Διαδικασία ΔΙΙ_13: Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η άρση της χρηματοδότησης μιας πράξης από τα Προγράμματα του ΤΑΜΕΥ, λόγω τεκμηριωμένων αδυναμιών εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

2. Θεσμικό πλαίσιο

 • Νόμος 4914/2022: άρθρο 36 παρ.8
 • Καν. 1060/2021: άρθρο 103

3. Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται στις δράσεις εκείνες για τις οποίες τεκμηριώνονται σημαντικές ή/και αδικαιολόγητες αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους της απόφασης ένταξης ή/και του χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης της.

4. Περιγραφή

4.1.  Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης

Η διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης μπορεί να προκύψει πριν ή μετά την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων:

 • Από το Δικαιούχο, με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο οποίο αναγράφονται και τεκμηριώνονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.
 • Από την ΔΑ/ΕΦ, όπου κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της Πράξης διαπιστώνονται:
 • αδικαιολόγητες αποκλίσεις του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσης,
 • προβλήματα στην υλοποίηση, ή/ και μη τήρηση των όρων της Απόφασης Ένταξης
 • Η μη ενεργοποίηση του/των υποέργων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την υλοποίηση της πράξης και για τα οποία η ΔΑ έχει ορίσει προθεσμία για την ενεργοποίησή τους
 • Λόγω μη εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων και εντός της τεθείσας προθεσμίας που του έθεσε η ΔΑ/ΕΦ με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής κατά τη διάρκεια παρακολούθησης και αξιολόγησης της πράξης.
 • Λόγω μη συμμόρφωσης του Δικαιούχου σε συστάσεις στο πλαίσιο επαληθεύσεων/ ελέγχων (ΔΙΙ.9)
 • Μετά από διαπιστωμένη απάτη βάσει Απόφασης/ πορίσματος αρμόδιας δικαστικής αρχής VIΙI_3).
 • Λόγω μη τήρησης του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
4.2. Λήψη Μέτρων από τη ΔΑ/ ΕΦ

Η ΔΑ/ ΕΦ, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος εξετάζει τη λήψη μέτρων, η υλοποίηση των οποίων δύναται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, των προβλημάτων ή των εμπλοκών που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση της πράξης. Τέτοια μέτρα, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη ΔII_1: «Παρακολούθηση Προόδου Υλοποίησης Πράξεων» δύναται να είναι:

 • Διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων με το Δικαιούχο, προκειμένου να αναλυθούν οι παράμετροι των προβλημάτων και η διερεύνηση των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους,
 • Έκτακτη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη,

Θέση της πράξης σε καθεστώς επιτήρησης με την έκδοση Απόφασης Επιτήρησης (Έντυπο Ε.ΙΙ.1_3 Απόφαση Επιτήρησης Πράξης), με την οποία προσδιορίζονται οι λόγοι της επιτήρησης και καθορίζεται από κοινού με το Δικαιούχο Σχέδιο Δράσης με διορθωτικά μέτρα και περίοδος συμμόρφωσης του Δικαιούχου.

4.3. Επανεξέταση της αναγκαιότητας Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης

Η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής διορθωτικών μέτρων από το Δικαιούχο για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Εφόσον διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του δικαιούχου με τις υποχρεώσεις του ή/ότι ο δικαιούχος δεν υλοποίησε τα διορθωτικά μέτρα εντός της τεθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης ή/η αδυναμία συνέχισης της χρηματοδότησης της Πράξης από τα Προγράμματα ΤΑΜΕΥ, η ΔΑ/ΕΦ αποφασίζει την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

4.4. Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της δράσης

Ο/Η Προϊστάμενος/η της ΔΑ/ΕΦ εισηγείται (Έντυπο Ε.ΙΙ.13_1: Εισήγηση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης) την ανάκληση της απόφασης Ένταξης και το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει την ΔΑ/ΕΦ την εκδίδει (Έντυπο Ε.ΙΙ.13_2).

Η απόφαση ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης κοινοποιείται εγγράφως στο Δικαιούχο, καθώς και στους ακόλουθους φορείς

 • στον Φορέα Χρηματοδότησης της πράξης/υποέργου
 • στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
 • στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (εφόσον η ανάκληση διενεργείται από ΕΑ)

Η απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση απένταξης /ολοκλήρωσης της πράξης από τη συγχρηματοδοτούμενη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του ΠΔΕ. Στην ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται και ο τρόπος χρηματοδότησης τυχόν υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί.

Με βάση την απόφαση ανάκλησης και την πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να προβεί στη διαγραφή της πράξης από τη συγχρηματοδοτούμενη ΣΑ του ΠΔΕ.

Σε περίπτωση που δαπάνες της Πράξης έχουν συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής προς την Επιτροπή, η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και διασφαλίζεται η τήρηση όλων των σχετικών δεδομένων στο ΟΠΣ.

5. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός Περιγραφή
Ε.ΙΙ.13_1: Εισήγηση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης
Ε.ΙΙ.13_2: Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης