Διαδικασία ΔΙΙ_6: Διοικητική Επαλήθευση Επίτευξης Δεικτών

1.  Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η επαλήθευση από τη ΔΑ/ΕΦ της επίτευξης των τιμών των δεικτών, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης που αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

2.  Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται στις πράξεις και πραγματοποιείται για κάθε Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) που υποβάλλουν οι δικαιούχοι.

3.  Θεσμικό Πλαίσιο

  • Κανονισμός 2021/1060: άρθρα 2 σημεία (13), (14), 16, 17, 22 παρ. 3 στοιχείο (δ) σημείο (ii), 40 παρ. 1 σημείο (α), 42 παρ. 1, 2 και 4, 69 παρ. 4 και Παράρτημα VII
  • Κανονισμός 2021/1147 (ΤΑΜΕ): άρθρο 33, Παράρτημα VIII
  • Κανονισμός 2021/1148 (ΜΣΧ): άρθρο 27, Παράρτημα VIII
  • Κανονισμός 2021/1149  (ΤΕΑ): άρθρο 27, Παράρτημα VIII
  • Νόμος 4914/2022: άρθρο 52

4.  Περιγραφή Διαδικασίας

4.1 Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης

Ο δικαιούχος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, από την έναρξη υλοποίησης του πρώτου χρονικά υποέργου έως και την επίτευξη των τελικών τιμών όλων των δεικτών της πράξης (ανεξάρτητα αν έχει επιτευχθεί ο στόχος), υποχρεούται να δηλώνει την επιτευχθείσα τιμή των δεικτών της πράξης, με τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου Ε.ΙΙ.6_1: Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης Ο_E.II.6_1: Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης.

Το ΔΔΕΔΠ συμπληρώνεται για όλους τους δείκτες (κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελέσματος) που έχουν ενσωματωθεί στο ΤΔΠ και στην απόφαση ένταξης της πράξης, με βάση τα όσα περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση. Για την πληροφόρησή του, ο δικαιούχος αξιοποιεί το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) το οποίο μπορεί να ανακτήσει μέσω του ΟΠΣ από το σχετικό αρχείο που έχει αναρτήσει/ επισυνάψει η ΔΑ/ΕΦ στην πρόσκληση. Στο ΔΤΔ περιέχονται βασικές πληροφορίες σχετικά με το δείκτη και την παρακολούθησή του, όπως ο ορισμός του, η πηγή δεδομένων, ο τρόπος μέτρησής του, η μέθοδος/τρόπος συλλογής δεδομένων, ο χρόνος μέτρησης, η συχνότητα αναφοράς κλπ.

Το ΔΔΕΔΠ υποβάλλεται από το δικαιούχο στη ΔΑ/ΕΦ, δύο φορές το έτος, έως 30 Νοεμβρίου και έως 31 Μαΐου. Οι αναγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες αφορούν στην επίτευξη των δεικτών της πράξης μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς.

Η ΔΑ/ΕΦ ανάλογα με το χρόνο μέτρησης των αντίστοιχων δεικτών, όπως αυτός προσδιορίζεται στα αντίστοιχα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών, δύναται να καθορίσει διαφορετικές προθεσμίες στις οποίες απαιτείται η δήλωση της επίτευξης των δεικτών μιας πράξης από το δικαιούχο. Σε αυτή την περίπτωση, η ΔΑ/ΕΦ θα πρέπει να προσδιορίσει τη συχνότητα υποβολής του έντυπου Ε.ΙΙ.6_1 στην πρόσκληση και συγκεκριμένα στο Παράρτημα ΙΙ: Υποχρεώσεις δικαιούχων, αναφέροντας τις συγκεκριμένες προθεσμίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη διαβίβαση δεδομένων δεικτών στην Επιτροπή.

4.2 Διοικητική Επαλήθευση από ΔΑ/ΕΦ

Η ΔΑ/ΕΦ με βάση τα υποβαλλόμενα από το δικαιούχο στοιχεία τεκμηρίωσης επίτευξης του δείκτη, στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) επιβεβαιώνει την επιτευχθείσα τιμή των δεικτών της πράξης και επαληθεύει εάν τεκμηριώνονται πιθανές αποκλίσεις.

Η επαλήθευση των δεικτών από τη ΔΑ/ΕΦ ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τεθεί το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) σε κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ». Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται σε περιπτώσεις που απαιτούνται και άλλες διαδικασίες (πχ τροποποιήσεις ΤΔΠ/ΤΔΥ) για την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης του Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της διοικητικής επαλήθευσης της επίτευξης των δεικτών της πράξης αποτυπώνονται στο έντυπο EII.6_2: Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης (έντυπο Ο_E.II.6_2: Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Δεικτών Πράξης).

Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση των δεικτών της πράξης διαπιστωθεί μη επαρκώς αιτιολογημένη απόκλιση από τις τιμές στόχου που θα έπρεπε να έχουν επιτευχθεί με βάση την εξέλιξη της πράξης ή αδυναμία υποβολής στοιχείων τεκμηρίωσης, η ΔΑ/ΕΦ δύναται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  • διενέργεια τεχνικών συναντήσεων για την αποσαφήνιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο δικαιούχος στην επίτευξη των στόχων της πράξης και την πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων της παρακολούθησης των δεικτών
  • υποστήριξη του δικαιούχου όσον αφορά την παρακολούθηση των δεικτών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των δεδομένων στο ΟΠΣ
  • πρόταση διορθωτικών ενεργειών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους, εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να αναληφθούν έγκαιρα από τη ΔΑ/ΕΦ, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η εύρυθμη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης και αφετέρου η ποιότητα, η ακρίβεια, και η αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.

Επίσης στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση των δεικτών της πράξης διαπιστωθεί χρήση λανθασμένης μεθόδου μέτρησης (σε σχέση με την αναφερόμενη στο ΔΤΔ) για κάποιον/ους δείκτη/ες, η ΔΑ/ΕΦ επιστρέφει το Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης στο δικαιούχο για διόρθωση και επανυποβολή.

Τα επαληθευμένα από τη ΔΑ/ΕΦ στοιχεία των δεικτών της πράξης αποτελούν τη βάση για την συλλογή δεδομένων επίτευξης των δεικτών του Προγράμματος που περιλαμβάνονται στο υποστηρικτικό υλικό των Επιτροπών Παρακολούθησης και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υποβολή στην SFC από τη ΔΑ) έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 2021/1060.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή, αντικατοπτρίζουν τα επαληθευμένα δεδομένα των δεικτών που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ έως το τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής.

Η ΔΑ μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Προγράμματος και αναρτώνται στο ΟΠΣ.

Σχετικά  Έντυπα/Οδηγίες

Ε.ΙΙ.6_1: Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)
Ο_E.II.6_1: Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης
Ε.ΙΙ.6_2: Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης
Ο_E.II.6_2: Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Δεικτών Πράξης