Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και λειτουργίας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης

Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και λειτουργίας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001962

Ειδικός στόχος:

O.3.1 Αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός:

19653268 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012504

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

29/10/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η εν λόγω Πράξη αφορά στην ανανέωση της θητείας 472 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι διατίθενται αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και την υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών για διάστημα 24 μηνών.
Στην αποστολή των Π.Κε.Κ., συνεπώς και στα καθήκοντα των συνοριακών φυλάκων που θα συνεχίσουν να απασχολούνται σε αυτά, περιλαμβάνονται ιδίως:
• Η παραλαβή, καταγραφή και ο έλεγχος των προς κράτηση αλλοδαπών,
• Η μέριμνα για τη σίτιση, την ένδυση, την ιατρική εξέταση και τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, εφόσον παρίσταται σχετική προς τούτο ανάγκη,
• Ο διαχωρισμός των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και η κράτησή τους σε διακριτούς χώρους των εγκαταστάσεων
• Η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των κέντρων προς το σκοπό πρόληψης γεγονότων ή καταστάσεων που δύναται να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των κέντρων,
• Η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς προς το σκοπό ιατροφαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας, συμβουλευτικής στήριξης στα άτομα που τελούν υπό κράτηση και η μέριμνα για τη διερμηνεία στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.
• Η παραλαβή, η καταγραφή και η φύλαξη των αντικειμένων που παραδίδονται από τους κρατουμένους κατά την άφιξή τους στα κέντρα κράτησης και η παράδοση αυτών σε αυτούς με την αποχώρησή τους.
• Η ενημέρωση των κρατουμένων για τα δικαιώματά τους και η παροχή πληροφοριών για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους σε συνεργασίας με άλλους Φορείς και Υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία μας θα διοργανώσει εκδήλωση ή δραστηριότητα επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, σε εύθετο χρόνο, για την εν λόγω Πράξη καθώς και για όλες τις πράξεις του νέου Πολυετούς.

Παραδοτέα πράξης:

• Π.1.1 Απασχόληση στο Π.Κε.Κ. Κορίνθου 97 ατόμων (συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου) για δύο έτη. Προϋπολογισμός: 4.037.030,94€.
• Π.1.2 Απασχόληση στο Π.Κε.Κ. Δράμας 98 ατόμων (συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου) για δύο έτη. Προϋπολογισμός: 4.078.649,82€.
• Π.1.3 Απασχόληση στο Π.Κε.Κ. Ξάνθης 100 ατόμων (συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου) για δύο έτη. Προϋπολογισμός: 4.161.887,57€.
• Π.1.4 Απασχόληση στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας 100 ατόμων (συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου) για δύο έτη. Προϋπολογισμός: 4.161.887,57€.
• Π.1.5 Απασχόληση στο Π.Κε.Κ. Ταύρου 77 ατόμων (συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου) για δύο έτη. Προϋπολογισμός: 3.204.653,43€.
• Π.2. Δραστηριότητα επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Αρχή. Προϋπολογισμός: 9.158,81€.

Μετάβαση στο περιεχόμενο