Διαδικασία ΔΙ_1 : Έκδοση πρόσκλησης

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της Ένωσης και της χώρας μέσω των Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων  και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την  Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, και του συγκεκριμένου κάθε φορά ειδικού στόχου αυτών .

2. Θεσμικό Πλαίσιο

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060:
 • Άρθρα 46, 47, 49, 50
 • Άρθρο 73
 • Άρθρο 40 , παρ. 2, στοιχείο α) ,
 • Παράρτημα ΙX
 • Νόμος 4914/2022: Άρθρα 8, 34, 35, 36
 • Υπ’ αρ. 269397/2023 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου “Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027” (Β’ 3400), Άρθρο 4

3. Εξειδίκευση των Προγραμμάτων – Προγραμματισμός  Προσκλήσεων

Πρότερο στάδιο για την κατάρτιση και έκδοση των προσκλήσεων είναι η εξειδίκευση του κάθε Προγράμματος. O Προϊστάμενος της ΔΑ εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστατευτικής Πολιτικής, που εποπτεύει την ΔΑ, την έγκριση της εξειδίκευσης του κάθε Προγράμματος και του προγραμματισμού των προσκλήσεων και ακολουθεί η δημοσίευση αυτού κατά την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4914/2022 και μέχρι τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 36 του ίδιου ως άνω νόμου.

Το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις (3) φορές κατ’ έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Γενικού Κανονισμού, ήτοι τον Ιανουάριο, το Μάϊο και το Σεπτέμβριο κάθε έτους και περιλαμβάνει τις προσκλήσεις που προγραμματίζεται να εκδοθούν εντός του ίδιου τετραμήνου ή και μεταγενέστερα.

Με τη δημοσίευση του προγραμματισμού των προσκλήσεων του κάθε τετραμήνου, επικαιροποιείται ο προγραμματισμός των προσκλήσεων που έχει δημοσιευθεί κατά το προηγούμενο τετράμηνο, καθώς ο προγραμματισμός αποτελεί συνεχή διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των Προγραμμάτων. Στην κάθε επικαιροποίηση θα πρέπει να αφαιρούνται από τον προγραμματισμό όλες οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

Η ΔΑ/ΕΦ είναι δυνατόν να επικαιροποιήσει τον προγραμματισμό των προσκλήσεων περισσότερες φορές, ανάλογα με τις αλλαγές που μπορεί να επέλθουν σε προγραμματισμένες προσκλήσεις για τις οποίες κρίνει ότι θα πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα οι δυνητικοί δικαιούχοι.

4. Πεδίο εφαρμογής – Προετοιμασία Πρόσκλησης

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για την έκδοση πρόσκλησης, προκειμένου να υποβληθούν αιτήματα χρηματοδότησης Πράξεων όλων των ενδεικτικών κατηγοριών των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ.

Η ΔΑ/ ο ΕΦ, προκειμένου να εκδώσει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία σειρά ενεργειών, όπως:

 • Την εξειδίκευση του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 269397/2023 ΚΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
 • Τον προγραμματισμό Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων [έντυπο Ε.Ι.1_1: Προγραμματισμός Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων]
 • Την ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ του προγραμματισμού των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
 • Τον καθορισμό μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής των πράξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες απαιτήσεις των προκηρυσσόμενων δράσεων και την εισήγησή τους προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ από το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει άμεσα τη ΔΑ.
 • Την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών σε αυτά.

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης δύναται να είναι κλειστή, εφόσον απευθύνεται μόνο σε επιλεγμένους δικαιούχους λόγω της ιδιαίτερης φύσης της πράξης/του έργου ή των τεχνικών διοικητικών αρμοδιοτήτων των φορέων που καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις. Οι λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή σε κλειστή πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Σε περίπτωση που η ΔΑ, βάσει του άρθρου 71 του Καν. (ΕΕ) 1060/2021, αναθέτει σε Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέρους Προγράμματος/Προγραμμάτων ή συγκεκριμένα καθήκοντά της, που αφορούν στην παρούσα διαδικασία, οι σχετικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ΕΦ περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ορισμού του (βλ. Διαδικασία ΔV_1. «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» και Έντυπο Ε.V.1_KE_1α), ενώ η άσκησή των αρμοδιοτήτων του παρακολουθείται από τη ΔΑ σύμφωνα με τη διαδικασία ΔV_2 «Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα».

Η ΔΑ/ΕΦ δύναται να χρηματοδοτεί πράξεις απευθείας, δηλαδή χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 15 και 32 ν. 4412/2016, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όταν η δημοσιοποίηση θα υποχρέωνε την Ελλάδα να παράσχει πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θεωρεί ότι είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της,  όταν η ιδιαίτερη φύση της πράξης/του έργου ή οι τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες των σχετικών φορέων/δικαιούχων δεν επιτρέπουν άλλες επιλογές, όπως στην περίπτωση των de jure ή de facto μονοπωλίων ή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης πολυετών πράξεων που επελέγησαν μετά από προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή σε καταστάσεις κατεπείγουσας ανάγκης. Οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση της απευθείας χρηματοδότησης, χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, καθορίζονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Σημειώνεται ότι μέχρι την 1.1.2024 ισχύει η διάταξη της παρ. 21, άρθρου 136, ν. 4251/2014 (Α 80), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 112, ν. 4674/2020 (Α΄ 53) και του άρθρου 60, ν. 4686/2020 (Α΄ 96).

Ως προς την ως άνω επιλογή συνέχισης πολυετών πράξεων, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης, αφορά τις περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη συνέχισης ενταγμένων πράξεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί μετά από προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία συνεπάγεται αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης πέραν του προϋπολογισμού της αρχικής πρόσκλησης, λόγω επέκτασης του φυσικού αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος της αρχικής ενταγμένης δράσης. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι ότι τα βασικά στοιχεία της αρχικής πρόσκλησης, όπως ο δικαιούχος, το ταμείο χρηματοδότησης, οι ειδικοί και εθνικοί στόχοι, η φύση, το περιεχόμενο και το αντικείμενο της πρόσκλησης, η σκοπιμότητα και το λειτουργικό αποτέλεσμά της δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία, ο δικαιούχος υποβάλλει σχετικό αίτημα τροποποίησης της Πράξης στην ΔΑ/ΕΦ με τη διαδικασία που προβλέπεται στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΙ_9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Επιπλέον, γίνεται επαναξιολόγηση της υπό τροποποίηση Πράξης από την αρμόδια Μονάδα της ΔΑ/ΕΦ  με τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙ_2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ.

Η ΔΑ/ΕΦ δύναται να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, εφόσον υφίστανται λόγοι που αιτιολογημένα το επιβάλλουν, όπως η μη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης κ.ά. Η ΔΑ διαμορφώνει έγγραφο Ανάκλησης Ισχύος της Πρόσκλησης, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο που εξέδωσε την πρόσκληση.

Μετά την έκδοση μιας πρόσκλησης δεν μπορεί να τροποποιηθούν τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης στοιχεία όπως μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων.

Η πρόσκληση δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά τη λήξη της, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπως η αναθεώρηση των Προγραμμάτων, προκειμένου να προσαρμοστούν τα αντίστοιχα στοιχεία αποκλειστικά εντός του ΟΠΣ. Ωστόσο, η πρόσκληση δύναται να τροποποιείται πριν τη λήξη της με την ίδια διαδικασία με την οποία καταρτίστηκε.

i. Κατάρτιση πρόσκλησης

Η ΔΑ/ O ΕΦ προβαίνει στην κατάρτιση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο του εκάστοτε Προγράμματος, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα που εποπτεύει άμεσα τη ΔΑ ή το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει άμεσα τον ΕΦ.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης πράξεων. Ειδικότερα, η πρόσκληση περιλαμβάνει  πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

α. τις προκηρυσσόμενες δράσεις και το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που διατίθεται στη συγκεκριμένη πρόσκληση,

β. τους φορείς στους οποίους απευθύνεται (κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων),

γ. τους στόχους (περιγραφή, αναμενόμενες τιμές δεικτών) στους οποίους θα πρέπει να συνεισφέρουν οι προτάσεις που θα υποβληθούν,

δ. τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης των πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, αποζημίωση δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, ελάχιστος/μέγιστος προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης, κλπ),

ε. τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, τις σχετικές προθεσμίες και τα δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης,

στ. τη διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων (μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων, κριτήρια επιλογής, υποβολή ένστασης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης πράξεων, κλπ),

ζ. τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και τα Προγράμματα,

η. τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Η πρόσκληση αποτελείται από το κυρίως σώμα και τα ακόλουθα Παραρτήματα:

Παράρτημα Ι: Στοιχεία Προγράμματος στα οποία εμπίπτουν οι προκηρυσσόμενες δράσεις της Πρόσκλησης Παράρτημα ΙΙ: Υποχρεώσεις Δικαιούχων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Πρόσκλησης

Παράρτημα ΙΙΙ: Επιπρόσθετα στοιχεία Πρόσκλησης

Η ΔΑ διαμορφώνει το έντυπο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Ε.Ι.1_1), έτσι ώστε να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ανάλογα με το είδος των δράσεων και το βαθμό ωριμότητας/υλοποίησής τους.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιοποιούνται με τρόπο που διασφαλίζει τον ανοικτό ανταγωνισμό και την κατάλληλη δημοσιότητα μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων. Κάθε ουσιώδης μεταβολή στις προσκλήσεις δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο.

