Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων

Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000562

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.6 Αριθμός θαλάσσιων μέσων μεταφοράς που αποκτήθηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

17000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012501

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

14/02/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το αντικείμενο του έργου εστιάζει στην προμήθεια πέντε σύγχρονων ταχυπλόων περιπολικών σκαφών τουλάχιστον 17,5 μ. για περιπολίες ημέρα / νύχτα, με κύριο στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, καθώς και τη συνδρομή σε προκύπτοντα περιστατικά έρευνας – διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων επιτήρησης των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της χώρας, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με την απαίτηση διαχείρισης των ήδη αυξημένων μεταναστευτικών ροών, είναι αδήριτη ανάγκη η απόκτηση των νέων σκαφών.

Παραδοτέα πράξης:

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με την ολοκλήρωση της Δράσης θα παραλάβει πέντε (05) ταχύπλοα περιπολικά σκάφη ολικού μήκους τουλάχιστον 17,5 μέτρων. Τα σκάφη θα διαθέτουν κατάλληλους χώρους και προβλέψεις για ενδιαίτηση και διαμονή (πρόβλεψη για σύστημα κλιματισμού, χώρο κουζίνας και αντίστοιχους χώρους υγιεινής) για έξι (06) άτομα πλήρωμα, ενώ παράλληλα θα παρέχουν μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον τριάντα (30) ατόμων συνολικά. Επίσης, τα υπό προμήθεια σκάφη θα φέρουν σύγχρονο σύστημα οπτικής και θερμικής απεικόνισης καθώς και σύγχρονο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ναυτιλιακό, ραδιοτηλεπικοινωνιακό και ραδιοναυτιλιακό εξοπλισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο