Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου)

Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου)

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001481

Ειδικός στόχος:

ΚΕΣΑ

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

21902551 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/07/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2024

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην ενδοχώρα, μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οφείλει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω περιφερειακών υπηρεσιών, εντός των οποίων λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 38-42, του ν.4939/2022. Η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική οργάνωση και τη σύννομη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών της ΥΠΥΤ καθώς και τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε αυτές, σύμφωνα με τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με Αναθέτουσα Αρχή, την Τεχνική Υπηρεσία έχει συνάψει Συμφωνίες Πλαίσιο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, σε συνέχεια της υπ.αρ. 32701/31.05.2021 Διακήρυξης. Η προτεινόμενη πράξη, αφορά τις παρακάτω Συμφωνίες Πλαίσιο:
ΤΜΗΜΑ 1:Περιφέρειες «Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος)» (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου)
ΤΜΗΜΑ 2: Περιφέρειες «Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος), Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας»
ΤΜΗΜΑ 3:Περιφέρειες «Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης» (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΔ Κω και ΚΕΔ Λέρου)
ΤΜΗΜΑ 4: Περιφέρειες «Αττικής, Στερεάς Ελλάδας»

Η διαδικασία επιλογής αναδόχου για τα 6 τμήματα ολοκληρώθηκε μέσω προκήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη ΣΠ με κλειστή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Κάθε Τμήμα χωρίζεται σε ένα σύνολο Δομών, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και κτιριακών υποδομών
Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες ΥΜΑ). Οι προαναφερόμενες συμφωνίες πλαίσιο εκτελούνται μέσω εκτελεστικών συμβάσεων διάρκειας τριμήνου για την ευέλικτη και αποτελεσματική προσαρμογή της παροχής των υπηρεσιών, στις συχνά μεταβαλλόμενες ανάγκες, λόγω των απρόβλεπτων εισροών πολιτών τρίτων χωρών που υπάγονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Το αίτημα αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης για τις ως άνω γεωγραφικές περιοχές για το χρονικό διάστημα 01.07.2023 ως 31.12.2023 και για το Υποέργο 9 “υπηρεσίες συντήρησης Δομής Ελευσίνας” για το χρονικό διάστημα 06.09.2023 ως 05.09.2024.

Παραδοτέα πράξης:

Ως παραδοτέο της Πράξης ορίζεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης για τα ως άνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα στις ως άνω αναφερόμενες Δομές.
Υποστηρικτικά προσκομίζονται τα παραδοτέα του Αναδόχου για κάθε εκτελεστική σύμβαση των έξι ΣΠ ανά Ενότητα Εργασιών είναι:
Για την Ενότητα Εργασιών 1 (Υπηρεσίες Καθαρισμού Χώρων), το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση.
Για την Ενότητα Εργασιών 2 (Υπηρεσίες Φύλαξης):
– Το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση.
– Η Μηνιαία Αναφορά για κάθε Δομή και Υπηρεσία ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση
Για την Ενότητα Εργασιών 3 (Υπηρεσίες Συντήρησης):
– Το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση, η Μηνιαία Αναφορά για κάθε Δομή και την / τις συνδεδεμένες με αυτήν Υπηρεσία/ες ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση. Τα Παραδοτέα του Αναδόχου υπηρεσιών υποστήριξης στην ανάθεση και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των 6 ΣΠ είναι η Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο