Διαδικασία ΔVI_1 : Υποστήριξη του Έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) στην άσκηση των καθηκόντων της για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής και της επίτευξης των τεθέντων στόχων των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ.

2. Θεσμικό πλαίσιο

 • Κανονισμός (ΕΚ) 1060/2021: άρθρα 8,38, 39, 40, 75 και το Παράρτημα ΙΙΙ αυτού
 • Κανονισμός 240/2014: Άρθρα 10 και 11
 • Νόμος 4914/2022: άρθρα 29 και 63 (παρ.12)

3. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου από τη Διαχειριστική Αρχή και για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Η διαδικασία ενεργοποιείται, μετά την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του Προγράμματος από την ΕΕ στο κράτος μέλος. Η συγκρότηση της ΕπΠα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

4.1  Συγκρότηση της ΕπΠα

Η Διαχειριστική Αρχή, εισηγείται:

 • το σχέδιο της Απόφασης για τη συγκρότηση της ΕπΠα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και
 • το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της (λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 240/2014 της Επιτροπής) στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση κατά την πρώτη συνεδρίασή της.

Στη συνέχεια, με βάση την υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο Απόφαση συγκρότησης, ενημερώνει σχετικά όλους τους φορείς- μέλη της ΕπΠα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη).

4.2  Ενημέρωση ΕπΠα

Η Διαχειριστική Αρχή, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία του ΟΠΣ, καθώς και όποια άλλη πληροφορία διαθέτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και παράγει συγκεντρωτικά στοιχεία που αποτυπώνουν την πρόοδο υλοποίησης σε επίπεδο Προγράμματος, προκειμένου η ΕπΠα να εκπληρώσει την αποστολή της.

Τα στοιχεία αυτά πιο αναλυτικά είναι:

α) την πορεία προς την υλοποίηση του Προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων

β) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων

γ) τη συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση του προγράμματος

δ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαριθμούνται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 και στο έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του Καν. 1060/2021, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση

ε) την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα

στ) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής

ζ) την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Ιδίως σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης πράξεων του Προγράμματος με τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες καθώς και σχετικών καταγγελιών που υποβάλλονται (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις κατά το άρθρο 69, παρ. 7ε του Kαν. 1060/2021), ενημερώνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται προς αυτήν αντίστοιχες εκθέσεις οι οποίες αποτυπώνουν τις προαναφερθείσες περιπτώσεις καταγγελιών και μη συμμόρφωσης

η) την πρόοδο στη ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων δημόσιων οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων, κατά περίπτωση

 • Επίσης η ΔΑ προετοιμάζει και υποβάλει στην ΕπΠα τα ακόλουθα στοιχεία για έγκριση :τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών σε αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του Καν. 1060/2021, τα οποία κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της τα αποστέλλει τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την υποβολή προς έγκριση στην ΕπΠα
 • την τελική έκθεση υλοποίησης
 • το σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα και κάθε τροποποίηση του κάθε πρόταση της ΔΑ για τροποποίηση του Προγράμματος, μεταξύ άλλων για μεταφορές πόρων σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 και το άρθρο 26 του Καν. 1060/2021 πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

εισήγηση προκειμένου να εξαιρεθούν ορισμένες πράξεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας από την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 53 παρ. 1 του Κανονισμού 1060/2021 για τη χρήση μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή ενιαίων συντελεστών σε πράξεις έως 200 000 ευρώ

Η ΔΑ ενημερώνει τα μέλη της ΕπΠα, με όλα τα στοιχεία που αποτυπώνουν την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ κατά κανόνα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ΕπΠα. Η ενημέρωση των μελών της ΕπΠα διενεργείται μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ. Παράλληλα ενημερώνεται και η ιστοσελίδα του Προγράμματος με επικαιροποιημένα στοιχεία και πληροφορίες.

θ)Την ενημέρωση για τυχόν παραβίαση του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων

4.3  Υποστήριξη στο πλαίσιο συνεδριάσεων της ΕπΠα

Η Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο της υποστήριξης των συνεδριάσεων της ΕπΠα, πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Προετοιμασία συνεδρίασης:
  • πρόσκληση, προετοιμασία φακέλου, εύρεση και κράτηση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή, οπτικοακουστικά μέσα κλπ
  • Εισήγηση για την ημερήσια διάταξη προς τον Πρόεδρο της ΕπΠα
  • Προετοιμασία / μέριμνα προετοιμασίας εισηγήσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
  • Αποστολή πρόσκλησης, ημερήσιας διάταξης και υλικού/ εγγράφων, ενδεχόμενα μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ, προς τα μέλη της ΕπΠα και δημοσίευση αυτών στον ιστότοπο του Προγράμματος.
 • Ενέργειες κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης
  • τήρηση καταλόγου παρόντων μελών,
  • έλεγχος απαρτίας,
  • γραμματειακή υποστήριξη,
  • τήρηση πρακτικών
 • Ενέργειες μετά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης:
  • σύνταξη σχεδίου απόφασης και συμπερασμάτων της ΕπΠα, απομαγνητοφώνηση πρακτικών,
  • κοινοποίηση της των αποφάσεων και αποτελεσμάτων της συνεδρίασης στα μέλη, και μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ,
  • ενέργειες δημοσιότητας (ανάρτηση υλικού και αποφάσεων της συνεδρίασης κάθε ΕπΠα στην ιστοσελίδα του ΕΠ).
4.4 Υποστήριξη στο πλαίσιο γραπτών διαδικασιών

Η ΔΑ υποστηρίζει τον Πρόεδρο της ΕπΠα στη διενέργεια γραπτών διαδικασιών εκτός συνεδριάσεων, για επείγοντα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ή για θέματα για τα οποία υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επ.Πα ως προς τα κάτωθι:

 • Προετοιμασία και αποστολή στα μέλη της ΕπΠα του σχεδίου εισήγησης, μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ
 • Παρακολούθηση της ανταπόκρισης των μελών στη διατύπωση γνώμης επί της εισήγησης, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις εντός μικρότερης προθεσμίας, ώστε αυτή να θεωρείται εγκριθείσα, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕπΠα
 • Σύνταξη και κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕπΠα στα μέλη
 • Ενέργειες δημοσιότητας (ανάρτηση υλικού και αποτελεσμάτων γραπτής διαδικασίας στον ιστότοπο του Προγράμματος).
4.5 Υλοποίηση αποφάσεων/ συστάσεων ΕπΠα
 • Μετά το πέρας των συνεδριάσεων ή των γραπτών διαδικασιών και βάσει των αποφάσεων ή και συστάσεων της ΕπΠα για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών/ προβλημάτων που εντοπίστηκαν, η ΔΑ πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες/ διορθωτικά μέτρα και ενημερώνει την ΕπΠα για την πρόοδο των ενεργειών της.

 

5. Σχετικά Έντυπα

Δεν υπάρχουν