Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT II”

Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT II”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001618

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ

Προϋπολογισμός:

933300 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6313071

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αναφέρεται στη λειτουργία του Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ στο Βύρωνα με αριθμό μητρώου 106/22.03.2023 και δυναμικότητα 30
θέσεων, για το διάστημα απο 01/08/2023 έως 31/07/2024.
Το εν λόγω ΚΦΑΑ βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και πλησίον πληθώρας μέσων Μ.Μ.Μ., σχολείων, νοσοκομείων, δημόσιων και
ιδιωτικών υπηρεσιών και χώρων δραστηριοτήτων και αναψυχής, σύμφωνα με την Πρόσκληση AMIF 019 (Α/Α ΟΠΣ: 1646). Ακολουθώντας
τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 2125/31-3-2023/τΒ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το ΚΦΑΑ θα λειτουργήσει φιλοξενώντας αγόρια ηλικίας
13-18 ετών (μέχρι την ενηλικίωσή τους). Η λειτουργία του ΚΦΑΑ είναι σε 24ώρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων
γιορτών και αργιών, προσφέροντας υπηρεσίες κάλυψης βασικών αναγκών (στέγαση, διατροφή κλπ), εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης, νομικής πληροφόρησης και υποστήριξης από έμπειρο προσωπικό, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια και προστασία των
ανηλίκων, την προσωπική ανάπτυξη, καθώς και την συνολική προετοιμασία για την ενήλικη ζωή τους. Η λειτουργία του ΚΦΑΑ έχει
σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκροτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ένταξης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες
ανάγκες της ομάδας-στόχου και στις ανάγκες κάθε ατόμου χωριστά, με σκοπό να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των φιλοξενούμενων
παιδιών και εφήβων, να βελτιώνει τις συνθήκες πρόσβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στη διαδικασία ασύλου και στα δικαιώματά τους
γενικότερα και να ενισχύει το άτομο και την ανάπτυξή του. Στόχος της λειτουργίας του Κ.Φ.Α.Α. είναι η δημιουργία και παροχή ενός
επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας, προστασίας και υποστήριξης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονόμησης και ανεξαρτησίας για την
προετοιμασία μετάβασης των ανηλίκων σε άλλο πλαίσιο (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενηλίκων κ.ά.), λαμβάνοντας υπόψη το
κριτήριο της ηλικίας και τις τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες περιστάσεις τους. τις προσωπικές περιστάσεις τους (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση,
δομές ενηλίκων κ.ά.). Η οργάνωση και λειτουργία του Κ.Φ.Α.Α. διέπονται από τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα από τις αρχές: α. του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε ανηλίκου, β. της εμπιστευτικότητας και
του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, γ. της συμμετοχής των ανηλίκων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω της διαβούλευσης και της
ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σχετικά με οποιοδήποτε θέμα τους αφορά, δ. του σεβασμού της αξιοπρέπειας, ε. της απαγόρευσης
των διακρίσεων, και στ. της διατήρησης της οικογενειακής ενότητας.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙI, δυναμικότητας 30 ατόμων, σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων
γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο