Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ για την υλοποίηση του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”

Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ για την υλοποίηση του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001581

Δικαιούχος/οι:

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προϋπολογισμός:

5828400 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1611202

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/11/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της πράξης αυτής είναι η ανάληψη της εφαρμογής του θεσμού της Επιτροπείας Ασυνόδευτων και Χωρισμένων Ανηλίκων, μέσω της δημιουργίας της σύμπραξης «ΑΣΔΦ» δύο Οργανώσεων της ΚτΠ και πιο συγκεκριμένα της ΜΕΤΑδρασης ως συντονιστή και της PRAKSIS ως εταίρου. Η παροχή υπηρεσιών επιτροπείας θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Οι Οργανώσεις αυτές διαθέτουν περισσότερα απο 10 χρόνια εμπειρία στην προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς η ΜΕΤΑδραση λειτούργησε τον θεσμό της Επιτροπείας για σχεδόν 10 χρόνια,ενώ παράλληλα η PRAKSIS διάθετει εμπειρία 20 χρόνων λειτουργίας 17 δομών για ασυνόδευτους ανηλίκους,ενώ παράλληλα είχε παρουσία σε Λέσβο,Χίο,Σάμο,Κω με δράσεις για την πρόστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.Το δίκτυο της Επιτροπείας απαρτιζόμενο από 180 κατάλληλα εκπαιδευμένους Εντεταλμένους Επιτροπείας (ΕΕΠ), θα αναλάβουν την Επιτροπεία των προσώπων αυτών, και συγκεκριμένα:
1. την επιμέλεια του ασυνόδευτου ανηλίκου
2. την εκπροσώπησή του σε θέματα προσωπικής κατάστασης, και
3. τη συνδρομή του σε περιουσιακά θέματα

Οι Δικαιούχοι θα προχωρήσουν στη σταδιακή πρόσληψη και εκπαίδευση 12 Συντονιστών,που θα αναλάβουν τα καθήκοντα που ορίζονται στη νομοθεσία και αφορούν στο συντονισμό, την υποστήριξη και εποπτεία του έργου των ΕΕΠ.
Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και Ένταξης
Κωδικός ΟΠΣ: 6001581(Κωδ. Απόφασης: 3472) Σελίδα 3
Η παροχή υπηρεσιών Επιτροπείας θα πραγματοποιείται σε όλη την χώρα, ανάλογα με τις μεταναστευτικές ροές. Συγκεκριμένα, οι Δικαιούχοι θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα να αποστείλουν το κατάλληλο προσωπικό ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών, όπως έχει εφαρμόσει η ΜΕΤΑδραση πολλάκις στο παρελθόν σε περιπτώσεις ναυαγίων, και λοιπών εκτάκτων καταστάσεων ροών πολιτών τρίτων χωρών σε απομακρυσμένα σημεία εισόδου, και να ανταποκριθούν στις εκάστοτε ανάγκες εκπροσώπησης και προστασίας ασυνόδευτων παιδιών ήδη από τη στιγμή της άφιξής τους στην Ελληνική Επικράτεια. Θα παρέχονται υπηρεσίες επιτροπείας στα ασυνόδευτα ανήλικα που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας και στα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης του έτερου συνδικαιούχου προκειμένου να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 66 ιστ Ν. 4939/2022.
Παράλληλα, θα παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες όπου καταστεί αναγκαίο. Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλεψη για την Νομική Υποστήριξη των Ανηλίκων από έμπειρους δικηγόρους, με ειδίκευση στα θέματα που τυχόν προκύψουν, σε συνεργασία με τον ορισμένο ΕΕΠ. Η Νομική Υποστήριξη Ανηλίκων καθίσταται αναγκαία σε περιπτώσεις που δεν παρέχεται νομική συνδρομή στο πλαίσιο στέγασης του ΑΑ (πχ διαμονή σε ΚΥΤ και απορριπτική απόφαση σε ΑΑ) ή για διαδικασίες που δεν προβλέπονται στα πλαίσια στέγασης του ΑΑ (πχ αίτηση ακύρωσης στα διοικητικά δικαστήρια).
Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στους επωφελούμενους ανηλίκους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, με στόχο την εξασφάλιση της κατάλληλης επικοινωνίας τους με το σχετικό προσωπικό των Δικαιούχων και κατά συνέπεια την προστασία των δικαιωμάτων και του βέλτιστου συμφέροντός τους. Παράλληλα, θα υπάρχει μέριμνα για τη ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ΑΑ αλλά και των ΕΕΠ και Συντονιστών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων των τελευταίων και κατ’ επέκταση η διασφάλιση των δικαιωμάτων των επωφελουμένων. Τέλος, η Πράξη θα φροντίσει για τα μικροέξοδα των ΑΑ ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των βασικών τους αναγκών και να διευκολύνεται το έργο των ΕΕΠ.
Οι βασικοί στόχοι της πράξης είναι:
1. Η εξασφάλιση της ποιοτικής και ομοιογενούς παροχής υπηρεσιών επιτροπείας σε όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους,μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και κοινών εργαλείων για τους επιτρόπους και των δύο φορέων.
2. Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των Ασυνόδευτων και Χωρισμένων Ανηλίκων που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια.
3. Η προώθηση της οικογενειακής επανένωσης και επικοινωνίας με το οικογενειακό περιβάλλον, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο την σωματική και ψυχική ακεραιότητα ή τα δικαιώματα του ανηλίκου.
4. Υποστήριξη των επωφελούμενων κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή, με στόχο την αυτονόμηση και την ένταξη τους.

Παραδοτέα πράξης:

ΠΕ 1 Διαχείριση έργου
Π1.1 Στρατηγική διαχείρισης κινδύνων
Π1.2. Εσωτερικός οδηγός διαχείρισης έργου
Π1.3. Ετήσιο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) – έως 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους & Συγκεντρωτικός πίνακας ωφελούμενων ανά ΦΠΥΕ με αποτύπωση περιόδου εκπροσώπησης και ορισμένου εντεταλμένου επιτροπείας για το διάστημα αναφοράς
Π1.4 Μηνιαία ΔΔΔ με δικαιολογητικά φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Π1.5 Φάκελος πρόσληψης προσωπικού
Π1.6 Φάκελος παρακολούθησης εκπαίδευσης και υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
Π1.7 Φάκελος ομάδας έργου
Π1.8 Φάκελος εκάστοτε ωφελούμενου
Π1.9 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου Ολοκλήρωσης
Π1.10 ΤΔΠ Ολοκλήρωσης Πράξης με στοιχεία ολοκλήρωσης σύμφωνα με απόφαση ΔΣ/ νόμιμου εκπροσώπου για πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου Υποέργου
Π1.11 Σχέδιο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

ΠΕ 2 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εντεταλμένων Επιτροπείας και Συντονιστών
Π2.1 Προγράμματα κατάρτισης και διαρκούς επιμόρφωσης ΕΕΠ και Συντονιστών
Π2.2 Εκπαιδευτικό Υλικό
Π2.3 Λίστες συμμετεχόντων
Π2.4 Παραστατικά ενοικίασης χώρου και τροφοδοσίας για τις ημέρες εκπαίδευσης

ΠΕ 3 Λειτουργίες Επιτροπείας
Π3.1 Πρόταση Ορισμού Επιτρόπου από ΕΓΠΑΑ
Π3.2 Εισαγγελική Διάταξη ορισμού Επιτρόπου
Π3.3 Ονόματα και Συμβάσεις ΕΕΠ και Συντονιστών
Π3.4 Έγγραφη ανάθεση επιτροπικών καθηκόντων σε Εντεταλμένο Επιτροπείας
Π3.5 Παρουσιολόγια ΕΕΠ & Συντονιστών
Π3.6 Μηνιαίες Αναφορές ΕΕΠ
Π3.7 Τριμηνιαίες Αναφορές Συντονιστών
Π3.8 Εξαμηνιαίες Αναφορές Επιτρόπου
Π3.9 Ατομικοί Φάκελοι Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Π3.10 Μηνιαίος πίνακας ωφελούμενων με αποτύπωση περιόδου εκπροσώπησης
Π3.11 Συγκεντρωτικός πίνακας ωφελούμενων με αποτύπωση περιόδου εκπροσώπησης για το σύνολο της περιόδου αναφοράς
Π3.12 Παραστατικά δαπανών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ασυνόδευτων ανηλίκων
Π3.13 Παύση Εντεταλμένου Επιτροπείας
Π3.14 Παύση Επιτρόπου
Π3.15 Διαπιστωτική πράξη για την λήξη επιτροπείας
Π3.16 Ανάκληση διάταξης ορισμού επιτρόπου
Π3.17 Σύμφωνη/ες γνώμη/ες της ΕΓΠΑΑ αναφορικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων, όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλη αλληλογραφία/οδηγία που βεβαιώνουν τον τρόπο υλοποίησης της πράξης.
Π3.18 Τα πορίσματα της αξιολόγησης των αναφορών και των ελέγχων της παρ. 4 του άρθρου 66ΚΑ του ν.4939/2022.
Π3.19 Λίστα (επικαιροποιημένη) με τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων,
Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης) που λειτουργεί ο υποψήφιος Δικαιούχος αναφέροντας κατ΄ελάχιστο την διεύθυνση, τον αριθμό φιλοξενούμενων και την πηγή χρηματοδότησης.

ΠΕ 4 Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας
Π4.1 Συμβάσεις Διερμηνέων
Π4.2 Παρουσιολόγια Διερμηνέων
Π4.3 Παραστατικά/αποδεικτικά μετακινήσεων

ΠΕ 5 Παροχή Νομικής Συνδρομής
Π5.1 Συμβάσεις δικηγόρων/νομικών συμβούλων
Π5.2 Έκδοση Γραμματίου Προείσπραξης, έξοδα επιδόσεων μέσω δικαστικών επιμελητών, παράβολα και αποδείξεις καταβολής δικαστικών εξόδων

ΠΕ6 Υποστήριξη Συντονιστή & Εντεταλμένων Επιτροπείας
Π.6.1 Ονόματα και Συμβάσεις Ψυχολόγων
Π.6.2 Παρουσιολόγια Ψυχολόγων
Π.6.3 Μηνιαίες αναφορές Ψυχολόγων
Π.6.4 Παρουσιολόγια Συναντήσεων με Επόπτη

ΠΕ 7 Αποστολές και μετακινήσεις
Π7.1 Έγγραφο έγκρισης μετακίνησης/αποστολών
Π7.2 Ημερολόγιο κίνησης του μετακινούμενου
Π7.3 Εξοδολόγια μετακινήσεων/αποστολών
Π7.4 Παραστατικά σχετικών εξόδων (διαμονής, μετακίνησης, μίσθωσης οχήματος κλπ.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο