Επιχορήγηση Ν.Π. CATHOLIC RELIEF SERVICES U.S. CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS ΥΠ/ΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Επιχορήγηση Ν.Π. CATHOLIC RELIEF SERVICES U.S. CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS ΥΠ/ΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011127

Ειδικός στόχος:

SO1 Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ)

Σχετικοί δείκτες:

AMIF_017 Αριθμός καρτών που θα διανεμηθούν σε ωφελούμενους,
O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

CATHOLIC RELIEF SERVICES UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός:

23767156 €

Κωδικός Δικαιούχου:

50504001

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/10/2021

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Δράση αφορά στην παροχή χρηματικού βοηθήματος ως υλική συνθήκη υποδοχής σε αιτούσες/ντες διεθνή προστασία σε μηνιαία βάση, μέσω προπληρωμένης κάρτας, συμπληρωματικά ως προς τη στέγαση (και τη σίτιση όπου παρέχεται), με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών των αναγκών των αιτούντων και την εκπλήρωση της κρατικής υποχρέωσης για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως προς το φυσικό αντικείμενο της φόρτισης καρτών (Υποέργο 1) αυτό θα ολοκληρωθεί στις 30/06/2024.

Ωφελούμενες/οι είναι οι ενήλικες/οι αιτούσες/ντες διεθνή προστασία οι οποίες/οι διαμένουν σε κέντρα και δομές, σε στεγαστικά προγράμματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε ξενώνες και κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν διεθνείς οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ, καθώς και φορείς εγγεγραμμένοι στο μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι βασικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του έργου περιλαμβάνουν την εκτύπωση, διανομή, ενεργοποίηση και φόρτιση των προπληρωμένων καρτών, την παροχή εύχρηστης διαδικασίας λήψης αιτημάτων που αφορούν δήλωση απώλειας/κλοπής, κλειδώματος και αντικατάστασης, τη λειτουργία της Γραμμής Βοήθειας για την παροχή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τη διανομή σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού σε γλώσσες που κατανοούν οι ωφελούμενες/οι.

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1 «Φόρτιση προπληρωμένων καρτών»

ΠΕ1-Π1.1: «Η φόρτιση των προπληρωμένων καρτών σε μηνιαία βάση με ποσά που καθορίζονται ανά ωφελούμενη μονάδα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου»

Υποέργο 2 «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος»

ΠΕ2-Π2.1: «Η εκτύπωση, διανομή και ενεργοποίηση προπληρωμένων καρτών, η παροχή εύχρηστης διαδικασίας λήψης αιτημάτων που αφορούν δήλωση απώλειας/κλοπής, κλειδώματος και αντικατάστασης, η λειτουργία της Γραμμής Βοήθειας για την παροχή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και η διανομή σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού σε γλώσσες που κατανοούν οι ωφελούμενες/οι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση 051 και τις ειδικότερες οδηγίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Μετάβαση στο περιεχόμενο