Τεχνική Βοήθεια της ΥΔΕΑΠ

Τεχνική Βοήθεια της ΥΔΕΑΠ

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ΤΒ_BMVI

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9313

Προϋπολογισμός:

7000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2027 1:00 μμ

Περιγραφή

Η πραξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υ.Δ.Ε.Α.Π. και ειδικότερα των Τμημάτων της Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων -ΜΔΣΘ. Συγκεκριμένα, η πράξη έχει ως στόχο την επιτυχή και έγκαιρη ανταπόκριση στα καθήκοντά των ανωτέρω Τμημάτων, την αύξηση της διαχειριστικής τους ικανότητας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν καθώς και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Οι συγκεκριμένες δαπάνες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών προγραμματισμού, αξιολόγησης, υλοποίησης και παρακολούθησης όλων των εγκεκριμένων δράσεων, καθώς και στον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν δυσκολιών υλοποίησης αυτών.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο