Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000722

Σχετικοί δείκτες:

O.1.3 Αριθμός κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

8100000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

15/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/11/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Δράση αφορά την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας, μετάφρασης κειμένων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) της ΥΠΥΤ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντονιστών διερμηνέων και διαπολιτισμικών μεσολαβητών, που εκτελούνται στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ) και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου. Η Δράση θα υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό, από 15/3/2023 έως 15/7/2024. Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Δράσης αφορά τις παρακάτω αρμοδιότητες της ΥΠΥΤ:

• Καταγραφή και Ταυτοποίηση
• Διεξαγωγή ψυχοκοινωνικού και ιατρικού ελέγχου
• Διεξαγωγή συνεδριών ενημέρωσης προς τους ΠΤΧ ως προς την καθημερινή διαβίωση (δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαμονής τους στο ΚΥΤ και στις ΚΕΔΝ, καθώς και για τις διοικητικές διαδικασίες ασύλου
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εκτίμηση ευαλωτότητας και συμβουλευτική (αφορά τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές)
• Διεξαγωγή διαδικασιών εξέτασης ανηλικότητας
• Λειτουργία ασφαλών ζωνών όπου διαμένουν προσωρινά ασυνόδευτοι ανήλικοι (safe zones)
• Ενημέρωση και συνοδεία σε μετακινήσεις των ΠΤΧ προς πρωτοβάθμιους φορείς υγείας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή προς άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
• Ενημέρωση σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής, την διακοπή ή τον περιορισμό τους
• Επίδοση αποφάσεων επί των αιτημάτων για διεθνή προστασία (αφορά τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων).

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί με φυσική παρουσία διερμηνέων στις ΚΕΔΝ και στο ΚΥΤ Φυλακίου, σε γλώσσες που οι ωφελούμενοι κατανοούν, ανάλογα με τον αριθμό και τις εθνικότητες του πληθυσμού που ταυτοποιείται ή/και διαμένει στα σημεία αυτά. Ο αριθμός των διερμηνέων και οι γλώσσες διερμηνείας θα καθορίζονται μέσω εκτελεστικών συμβάσεων που θα υπογραφούν στο πλαίσιο της υπ.αρ. 28093/17-1-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV011990978) Νο 04/2022 Σύμβασης. Στις εν λόγω εκτελεστικές θα προβλέπεται και ανώτατος αριθμός ωρών τηλεδιερμηνείας που δύναται να παρασχεθεί σε περίπτωση άφιξης ωφελούμενων που ομιλούν σπάνιες γλώσσες. Η τελική γλώσσα μεταφοράς/απόδοσης είναι τα ελληνικά.

Ενδεικτικά, κατά την υλοποίηση της Δράσης προβλέπεται να παρασχεθεί διερμηνεία στις εξής γλώσσες:
ΑΡΑΒΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΣΟΜΑΛΙΚΑ, ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ, ΚΟΥΡΔΙΚΑ, ΛΙΝΓΚΑΛΑ, ΝΤΑΡΙ, ΟΥΡΝΤΟΥ, ΠΑΣΤΟΥΝ (ΠΑΣΤΟ), ΣΟΜΑΛΙ, ΣΟΝΙΚΕ, ΣΟΡΑΝΙ, ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΦΑΡΣΙ, ΜΠΕΓΚΑΛΙ, ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ, ΚΡΙΟ, ΑΜΑΡΙΚΑ

Οι διερμηνείς που θα απασχοληθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Δράσης, προβλέπεται ενδεικτικά να κατανεμηθούν ως εξής:
Περιφερειακή υπηρεσία                               Ενδεικτικός αριθμός διερμηνέων

 

ΚΥΤ Φυλακίου                                                                  8
Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Κω                                      7
Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέρου                                6
Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέσβου                              10
Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου                                8
Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Χίου                                   5

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και της ανάλυσης προϋπολογισμού, λόγω του περιορισμού των χαρακτήρων, περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα αρχεία word που συνοδεύουν το τεχνικό δελτίο πράξης.

Παραδοτέα πράξης:

Α) παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, αξιόπιστης και υψηλής ποιότητας, στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων, και στο ΚΥΤ Φυλακίου, σε όλα τα στάδια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραστεί ανάγκη για διερμηνεία, ήτοι σε:

– Καταγραφή και Ταυτοποίηση
– Διεξαγωγή ψυχοκοινωνικού και ιατρικού ελέγχου
– Διεξαγωγή συνεδριών ενημέρωσης προς τους ΥΤΧ ως προς την καθημερινή διαβίωση εντός των περιφερειακών κέντρων της ΥΠΥΤ και για τις διοικητικές διαδικασίες ασύλου
– Διεξαγωγή διαδικασιών εξέτασης ανηλικότητας
– Μετακινήσεις ΠΤΧ προς πρωτοβάθμιους φορείς υγείας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή προς άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Β) Συντονισμός διερμηνέων και παροχή διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης
Γ) Παροχή υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας

Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται μέσω:
Παρουσιολόγιου /εντύπου καταγραφής χρόνου (timesheet) των διερμηνέων το οποίο θα υπογράφεται από τον Διοικητή του ΚΥΤ ή της ΚΕΔΝ (ή άλλον κατ’ εξουσιοδότηση αρμόδιο υπάλληλο). Στα εν λόγω έντυπα θα καταγράφονται και τυχόν υπερωρίες.
Αιτήματα των Διοικητών ΚΥΤ/ΚΕΔΝ προς τον Ανάδοχο για παροχή τηλεδιερμηνείας και υπερωριακής απασχόλησης των διερμηνέων.
Ημερολόγιο, που θα τηρεί ο Ανάδοχος, στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Πρακτικά παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης”

Μετάβαση στο περιεχόμενο