποτυπώνει την κατ’ αποκοπή διόρθωση στο Δελτίο E.ΙΙ.5_2 σύμφωνα με τις Οδηγίες για τις κατ’  αποκοπή διορθώσεις (Ο.4). 

Δεδομένου ότι, η ΔΑ/ΕΦ επιβάλλει την εν λόγω διόρθωση πριν διενεργήσει τη διοικητική επαλήθευση, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλει αντιρρήσεις για τη διόρθωση αυτή μέσω της σύνταξης προσωρινής Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης (Ε.ΙΙ.5.3), σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατ’ αποκοπή αυτή διόρθωση καταχωρίζεται στη διακριτή οθόνη του ΟΠΣ (οθόνη 4.4) μετά το πέρας της διοικητικής επαλήθευσης του ΔΔΔ, ώστε να εφαρμοστεί στα επόμενα ΔΔΔ.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η ΔΑ/ΕΦ τηρεί σε αρχείο όλα τα σχετικά έντυπα τεκμηρίωσης που υποβάλλει ο δικαιούχος στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας. Όλα τα έντυπα που συμπληρώνει η ΔΑ/ΕΦ είναι καταχωρισμένα στο ΟΠΣ, στο οποίο έχει πρόσβαση η Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

 

 Σχετικά  Έντυπα/Οδηγίες

 

Ε.ΙΙ.5.1 Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης
Ε.ΙΙ.5.2 Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης
Ε.ΙΙ.5.3 Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης
Ε.ΙΙ.5.4  Διαχειριστική Δήλωση Διεθνών Οργανισμών
Ο_E.II.5_1: Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών για τον Δικαιούχο
Ο_E.II.5_2: Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών για τον Δικαιούχο για τη ΔΑ/ΕΦ
Ο.ΙΙ.5_3: Αποδεικτικά έγγραφα και κύρια σημεία επαλήθευσης κατά τη διοικητική επαλήθευση πραγματικών δαπανών
Ο Ε.ΙΙ.5_4: Οδηγίες διαχειριστικών επαληθεύσεων για τους διεθνείς οργανισμούς

 

Ο.2: Πλαίσιο διαχειριστικών επαληθεύσεων
Ο.3: Μεθοδολογία για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων σε πράξεις (πλην ΚΕ) στη βάση εκτίμησης κινδύνου

Στη διαδικασία αυτή, εφόσον προτείνεται ανάκτηση, δύναται να χρησιμοποιηθεί και να προσαρμοστεί το τυποποιημένο έντυπο της Διαδικασίας ΔΙΙ_7:

Κωδικός Περιγραφή
Ε.ΙΙ.7_4: Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης / Ανάκτησης

 

 

[1]     Στον ίδιο πίνακα αποτυπώνεται και τυχόν κατ’ αποκοπή διόρθωση που επιβάλλει η ΔΑ/ΕΦ κατά τη διοικητική επαλήθευση, με βάση τα οριζόμενα στις Οδηγίες για κατ’ αποκοπή διορθώσεις (Ο.4).

[2] εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας της λήψης του από τον παραλήπτη (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ/ ΟΠΣΚΕ ή άλλο κατάλληλο μέσο) – βλ. παρ. 9 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων

[3] περιλαμβάνεται και η τροποποίηση σύμβασης