Διαδικασία ΔΙΙ_9: Παρακολούθηση Συμμόρφωσης Δικαιούχων σε Συστάσεις

1.Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση από την ΔΑ/ΕΦ της συμμόρφωσης των Δικαιούχων με τις συστάσεις που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο διοικητικής/ επιτόπιας επαλήθευσης από την ΔΑ/ΕΦ ή ελέγχων της Αρχής Ελέγχου ή άλλων ελεγκτικών αρχών/ οργάνων, εθνικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα, η κανονικότητα και η επιλεξιμότητα των επιδοτούμενων πράξεων/υποέργων που υλοποιούν.

2.Θεσμικό Πλαίσιο

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060: άρθρα 72, 74, 103
 • Νόμος 4914/2022
 • H υπ’ αρ 269397/2023 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027»(Β΄ 3400),

 

3. Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται από την ΔΑ/ΕΦ και αφορά στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε συστάσεις των Δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων/υποέργων, είτε αυτές προκύπτουν από επαληθεύσεις της/του ΔΑ/ΕΦ είτε από ελέγχους της Αρχής Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

 

4. Περιγραφή Διαδικασίας

4.1 Αποτύπωση συστάσεων

Η ΔΑ/ΕΦ, συγκεντρώνει και αποτυπώνει στο ειδικό έντυπο Ε.ΙΙ.9_1 Πίνακας Παρακολούθησης Συστάσεων τις συστάσεις προς τους Δικαιούχους που προκύπτουν από :

 • από επαληθεύσεις που έχει διενεργήσει η ίδια σε Πράξεις/υποέργα
 • από ελέγχους της Αρχής Ελέγχου ή άλλων ελεγκτικών αρχών/ οργάνων, εθνικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Τα πεδία του Ε.ΙΙ.9_1 ενημερώνονται αυτόματα με βάση τα στοιχεία των αντίστοιχων πεδίων που έχουν προβλεφθεί στην οθόνη του ΟΠΣ για τις εκθέσεις διαχειριστικών επαληθεύσεων ή ελέγχων (κάθε σύσταση συνδέεται με την οριστική έκθεση που την απεύθυνε στο δικαιούχο).

4.2 Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις συστάσεις

Η ΔΑ/ ΕΦΑ παρακολουθεί, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί, την πρόοδο των ενεργειών συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις που του έχουν απευθυνθεί και ανάλογα με τη φύση των συστάσεων, είτε αξιολογεί διοικητικά τα τεκμήρια συμμόρφωσης που υποβάλλονται από το Δικαιούχο, είτε, εφόσον η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις δεν μπορεί να γίνει διοικητικά, προχωρά σε επιτόπια επαλήθευση σύμφωνα με τη σχετική Διαδικασία ΔΙΙ_8 Επιτόπια Επαλήθευση.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και μέχρι η ΔΑ/ΕΦ να αποφανθεί για τη συμμόρφωση ή μη του δικαιούχου, η σύσταση είναι σε κατάσταση «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ». Σε όλη τη διαδικασία, η ΔΑ/ΕΦ βρίσκεται σε επικοινωνία με το δικαιούχο, καθώς είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωσή του, χωρίς να γίνεται υπέρβαση της προθεσμίας που έχει τεθεί. Επιπλέον, η ΔΑ/ΕΦ επικοινωνεί με την Αρχή Ελέγχου, όποτε αυτό απαιτείται.

4.2.1  Συμμόρφωση του δικαιούχου

Στην περίπτωση συμμόρφωσης του Δικαιούχου, η ΔΑ/ ΕΦ:

 • ενημερώνει στο ΟΠΣ τα σχετικά πεδία της οριστικής έκθεσης επαλήθευσης που εντόπισε το εύρημα και απηύθυνε τη σύσταση, και «κλείνει» τη σύσταση θέτοντας αυτήν σε κατάσταση «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ» (ο πίνακας Ε.ΙΙ.9_1 ενημερώνεται αυτόματα),ενημερώνει το δικαιούχο για την αποδοχή της σχετικής συμμόρφωσης,
 • τηρεί αρχείο με τα τεκμήρια συμμόρφωσης

 

4.2.2 Μη συμμόρφωση του δικαιούχου

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στην απαίτηση για παροχή τεκμηρίων συμμόρφωσης ή αν από τα τεκμήρια που υπέβαλε ή από την επιτόπια επαλήθευση, διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις συστάσεις, τότε η ΔΑ/ ΕΦ, πρέπει να προβεί στην ανάληψη ενεργειών για το χειρισμό της μη συμμόρφωσης.

 • Η απόφαση λαμβάνεται με βάση το είδος και τη σοβαρότητα του εκάστοτε ευρήματος, την ίδια τη σύσταση όπως έχει απευθυνθεί στην αρχική έκθεση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε το εύρημα, το χρόνο υπέρβασης της προθεσμίας μη συμμόρφωσης, το αν έχει επιτευχθεί μερική συμμόρφωση ή όχι, κλπ. Στη βάση αυτή, η ΔΑ/ΕΦ δύναται να συμφωνήσει με το δικαιούχο ως προς μία εύλογη παράταση της προθεσμίας συμμόρφωσης. Σε μία τέτοια περίπτωση, συνεχίζει να παρακολουθεί την πρόοδο των ενεργειών συμμόρφωσης του δικαιούχου για το νέο χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί (κατάσταση: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ»)
 • να αποφασίσει τη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, σε περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί ήδη (στην κατάσταση της σύστασης παραμένει η επιλογή: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ» έως ότου ολοκληρωθεί η εκ νέου αξιολόγηση της συμμόρφωσης)
 • να αποφασίσει ότι θα προβεί σε εισήγηση για την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ή ακόμη και σε εισήγηση για την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Σε εισήγηση για την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης, όταν τεκμαίρεται σημειώνεται ότι για όποιο μέτρο λαμβάνεται σε σχέση με τη μη συμμόρφωση του δικαιούχου σε σύσταση που προέρχεται από διαχειριστική επαλήθευση της ΔΑ/ΕΦ, η ΔΑ/ΕΦ:

 • ενημερώνει στο ΟΠΣ, τα σχετικά πεδία της έκθεσης επαλήθευσης στο πλαίσιο της οποίας καταχωρήθηκε το εύρημα και απευθύνθηκε η σύσταση (ο πίνακας Ε.ΙΙ.9_1 ενημερώνεται αυτόματα),
 • τηρεί αρχείο με τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μη συμμόρφωση και όλη τη σχετική αλληλογραφία και έγγραφα

5. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός Περιγραφή
Ε.ΙΙ.9_1 Πίνακας Παρακολούθησης Συστάσεων