Επιχορήγηση ΝΠ ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Lighthouse”

Επιχορήγηση ΝΠ ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Lighthouse”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001744

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Προϋπολογισμός:

933300 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050759

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Lighthouse” με αριθμό μητρώου 145/07.07.2023, στην
Αττική, με δυναμικότητα 30 θέσεων για το διάστημα από 01.08.2023 έως 31.07.2024
Ο σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων LIGHTHOUSE είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η
24ωρη φροντίδα και προστασία τους. Η παροχή ενός σταθερού πλαισίου διαμονής στη δομή καλύπτει όχι μόνο τις βασικές βιοτικές και
κοινωνικές ανάγκες των ανηλίκων, αλλά και τις συναισθηματικές, ψυχικές, μαθησιακές και ενταξιακές ανάγκες τους στο κοινωνικό και
πολιτισμικό συγκείμενο. Συνεπώς έχει στόχο και τη σταδιακή αυτονόμηση των παιδιών για προσωπική φροντίδα και αποκατάσταση.
Τη φροντίδα των παιδιών αναλαμβάνουν κατάλληλα καταρτισμένοι επαγγελματίες που κατανοούν τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαιτερότητες τους σε συνδυασμό με τις ανάγκες στήριξης και προστασίας τους. Οποιοσδήποτε εμπλέκεται σε αποφάσεις και διαδικασίες
που αφορούν σε ασυνόδευτα παιδιά οφείλει να γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας που προκύπτουν. Σε όλες τις αποφάσεις που
αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το βέλτιστο συμφέρον τους.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ “Lighthouse” δυναμικότητας 30 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό
πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο