Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EES

Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EES

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001423

Σχετικοί δείκτες:

O.2.4 Αριθμός λειτουργιών ΤΠ που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός:

30000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1010203

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/01/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης του δικτύου και του δικτυακού εξοπλισμού των 151 κόμβων (την τρέχουσα περίοδο με την προοπτική να αυξηθούν) που διασυνδέονται μέσω του δικτύο NET-VIS με το πληροφοριακό σύστημα θεωρήσεων N-VIS το οποίο είναι εγκατεστημένο στο κέντρο δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών για το χρονικό διάστημα 01/01/2023 έως 31/12/2027. Συγκεκριμένα οι κόμβοι που χρησιμοποιούν το δίκτυο NET-VIS αφορούν στις προξενικές αρχές που εκδίδουν θεωρήσεις καθώς και σε κάποιους φορείς του δημοσίου όπου χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στο σύστημα θεωρήσεων. Το εθνικό Πληροφοριακό σύστημα θεωρήσεων (N-VIS) είναι το σύστημα μέσω του οποίου εφαρμόζεται η διαδικασία έκδοσης
θεωρήσεων για την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα και κατ’ επέκταση σε έδαφος schengen. Επισημαίνεται ότι μέσω του πληροφοριακού συστήματος N-VIS δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης τόσο στο C-VIS (κεντρικό πληροφοριακό σύστημα VIS) όσο και στο πληροφοριακό σύστημα Εισόδου εξόδου (ΕΕΣ).

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1:
Παροχή υπηρεσιών SLA και εύρους τηλεπικοινωνιακών γραμμών πρόσβασης στο NET-VIS.
Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα σημεία.
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτύου NET-VIS (εξοπλισμού και λογισμικού).
Παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών γραμμών.

Υποέργο 2:
Τα Παραδοτέα του υποέργου αφορούν στα κάτωθι:
– Μελέτη Εφαρμογής.
– Διαδικασία Μετάπτωσης από το παλιό στο νέο NET-VIS. (γενική περιγραφή της διαδοχής των εργασιών, κρίσιμα σημεία ελέγχου, GANTT μορφή του χρονοδιαγράμματος).
– Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση εύρους (τουλάχιστον διπλασιασμός της ταχύτητας) των τηλεπικοινωνιακών γραμμών.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης, Εγγύησης και Συντήρησης τα παραδοτέα αφορούν στα κάτωθι:
– Εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης υλισμικού – Hardware και λογισμικού (όπου απαιτείται) (επικαιροποίηση των μερών του υλικού, αναβαθμίσεις, αντικαταστάσεις λόγω φθορών αστοχιών, κ.λπ.).
– Αναφορές ελέγχου εξοπλισμού.
– Αναφορές σχετικά με προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού.
– Αναφορές Μεταβολών / επανεκδόσεων / τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού.
– Αναφορές ελέγχου της διαθεσιμότητας.
– Αναφορές υπηρεσιών μεταφοράς γραμμών, σε ενδεχόμενη μετεγκατάσταση Αρχών.
-Παροχή υπηρεσιών SLA και εύρους τηλεπικοινωνιακών γραμμών πρόσβασης στο NET-VIS.
-Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα σημεία.
-Παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτύου NET-VIS (εξοπλισμού και λογισμικού).
-Παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών γραμμών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο