Επιχορήγηση ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ στην Αθήνα-Δομή Γ”

Επιχορήγηση ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ στην Αθήνα-Δομή Γ”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001671

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Προϋπολογισμός:

1171198 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6312650

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Δομή Γ” με αριθμό μητρώου 104/22.03.2023, στην Αττική, με δυναμικότητα 40 θέσεων για το διάστημα από 01.08.2023 έως 31.07.2024, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Στόχος είναι η δημιουργία και παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας, προστασίας και υποστήριξης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονόμησης και ανεξαρτησίας για την προετοιμασία μετάβασης των ανηλίκων σε άλλο πλαίσιο (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενηλίκων κ.ά.), λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ηλικίας και τις τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες στις οποίες βρίσκονται (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενηλίκων κ.ά.). Ο στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών: στέγαση, σίτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες υγείας, νομική συνδρομή, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, πρόσβαση σε πολιτισμικές/ ψυχαγωγικές/ αθλητικές δραστηριότητες, ενίσχυση δεσμών με την κοινότητα, διερμηνεία, μετακινήσεις σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός του ΚΦΑΑ, χρηματική ενίσχυση, παροχή ιματισμού, και άλλων ειδών.
Η οργάνωση και λειτουργία του ΚΦΑΑ Δομή Γ στην Αθήνα, διέπεται από τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α’ 192), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Α’ 256), και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα από τις αρχές: α) Του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε ανηλίκου, β) της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, γ) της συμμετοχής των ανηλίκων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω της διαβούλευσης και της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σχετικά με οποιοδήποτε θέμα τους αφορά, δ) του σεβασμού της αξιοπρέπειας, ε) της απαγόρευσης των διακρίσεων, και στ) της διατήρησης της οικογενειακής ενότητας.
Το ΚΦΑΑ στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο ιδιοκτησίας Ε.Ε.Σ. εντός σχεδίου πόλεως, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ανηλίκων σε υπηρεσίες και υποδομές για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών τους όπως σχολεία, υπηρεσίες υγείας, χώροι για αθλητικές δραστηριότητες, κλπ.
Διαθέτει τις απαραίτητες κτιριακές προδιαγραφές, εξοπλισμό και στελέχωση ώστε να παρέχει στους ασυνόδευτους ανήλικους τις υπηρεσίες που ορίζονται στο Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης ΚΦΑΑ (Π.Κ.Λ.Α.), βάσει της υπ’ αριθμ. 187634/2023 ΚΥΑ (Β’ 2125) και της υπ’αριθμ. 330659/24-06-2023 Τροποποίηση αυτής, καθώς και όσων ορίζονται στην υπ’ αρ. 53346/26.01.2023 εγκύκλιο της ΕΓΠΑΑ. Είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Κ.Φ.Α.Α. της ΕΓΠΑΑ με αρ.μητρώου 104/22-03-2023.
Ειδικότερα το κτίριο διαθέτει: α) υπνοδωμάτια χωρητικότητας (4) ατόμων το μέγιστο με αναλογία (4) τ.μ. κατ’ ελάχιστο ωφέλιμου χώρου ανά άτομο, β) χώρους υγιεινής (ντους, wc, νιπτήρας) σε αναλογία 1 χώρος ανά 6 ανηλίκους, γ) Χώρος παροχής Α’ βοηθειών και υπηρεσιών νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας, δ) χώρους εργασίας και υγιεινής για το προσωπικό, ε) Τραπεζαρία με δυνατότητα εξυπηρέτησης κατ’ ελάχιστον του 1/3 της δυναμικότητας του ΚΦΑΑ, στ) Χώρος μελέτης και δραστηριοτήτων με δυνατότητα εξυπηρέτησης κατ’ ελάχιστον του 1/3 της δυναμικότητας του Κ.Φ.Α.Α., στον οποίο λειτουργεί και ο χώρος ηλεκτρονικών υπολογιστών η) χώρο πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, θ) Κουζίνα για την παρασκευή ροφημάτων και ελαφρών γευμάτων και την αναθέρμανση γευμάτων, ι) Αποθηκευτικοί χώροι για την αποθήκευση και συντήρηση: τροφίμων, ιματισμού, προιόντων καθαρισμού, ειδών ατομικής υγιεινής και λευκών ειδών.
Υλικοτεχνική υποδομή: α) Σε κάθε ανήλικο αναλογεί ένα (1) κρεβάτι και ένα (1) ερμάριο με κλειδαριά για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων του. Β) Οτιδήποτε άλλο απαιτεί η λειτουργία ενός μέσου νοικοκυριού: κουρτίνες, καναπέδες, καρέκλες, πολυθρόνες, μοκέτες, καθρέπτες, οικιακά σκεύη κ.ά., ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικό υποστηρικτικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά τηλεόραση, τηλέφωνο, Η/Υ και εξοπλισμό συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, είδη υγιεινής.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ στην Αθήνα – Δομή Γ, δυναμικότητας 40 ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο