Διαδικασία ΔΙΙ_10: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

1.Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι ο χειρισμός των μεταβολών στοιχείων της πράξης που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης και προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης.

2.Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που κατά την υλοποίηση μιας  πράξης εντοπίζεται από το Δικαιούχο ή την ΔΑ/ΕΦ η αναγκαιότητα τροποποίησης των στοιχείων της πράξης που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης.

Σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλονται / τροποποιούνται οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων που ρητά αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και τον δεσμεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων της πράξης που θα πραγματοποιηθούν.

 • θεσμικό Πλαίσιο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060: άρθρο 65
 • Νόμος 4914/2022: άρθρα 36 παρ.8

3.Περιγραφή Διαδικασίας

i. Διαπίστωση αναγκαιότητας τροποποίησης πράξης

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:

 • Από το Δικαιούχο, με την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της πράξης στην ΔΑ/ΕΦ. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Το αίτημα υποβάλλεται στην ΔΑ/ΕΦ με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (Ε Ι_1.3 Τεχνικό Δελτίο Πράξης), τη συμπλήρωση των Πεδίων που αφορούν στο «Αντικείμενο Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης» και την ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της πράξης. Στο ΤΔΠ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.
 • Από τη ΔΑ/ΕΦ, κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης.

Η ανάγκη για την τροποποίηση της πράξης μπορεί να τεκμηριώνεται :

 • Μετά την ολοκλήρωση μελετών, τα αποτελέσματα των οποίων δύνανται να επιφέρουν αλλαγές σε στοιχεία του φυσικού αντικειμένου, στον προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ή και σε άλλα στοιχεία της πράξης,
 • Κατά την υλοποίηση της πράξης, εφόσον διαπιστώνεται ότι η μεταβολή επιμέρους στοιχείων της δύνανται να διευκολύνουν την ολοκλήρωσή της και την επίτευξη των αποτελεσμάτων και στόχων της,
 • Από εξωγενείς παράγοντες, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες επιφέρουν μεταβολές στη νομική προσωπικότητα του Δικαιούχου της πράξης, στον προϋπολογισμό της, κλπ (π.χ. αλλαγές στα Οργανογράμματα Υπουργείων που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση φορέων ή και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, μεταβολές στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αναθεώρηση (αύξηση) τιμών, κλπ),
 • Από την ανάγκη τακτοποίησης των στοιχείων της πράξης στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης της (π.χ. προσαρμογή του προϋπολογισμού της πράξηςστο ύψος των αναθέσεων των υποέργων) ή στο επίπεδο του προγράμματος στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του.

ii. Αλλαγές στοιχείων πράξης

Βάσει των παραπάνω, η διαφοροποίηση των στοιχείων της απόφασης ένταξης δύνανται να αφορά :

 • στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της πράξης,
 • στα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης,
 • στα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πράξης,
 • ο Δικαιούχος ή ο φορέας χρηματοδότησης,
 • ή άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της ΔΑ/ΕΦ δύνανται να μεταβληθούν.

iii. Εξέταση αλλαγών από ΔΑ/ΕΦ

Στην περίπτωση που η τροποποίηση της πράξης αποτελεί πρωτοβουλία του δικαιούχου, η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης ως προς :

 • τα στοιχεία της πράξης που μεταβάλλονται,
 • την αναγκαιότητα τροποποίησής τους,
 • τα αποτελέσματα της τροποποίησης στην εύρυθμη υλοποίηση και ολοκλήρωση της πράξης, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της.
 • το ότι δεν αλλοιώνονται τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης της πράξης, ιδιαίτερα στις περιπώσεις συγκριτικής αξιολόγησης.

Η αποδοχή της τροποποίησης τεκμηριώνεται στο Έντυπο Ε.ΙΙ. 10_1: «Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης».

Προτάσεις για την αλλαγή στοιχείων της πράξης που παρατίθενται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, τα οποία ωστόσο δεν επιφέρουν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, εξετάζονται από την ΔΑ/ΕΦ με όμοιο τρόπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προτάσεις τροποποίησης που μεταβάλλουν ουσιαστικά τη φύση και τους στόχους της πράξης ή την εφαρμογή των όρων της, επιφέροντας αλλοιώσεις ή αρνητική επίδραση στους ειδικούς και εθνικούς στόχους και στη σκοπιμότητα της πράξης ή και ακυρώνοντας ή διαφοροποιώντας το λειτουργικό αποτέλεσμα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της, απορρίπτονται από την ΔΑ/ΕΦ, εφόσον:

 • μεταβάλλουν τη φύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου μιας υποδομής, η οποία επιφέρει αλλαγή της χρήσης της πράξης ή αποφέρει αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος / πλεονέκτημα στον αρχικά κύριο της πράξης κατά τρόπο που αλλοιώνονται άμεσα ή έμμεσα οι κανόνες του ανταγωνισμού και ακυρώνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο,
 • μεταβάλλουν ουσιαστικά τη φύση, τους στόχους ή ή τους όρους υλοποίησης της πράξης και μπορεί να υπονομεύουν τους αρχικούς της στόχους.

iv. Έκδοση απόφασης ή απόρριψης τροποποίησης

Στην περίπτωση αποδοχής της τροποποίησης της Πράξης, η ΔΑ/ΕΦ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο που προΐσταται άμεσα της αρχής διαχείρισης την έκδοση τροποποιημένης Απόφασης Ένταξης (η οποία αποτελεί τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης).

Η τροποποιημένη απόφαση ένταξης δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο με την αρχική απόφαση ένταξης (στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π./ της ΕΑ και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και κοινοποιείται στο φορέα χρηματοδότησης του έργου και στην αρμόδια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση.

Οι τροποποιήσεις των στοιχείων της πράξης που έχουν γίνει αποδεκτές αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Στην περίπτωση αποδοχής αλλαγών στοιχείων της πράξης που δεν επιφέρουν τροποποίηση στην απόφαση ένταξης επίσης αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο πράξης. Η διαδικασία αυτή συνιστά επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

Σε περίπτωση απόρριψης της τροποποίησης της πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνεται με σχετική επιστολή, στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με την αρχική απόφαση ένταξης.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός Περιγραφή
Ε.ΙΙ. 10_1: Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης

Στη Διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται και τα τυποποιημένα έντυπα των διαδικασιών: ΔΙ_1: Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης

Κωδικός Περιγραφή
Ε.Ι.1_2: Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Ε.Ι.2_4: Απόφαση Ένταξης