Διαδικασία ΔIV_2: Απόδοση Συνεισφοράς της Ένωσης

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η είσπραξη από τον Προϋπολογισμό της Ένωσης, της συνεισφοράς της  Ένωσης και η απόδοσή της στους Δικαιούχους.

2. Θεσμικό πλαίσιο

  • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060: άρθρα: 89, 90, 93, 100
  • N. 4914/2022 (ΦΕΚ Α΄61): άρθρο 1
  • ΚΥΑ 124698/27-12-2022 (Β΄6717) Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού για τη συγχρηματοδότηση έργων από Ευρωπαϊκά ταμεία και διεθνείς οργανισμούς του τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

3. Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται κάθε φορά που πιστώνονται, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι λογαριασμοί των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Περιγραφή Διαδικασίας

4.1 Καταβολή Κοινοτικής Συνεισφοράς της Ένωσης

Οι πληρωμές της συνεισφοράς της Ένωσης  από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται σε Ειδικό Λογαριασμό που συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, για κάθε Πρόγραμμα και Ταμείο. Οι πληρωμές καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ακολούθως:

i. Προκαταβολή

Με βάση το άρθρο 90 του Καν. (ΕΕ) 1060/2021 και το άρθρο 14 του Καν. (ΕΕ) 1147/2021, το άρθρο 11 του Καν. (ΕΕ) 1148/2021 και ομοίως το άρθρο 11 του Καν. (ΕΕ) 1149/2021, μετά την έγκριση του εκάστοτε Προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει σε δόσεις ένα ποσό προκαταβολής πριν την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται μόνο για πληρωμές στους Δικαιούχους και καταβάλλεται άμεσα για το σκοπό αυτό. Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται ως προκαταβολή για τα έτη 2021 και 2022 διαγράφονται από τους λογαριασμούς της Επιτροπής κάθε χρόνο και, για τα έτη 2023 έως 2026, το αργότερο στην τελική λογιστική χρήση.

ii. Ενδιάμεσες πληρωμές

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή επιστρέφει, με τη μορφή ενδιάμεσων πληρωμών, το 95% της αιτούμενης συνεισφοράς της Ένωσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 «Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι» του Κανονισμού (παρ. 5 και 6), και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, η Επιτροπή πραγματοποιεί τις ενδιάμεσες πληρωμές εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνει την αίτηση πληρωμής. Με βάση τα άρθρα 96 και 97 του Κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής ή και να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των πληρωμών, με εξαίρεση τις πληρωμές προκαταβολής.Πληρωμή του υπολοίπου των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση

Με βάση το άρθρο 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή καθορίζει το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία λαμβάνοντας υπόψη:

  • τα ποσά των λογαριασμών (συνεισφορά της Ένωσης)
  • το συνολικό ποσό των ενδιάμεσων πληρωμών που πραγματοποίησε στην εν λόγω λογιστική χρήση
  • το ποσό προκαταβολής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ για τα έτη 2021 και 2022.

Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός αυτών που αφορούν στη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 102 του Κανονισμού (διαδικασία αντιπαράθεσης για την εξέταση των λογαριασμών), η Επιτροπή υπολογίζει τα ποσά που πρέπει να καταλογιστούν στα Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 100 και πραγματοποιεί τις αντίστοιχες πληρωμές ή ανακτήσεις πριν από την 1η Ιουλίου. Η εν λόγω πληρωμή ή ανάκτηση συνιστά αποδοχή των λογαριασμών.

4.2 Είσπραξη συνεισφοράς της Ένωσης  

Δικαιούχος των λογαριασμών των Προγραμμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Διαχειριστική Αρχή  και η ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ενημερώνονται εγγράφως από το Γενικό Λογιστήριο για την πίστωση των Λογαριασμών των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εφόσον υπάρχουν ποσά προς επιστροφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ένταλμα είσπραξης το οποίο εκτελείται, κατά το δυνατόν, με συμψηφισμό των ποσών που οφείλονται στο πλαίσιο μεταγενέστερων πληρωμών στο ίδιο Πρόγραμμα. Η επιστροφή αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν μειώνει τη στήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία προς το Πρόγραμμα.

4.3 Απόδοση Συνδρομής της ΕΕ στους Δικαιούχους

Με δεδομένο ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα προχρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δικαιούχος των ποσών αυτών είναι κατά κανόνα το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του ΠΔΕ. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι προβλέψεις για τον Κεντρικό Λογαριασμό των ΤΑΜΕΥ όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι άλλος φορέας εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται κατόπιν εγγράφου της ΔΑ σε λογαριασμό του Δικαιούχου. Η Διαχειριστική Αρχή  ενημερώνεται εγγράφως για τα ποσά τα οποία αποδίδονται στους Δικαιούχους με παράλληλη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία.

5. Σχετικά Έντυπα

Δεν υπάρχουν