Επίσης, σε κάθε Πρόσκληση συνδέονται τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων της πρόσκλησης (ορισμός, συχνότητα δήλωσης τιμής στόχου, πηγή δεδομένων, κα).

Τα στοιχεία της Πρόσκλησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ, προκειμένου να δημιουργηθεί το προς υπογραφή έγγραφο της πρόσκλησης.

Τα επιπρόσθετα στοιχεία συμπληρώνονται από τη ΔΑ στο ΟΠΣ, καθώς κατά κύριο λόγο αφορούν σε στοιχεία της πρόσκλησης και του Προγράμματος, για τα οποία δεν έχουν γνώση οι δυνητικοί δικαιούχοι, αλλά απαιτούνται, ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν θα συνοδεύουν την κάθε πρόσκληση.

 

ii. Έκδοση και Δημοσίευση πρόσκλησης

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Ε.Ι.1_1) εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα που εποπτεύει άμεσα τη ΔΑ ή το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει άμεσα τον ΕΦ και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Με την έκδοση της πρόσκλησης, η ΔΑ προβαίνει σε όσο το δυνατό ευρεία δημοσίευσή της στον ιστότοπο της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, ή του ΕΦ και, ανάλογα με τη φύση των προκηρυσσόμενων δράσεων σε άλλες ιστοσελίδες ή και σε εφημερίδες εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, κλπ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενό της.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων που έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα υλοποίησης των προκηρυσσόμενων πράξεων, η πρόσκληση αποστέλλεται στους δικαιούχους αυτούς και δημοσιεύεται ταυτόχρονα στον ιστότοπο της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ ή του ΕΦ.

Στην περίπτωση που τροποποιείται η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, ή/και η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης, η ΔΑ/ ο ΕΦ εκδίδει τροποποίηση της πρόσκλησης (δημιουργώντας νέα έκδοση αυτής στο ΟΠΣ).

Επίσης, η ΔΑ/ΕΦ δύναται να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, εφόσον υφίστανται λόγοι που αιτιολογημένα το επιβάλλουν όπως η μη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης κ.ά.. Η ΔΑ/ο ΕΦ διαμορφώνει έγγραφο Ανάκλησης Ισχύος της Πρόσκλησης, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο που εξέδωσε την πρόσκληση.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ΔΑ/ο ΕΦ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του ιστότοπου της ΔΑ/ΕΦ, καθώς και με όποιο άλλο μέσο (αντίστοιχο με αυτό της αρχικής δημοσίευσης) κρίνει.

Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση μιας πρόσκλησης δεν μπορεί να τροποποιηθούν τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης στοιχεία όπως μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων.

Η πρόσκληση δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά τη λήξη της, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπως η αναθεώρηση των Προγραμμάτων, προκειμένου να προσαρμοστούν τα αντίστοιχα στοιχεία αποκλειστικά εντός του ΟΠΣ.

Κάθε πρόσκληση διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές και τα δικαιώματα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση διακρίσεων, η προάσπιση και προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Η ΔΑ/ΕΦ  διατηρεί τα αποδεικτικά στοιχεία της δημοσιοποίησης των ανοιχτών προσκλήσεων σε αρχείο.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, η ΔΑ  ή ΕΦ δύναται να δημιουργήσει νέα έκδοση πρόσκλησης στην περίπτωση που τροποποιούνται στοιχεία όπως η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη και η προθεσμία υποβολής προτάσεων (παράταση). Η ΔΑ/ΕΦ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ ή του καθώς και με όποιο άλλο μέσο (αντίστοιχο με αυτό της αρχικής δημοσίευσης) κρίνει η ΔΑ/ΕΦ.

 

Σχετικά Έντυπα

Κωδικός Περιγραφή
Ε.Ι.1_1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων γενικό υπόδειγμα
Ε.Ι.1_2 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
Ο_Ε.I.1_2 Οδηγίες για την πρόσκληση
Ε.Ι.1_3 Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα
Ο.Ι.1_1 Οδηγός Αξιολόγησης
Ε.Ι.1_4 Υποστηρικτική Λίστα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ

 

Στη Διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται και τυποποιημένο έντυπο της Διαδικασίας ΔΙ_2:

Κωδικός Περιγραφή
Ε.Ι.2_5 Απόφαση Ένταξης Πράξης
Ο_Ε.Ι.2_7 Οδηγίες Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα