Επιχορήγηση Ν.Π. ΕΚΠΕΘΕ- Ευρωπαϊκή Έκφραση για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μίας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Αθήνα για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω “ΚΦ16+” ΜΟΝΑΔΑ Α”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΕΚΠΕΘΕ- Ευρωπαϊκή Έκφραση για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μίας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Αθήνα για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω “ΚΦ16+” ΜΟΝΑΔΑ Α”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011241

Ειδικός στόχος:

2 Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε.

Προϋπολογισμός:

373968 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050208

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/05/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στην λειτουργία λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΕΚΠΕΘΕ- Ευρωπαϊκή Έκφραση στην περιοχή της Αθήνας, για το διάστημα από 01/06/2024 έως και 31/05/2025, με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 125404 πρόσκληση (Κωδ. α/α ΟΠΣ 4451).

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας στο πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης, σε εποπτευόμενα διαμερίσματα με στόχο η ημιαυτόνομη φιλοξενία να οδηγήσει στην σταδιακή αυτονόμηση.

Η Δράση «ΚΦ16+» στοχεύει στην κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων ταυτόχρονα με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση τους καθώς και η υποστήριξη για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία αλλά και στην αγορά εργασίας μετά την ενηλικίωση. Αυτό θα επιτευχθεί με τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον του εφήβου όπως προβλέπεται από Διεθνείς Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του παιδιού και σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής.Ειδικότερα, πλέον της ασφαλούς στέγασης, στόχο αποτελούν η κάλυψη των βασικών αναγκών και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή αυτονόμησή τους. Μέσω της ημιαυτόνομης διαβίωσης θα προωθηθεί η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, η χάραξη στόχων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της ικανότητας των ανηλίκων να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους.

Η Μονάδα Α «ΚΦ16+» λειτουργεί σε μισθωμένα διαμερίσματα με εξασφαλισμένη την εγγύτητα, κάθε ένα δυναμικότητας 4 ατόμων στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, τα οποία πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές κτιρίου και διαθέτουν όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λειτουργία των Μονάδων ενώ λειτουργούν βάσει του παραρτήματος Ελαχίστων προδιαγραφών και Προτύπων Κανόνων Λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους άνω των 16 ετών (ΚΥΑ 138529). Οι Μονάδες βρίσκονται εντός Αστικού Ιστού, πλησίον μονάδων εκπαίδευσης και υγείας και εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, λεωφορεία, τρόλλεϋ).

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο